Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-NV Ke toan nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  Phòng Hành Chánh Nhân Sự- NMXM Kiên Lương  

Chức danh:  Nhân viên kế toán nhà ăn

Mã số: III.25

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Lê Thị Thu Hương

Người kiểm tra

Vũ Văn Còi

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
Nhập, xuất thực phẩm các loại; cập nhật sổ sách, lập phiếu nhập, phiếu xuất; Kiểm tra, quản lý hàng 
hóa trong kho; Lập biên bản thanh lý các dụng cụ hư hỏng không sử dụng được; Thống kê cơm giữa 
ca; Kiểm tra, tổng hợp chứng từ thanh toán; Lập chứng từ thanh toán; Kiểm tra chứng từ hợp lệ; cập 
nhật sổ sách; Thanh toán tạm ứng trong tháng. 

2. Công việc cụ thể :

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Nhập, xuất, cập nhật sổ sách, lập phiếu nhập, phiếu 
xuất thực phẩm các loại  không sai sót

ngày

lần sai sót

2

Thống kê cơm giữa ca, bồi dưỡng theo TT số 13, 
BD hiện vật các đơn vị, cơm khách, cơm thầu; tổng 
hợp chứng từ thanh toán không sai sót

ngày

lần sai sót

3

Lập cập nhật sổ sách, kiểm tra chứng từ hợp lệ, tổng 
hợp chứng từ, báo cáo, thanh toán, tạm ứng trong 
tháng không sai sót

ngày

lần sai sót

4

Kiểm tra, quản lý bảo quản hàng hoá trong kho, 
Thanh toán tiền mua dụng cụ, lập BB thanh lý các 
dụng cụ hư hỏng không sử dụng được

ngày

lần sai sót

5

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các qui định về
ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty

ngày

lần vi phạm

6

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác)

1

Quản lý, bảo quản hàng hóa trong kho không để thất
thoát

ngày

lần thất thoát

2

Lập biên bản thanh lý dụng cụ hư hỏng kịp thời, 
không chậm trễ

tháng

lần chậm trễ

3

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 

ngày

lần sơ suất

MTCV-NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

công. Không sai sót

III

Kế hoạch hành động

1

Lập kế hoạch thanh lý vật dụng hư hỏng và mua bổ 
sung kịp thời

tháng

lần chậm trễ

2

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp các đơn vị phòng ban, phân xưởng kịp thời
thời đáp ứng yêu cầu công việc

tháng

lần không đáp ứng

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể hàng ngày

 Thống kê cơm giữa ca, bồi dưỡng độc hại theo TT số 13.
 Tính tiền chênh lệch về bồi dưỡng, để mua đường, sửa cho CBCNV theo tiêu chuẩn.
 Tính cơm khách, dụng cụ nhà ăn, kiểm tra hóa đơn, phiếu nhập, phiếu xuất, tiền mặt, tất toán

tiền tạm ứng trong tháng.

 Vào sổ sách, thanh quyết toán báo cáo.
 Thực hiện các công tác khác do Phó phòng Nhà ăn phân công.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

MTCV-NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

MTCV-NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1554

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
3 tài liệu
0
1554