Tài liệu

BM 05 - Ban Mo ta cong viec-CV QTNS BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

1. Tóm tắt công việc ( nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc )

-

Thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của toàn Nhà máy và 
Ban QLDAHT2.

-

Đảm bảo thời gian kịp thời, mức độ hoàn thành chính xác theo đúng quy định, quy chế của Nhà 
máy, Công ty và cơ quan Nhà nước.

2. Công việc cụ thể :

ST

T

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường đánh

giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Lập báo cáo trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của 
toàn Nhà máy và Ban QLDAHT2 theo quy định của 
cơ quan BHXH, đúng thời hạn.

tháng

Lần chậm trễ 

2

Lập hồ sơ chế độ ốm đau và nghỉ dưỡng sức sau ốm 
đau cho CBCNV của Nhà máy và Ban QLDAHT2, 
đúng thời hạn.

tuần

Lần chậm trễ & sai sót

3

Lập hồ sơ chế độ thai sản và nghỉ dưỡng sức sau thai
sản cho CBCNV của Nhà máy và Ban QLDAHT2, 
đúng thời hạn.

tuần

Lần chậm trễ & sai sót

4

Lập hồ sơ tai nạn lao động và nghỉ dưỡng sức sau 
khi bị tai nạn lao động cho CBCNV của Nhà máy và 
Ban QLDAHT2, đúng thời hạn.

tuần

Lần chậm trễ 

5

Lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp và nghỉ dưỡng sức sau 
khi bị bệnh nghề nghiệp cho CBCNV của Nhà máy 
và Ban QLDAHT2, đúng thời hạn.

tháng

Lần chậm trễ 

6

Lập thông báo và hồ sơ hưu trí cho CBCNV của Nhà
máy và Ban QLDAHT2, đúng thời hạn.

tháng

Lần chậm trễ & sai sót

7

Lập hồ sơ tử tuất của Nhà máy và Ban QLDAHT2, 
đúng thời hạn.

Tháng

Lần chậm trễ 

8

Lập Danh sách dự kiến nghỉ hưu hàng năm cho Nhà 
máy và Ban QLDAHT2, đúng đối tượng và thời gian
quy định.

ngày

Lần chậm trễ & sai sót

9

Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho Nhà máy 
và Ban QLDAHT2, đúng đối tượng, đúng thời hạn.

ngày

Lần chậm trễ & sai sót

10

Lập hồ sơ đổi thẻ BHYT khi người lao động có yêu 
cầu, đúng quy định.

ngày

Lần chậm trễ & sai sót

11

Hướng dẫn người lao động đăng ký tham gia BHTN 
khi chấm đứt hợp đồng lao động, kịp thời, đúng quy 
định. 

ngày

Lần chậm trễ & sai sót

12

Ghi sổ, bảo quản sổ BHXH, tờ rời BHXH và lưu giữ 

ngày

Không thất lạc

MTCV- NMKL

Trang 1/5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH, đúng quy 
định.

13

Lập hồ sơ cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT cho 
CBCNV khi tăng mới, đầy đủ, kịp thời.

tháng

Lần chậm trễ & sai sót

14

Tiếp xúc, giải thích và hướng dẫn NLĐ về các chế 
độ liên quan về BHXH, BHYT, BHTN, chính xác, 
đầy đủ.

ngày

Lần sai sót

15

Theo dõi, báo cáo và xác nhận vị trí các công việc 
nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc 
độc hại nguy hiểm, chính xác, đầy đủ.

ngày

Lần sai sót

16

Thực hiện rà soát, kiểm tra và điều chỉnh các trường 
hợp sai sót về nhân thân, bổ sung quá trình công tác 
trên cơ sở hồ sơ CBCNV lưu trữ tại Công ty với các 
giấy tờ tuỳ thân người lao động, đầy đủ, chính xác, 
đúng quy định.

ngày

Lần chậm trễ & sai sót

17

Trả và chốt sổ BHXH, thu thẻ BHYT của CBCNV 
khi người lao động điều động, bổ nhiệm ( ngoài tỉnh 
Kiên Giang),Chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu,
chết, đúng thời gian quy định.

tuần

Lần chậm trễ 

18

Xác nhận thời gian công tác, thời gian tham gia 
BHXH, chính xác.

tuần

Lần sai sót

19

Soạn thảo các văn bản, thông báo, công văn, tờ trình 
liên quan về công tác BHXH, BHYT, BHTN, đầy 
đủ, kịp thời.

ngày

Lần sai sót

20

Báo cáo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN và báo 
cáo thực hiện các chế độ BHXH về VPC Công ty, 
cho Phòng HCNS, đầy đủ, kịp thời.

tháng

Lần chậm trễ & sai sót

21

Quyết toán số liệu trích nộp và các chế độ thực hiện 
với cơ quan BHXH huyện, đầy đủ, kịp thời, đúng 
quy định.

tháng

Lần chậm trễ 

22

Cập nhật, theo dõi, tổng hợp, chi tiết số liệu trích nộp
BHXH, BHYT, BHTN và  thực hiện các chế độ của 
Nhà máy và Ban QLDAHT2, đầy đủ, kịp thời.

ngày

Lần sai sót

23

Tham gia đoàn đo đạc môi trường để xác định tính 
chất và điều kiện làm việc để xét chế độ cho NLĐ, 
đầy đủ.

6 tháng

Lần sai sót

24

Cung cấp tài liệu, thông tin về BHXH theo yêu cầu 
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo quy định.

tháng

Lần chậm trễ 

25

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

Lần sơ suất

26

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

Lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Cung cấp thông tin cá nhân người lao động để giới 

Tuần

Lần sai sót

MTCV- NMKL

Trang 2/5

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 
                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả
năng lao động tại hội đồng giám định y khoa tỉnh 
Kiên Giang, đầy đủ, kịp thời.

2

Thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của 
Ban QLDAHT2, đầy đủ, kịp thời.

ngày

Lần chậm trễ & sai sót

3

Bảo mật lương và cung cấp password lương cho 
CBCNV toàn Nhà máy và Ban QLDAHT2, kịp thời, 
chính xác.

ngày

Lần sai sót

4

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công, không chậm trễ.

ngày

Lần chậm trễ

III

Kế hoạch hành động

1

Thực hiện mượn hồ sơ CBCNV từ VPC Công ty về 
Nhà máy khi thực hiện giải quyết các chế độ liên 
quan công tác BHXH, kịp thời.

tháng

Lần chậm trễ

2

Xem xét, đọc hồ sơ CBCNV Nhà máy và Ban 
QLDAHT2 để hoàn thành danh sách nghỉ hưu vào 
tháng11 hàng năm, kịp thời, đầy đủ.

ngày

Lần chậm trễ & sai sót

3

Cập nhật các văn bản liên quan về BHXH để thực 
hiện chế độ BHXH cho NLĐ, đúng thời hạn.

ngày

Lần chậm trễ

4

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng.

ngày

Lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp với Phòng Kế toán TKTC Công ty, Phòng 
TCHC Công ty, Phòng Kế toán TC, Ban Iso – 
ATMT, y tế, các đơn vị  trực thuộc Nhà máy và Ban 
QLDAHT2.

ngày

Lần chậm trễ

2

Phối hợp với các cơ quan bên ngoài đáp ứng yêu cầu 
công việc.

ngày

Lần không đáp ứng

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày:

-

Kiểm tra mail và trả lời mail.

-

Tiếp xúc, hướng dẫn NLĐ liên quan về chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

-

Kiểm tra chứng từ ốm đau, thai sản…phù hợp quy định, qua đó đối chiếu bảng chấm công để

thực hiện tính lương ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức…cho NLĐ

-

Kiểm tra, đối chiếu, hướng dẫn NLĐ lập hồ sơ cá nhân và hồ sơ liên quan về chế độ TNLĐ,

BNN, hưu trí, tử tuất….khi phát sinh.

-

Rà soát, kiểm tra, trao đổi trực tiếp với NLĐ về quá trình công tác, nhân thân. Kịp thời lập hồ sơ

điều chỉnh nhân thân, điều chỉnh quá trình công tác nhằm giải quyết chế độ BHXH liên quan.

-

Lưu trữ hồ sơ đã giải quyết chế độ BHXH theo quy định.

MTCV- NMKL

Trang 3/5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2322
2 tài liệu
0
1153
2 tài liệu
0
1048
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1562
3 tài liệu
0
1466
2 tài liệu
0
1211
2 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
2322
20/12/2018
2 tài liệu
0
1153
20/12/2018
2 tài liệu
0
1048
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1562
20/12/2018
2 tài liệu
0
1105
20/12/2018
3 tài liệu
0
1466
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1211
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
2 tài liệu
0
1177