Tài liệu

BM 05 - Ban mo ta cong viec-CV Quan tri hanh chanh-QLDD

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc ( nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc )
 Quản lý đất đai Nhà máy; Quản lý theo dõi ngân sách, mua sắm vật tư SCTX, VPP; Quản lý theo 
dõi hợp đồng thuê ngoài; Công tác ISO Phòng HCNS. 

2. Công việc cụ thể :

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

- Theo dõi quản lý hồ sơ đất đai, tài sản Nhà máy. 
Không sai sót

tháng

lần sai sót

2

- Lập kế hoạch, theo dõi ngân sách, thực hiện mua 
sắm, nhập xuất vật tư SCTX, hoá chất hồ bơi, VPP 
Nhà máy. Không chậm trễ

tháng

lần chậm trễ

3

- Quản lý, theo dõi thực hiện, lập thủ tục và thanh 
quyết toán các hợp đồng thuê ngoài. Không sai sót

tháng

lần sai sót

4

- Công tác ISO P.HCNS. Lỗi không phù hợp

tháng

lỗi không phù hợp

5

- Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà 
máy và Công ty.

ngày

lần sơ suất

6

- Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp
vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ.

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

- Quản lý, giám sát lao động vệ sinh thuê ngoài, 
không để phản ảnh các đơn vị về lao động VSCN

ngày

lần phản ảnh

2

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác của Phòng 
hằng tháng . Không chậm trễ

ngày

lần chậm trễ

3

- Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Kiểm soát thủ tục QL hồ sơ đất đai, không thiếu sót

tháng

lần thiếu sót

2

Kiểm soát chi phí ngân sách SCTX, VPP, Hoá chất, 
thực hiện hợp đồng thuê ngoài, không vượt ngân 
sách

tháng

lần vượt ngân sách

3

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp với Ban QL&KD bất động sản

tháng

lần sơ suất

2

Phối hợp với chính quyền địa phương

tháng

lần sơ suất

B

Năng lực đóng góp

V

Kiến thức (Y1)

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày

 Mở sổ theo dõi đăng ký tăng giảm tài sản, công cụ, dụng cụ kịp thời. Theo dỏi công cụ dụng

cụ, trang thiết bị, lập thủ tục sửa chữa những tài sản hư hỏng, thanh lý những tài sản, công cụ
dụng cụ không còn sử dụng được của P.HCNS

 Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị điện chiếu sáng, hệ thống nước khối văn phòng
 Lập kế hoạch, nhu cầu, thanh quyết toán văn phòng phẩm các đơn vị toàn Nhà máy.
 Lập kế hoạch, nhu cầu, theo dõi xuất, nhập, nghiệm thu hóa chất hồ bơi.
 Xây dựng định mức lao động, quản lý xây dựng cơ bản, vệ sinh công nghiệp.
 Chịu trách nhiệm theo dõi quản lý đất đai, cột mốc, địa giới, hồ sơ tài liệu liên quan đất đai

của Nhà máy theo phân cấp của Công ty.

 Thực hiện công tác ISO của phòng
  Lập hợp đồng lao động thuê ngoài, giám sát, thanh quyết toán lao động thuê ngoài.
 Trách nhiệm lập tổng hợp và báo cáo công tác của P.HCNS hàng tháng theo quy định.
 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

4. Quan hệ trong công việc

4.1. Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng HCNS

Không

Các đơn vị trong Nhà máy,

Công ty

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Ban QL&KD bất động sản

Phối hợp thực hiện công việc quản lý đất đai Nhà máy

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Các cấp ban ngành Chính quyền địa
phương

Phối hợp thực hiện công việc quản lý đất đai Nhà máy

Các cơ sở, doanh nghiệp, công ty 
đối tác bên ngoài

Thực hiện công việc của P.HCNS

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Theo phân công của trưởng phòng

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Không

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

  12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

  Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

  Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

  Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

  Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

  Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

  Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

  Văn phòng cty/nm 

¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

  Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

  Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

  Công cụ văn phòng  ¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

 Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

  Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2320
1 tài liệu
0
740
2 tài liệu
0
1147
2 tài liệu
0
1045
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1554
2 tài liệu
0
1202
2 tài liệu
0
1170

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
2320
20/12/2018
1 tài liệu
0
740
20/12/2018
2 tài liệu
0
1147
20/12/2018
2 tài liệu
0
1045
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1554
20/12/2018
2 tài liệu
0
1101
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
2 tài liệu
0
1202
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
2 tài liệu
0
1170