Tài liệu

BM 05 - Ban mo ta cong viec-CV QTNS-LDTL

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                           
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)

-

Thực hiện công tác LĐTL Nhà máy: Kiểm tra, kiểm soát bảng chấm công, cơm ca, bồi dưỡng 
theo chế độ. Lưu trữ, thống kê, báo cáo lao động.

-

 Thực hiện công tác Tuyển dụng theo quy trình, thư ký các cuộc phỏng vấn của Hội đồng tuyển
dụng Nhà máy (nếu có).

-

Tiếp nhận và nộp hồ sơ giảm trừ thuế TNCN cho người lao động toàn Nhà máy.

2. Công việc cụ thể :

STT

Nội dung 

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Đánh giá theo KPI, X%

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1  

1

Kiểm tra, kiểm soát bảng chấm công, cơm ca, bồi 
dưỡng theo quy định toàn Nhà máy.

Ngày

lần sai sót

2

Lập danh sách, thống kê, báo cáo tổng hợp, chi 
tiết công, cơm ca, bồi dưỡng toàn Nhà máy

Tháng

lần sai sót

3

Theo dõi làm thêm giờ và giải quyết chế độ các 
ngày nghỉ theo quy định Công ty cho CBCNV  
toàn Nhà máy

Ngày

lần sai sót

4

Lưu trữ hồ sơ nhân sự và giấy phép ĐKKD Nhà 
máy.

Ngày

lần thất lạc

5

Báo cáo, thống kê lao động Nhà máy, Ban 
QLDAHT2 định kỳ và đột xuất

Tháng

lần chậm trễ & sai sót

6

Thực hiện công tác tập hợp nhu cầu, rà soát định 
biên trình đề xuất tuyển dụng, theo dõi hợp đồng 
lao động, lập biểu mẫu và lưu trữ hồ sơ theo quy 
trình Tuyển dụng. Thư ký các cuộc phỏng vấn của
Hội đồng tuyển dụng Nhà máy (nếu có)

Tháng

lần chậm trễ & sai sót

7

Soạn thảo các văn bản, thông báo, công văn, tờ 
trình liên quan về công tác LĐTL, nhân sự, tuyển 
dụng đầy đủ, đúng nội dung, kịp thời

Ngày

lần chậm trễ & sai sót

8

Cập nhật thông tin nhân sự toàn Nhà máy.

Ngày

lần chậm trễ & sai sót

9

Hướng dẫn nghiệp vụ lao động, tiền lương cho 
các đơn vị trực thuộc Nhà máy.

Ngày

lần chậm trễ & sai sót

MTCV- NMKL

Trang 1/5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                           
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

10

Theo dõi, cập nhật các chức danh công việc và xét
chế độ bồi dưỡng cho người lao động theo quy 
định

Ngày

lần chậm trễ & sai sót

11

Tham gia đoàn đo đạc môi trường để xác định 
tính chất và điều kiện làm việc xét chế độ cho 
người lao động.

Năm

lần chậm trễ

12

Tiếp nhận và nộp hồ sơ giảm trừ thuế TNCN cho 
người lao động.

Ngày

lần chậm trễ

13

Tiếp nhận và thông báo P.TCHC về thông tin thay
đổi tài khoản ngân hàng của người lao động tại 
Nhà máy

Tháng

lần chậm trễ

14

Chấm công Phòng HCNS trên hệ thống ERP.

Ngày

lần sai sót

15

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và
Công ty

Ngày

lần sai sót

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp 
vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

Ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), x2

1

Lập ngân sách bồi dưỡng hiện vật cho người lao 
động toàn Nhà máy.

năm

lần chậm trễ

2

Lập thủ tục thanh toán lương học ĐHTC cho 
người lao động theo quy định.

ngày

lần chậm trễ

3

Thay thế CV Quản trị nhân sự -BHXH, CV Quản 
trị hành chánh – QLĐĐ khi vắng mặt

tháng

lần chậm trễ

4

Tổ chức đào tạo hội nhập cho lao động mới tuyển 
dụng

Ngày

lần chậm trễ

5

Làm các công việc khác theo sự phân công của 
Trưởng phòng.

ngày

lần chậm trễ

III

Kế hoạch hành động, x3

1

Lập bảng tính, các biểu mẫu, cập nhật dữ liệu chi 
tiết thông tin hàng ngày về lao động, văn bản của 
Nhà máy, của Công ty đề thực hiện công tác.

Ngày

lần chậm trễ & sai sót

MTCV- NMKL

Trang 2/5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                           
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

2

Tham khảo, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác 
các quy định của Công ty, của Nhà nước để thực 
hiện công tác.

Ngày

lần chậm trễ & sai sót

3

Tìm hiểu cụ thể các nhóm chức danh công việc để 
thực hiện đúng, đủ và chính xác các chế độ chính 
sách cho người lao động

Năm

lần chậm trễ & sai sót

4

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng 
không tốt đến hoạt động của phòng

Ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp, x4

1

Phối hợp với Phòng TCHC Công ty, các đơn vị 
trực thuộc Nhà máy, phòng HCNS các Nhà máy, 
Trạm nghiền khác thuộc Công ty. Công việc thông
suốt, không ách tắt chậm trễ

Ngày

lần

2

Phối hợp với các cơ quan bên ngoài (Cục Thuế 
Kiên Giang, Sở LĐTBXH,…)

Tháng

lần

B

Năng lực đóng góp

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

3.1. Rà soát sổ tay công việc, kiểm tra, thực hiện và trả lời mail.
3.2. Kiểm tra, kiểm soát công toàn Nhà máy, chấm công P.HCNS trên hệ thống ERP.  Tiếp nhận và 

phản hồi thông tin, hướng dẫn lao động tiền lương tại các đơn vị điều chỉnh khi để xảy ra sai sót.

3.3. Cập nhật các dữ liệu về thay đổi chức danh công việc, nhân thân,… trên hệ thống ERP và file 

mềm. 

3.4. Theo dõi, thống kê  tăng, giảm, điều động lao động toàn Nhà máy, lập báo cáo lao động khi có yêu 

cầu.

 3.5. Thực hiện ký hợp đồng lao động với người lao động, tổ chức đào tạo hội nhập cho lao động mới 

tuyển dụng (khi có phát sinh). Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị
theo đúng quy trình tuyển dụng. Mở sổ theo dõi hợp đồng lao động của người lao động toàn Nhà máy.

 3.6. Theo dõi, kiểm tra, rà soát, cập nhật các dữ liệu về đăng ký làm thêm giờ, các loại ngày nghỉ theo 

quy định của Công ty.

3.7. Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ đăng ký giảm trừ thuế TNCN (khi có phát sinh). Tập hợp và 

nộp hồ sơ về Cục thuế tỉnh Kiên Giang đúng thời hạn theo quy định.

3.8. Lập phiếu kiểm soát, hướng dẫn cho người lao động của Nhà máy đã chấm dứt hợp đồng lao động.
3.8. Soạn thảo các văn bản, thông báo, công văn, tờ trình liên quan về công tác LĐTL, nhân sự, tuyển 

dụng đầy đủ, đúng nội dung, kịp thời.

3.9. Tham gia công tác đo môi trường, xác định các chức danh công việc NNĐHNH và đặc biệt 

NNĐHNH để xét chế độ hưởng bồi dưỡng hiện vật.
MTCV- NMKL

Trang 3/5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2308
1 tài liệu
0
738
2 tài liệu
0
1141
2 tài liệu
0
1040
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1541
3 tài liệu
0
1451
2 tài liệu
0
1195

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
2308
20/12/2018
1 tài liệu
0
738
20/12/2018
2 tài liệu
0
1141
20/12/2018
2 tài liệu
0
1040
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1541
20/12/2018
2 tài liệu
0
1095
20/12/2018
3 tài liệu
0
1451
20/12/2018
1 tài liệu
0
737
20/12/2018
2 tài liệu
0
1195
20/12/2018
0 tài liệu
0
0