Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-CV cong doan

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:     HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

Chức danh: CV Hành chánh công đoàn

Mã số: IV.24

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

Trương Ngọc Lan

Người kiểm tra

Nguyễn Hoài Nam

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
- Thực hiện nghiệp vụ về công tác công đoàn Nhà máy
-  Đánh máy, soạn thảo, lưu trữ công văn của Công đoàn và p.HCNS.
- Liên hệ đặt, thanh toán vé máy bay, khách sạn cho toàn Nhà máy.
- Thanh quyết toán thu- chi Hồ bơi.

2. Công việc cụ thể : 

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn 
bản của văn phòng Công đoàn. Không sai sót, chậm 
trễ

Ngày

lần sai sót, chậm trễ

2

Xây dựng, theo dõi thực hiện ngân sách Công đoàn. 
Lập thủ tục thăm hỏi ốm đau, chia buồn công đoàn 
viên từ kinh phí công đoàn; xem xét, lập hồ sơ đề 
nghị nhận hỗ trợ từ quỹ tương trợ của công ty theo 
đúng đối tượng quy định. Không sai sót, chậm trễ

Ngày

lần sai sót, chậm trễ

3

Tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức thực 
hiện các hoạt động phong trào thường niên của Công
đoàn; phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Khối nữ công 
Nhà máy và Đoàn thanh niên. Không sai sót, chậm 
trễ

Tháng

lần sai sót, chậm trễ

4

Thực hiện và lưu các thủ tục thanh quyết toán kinh 
phí hoạt động công đoàn với Công đoàn công ty. 
Không sai sót, chậm trễ

tháng

lần sai sót, chậm trễ

5

Theo dõi, cập nhập danh sách CB Công đoàn hưởng 
phụ cấp  bán chuyên trách; lập quyết định công nhận
và thay đổi chức danh tổ trưởng công đoàn trực 
thuộc Công đoàn NM. Không sai sót

tháng

lần sai sót

6

Xem xét, cung cấp, báo cáo số liệu về công đoàn 
công ty khi có yêu cầu. Nhanh chóng, chính xác

tháng

lần sai sót, chậm trễ

7

Theo dõi, tổng hợp báo cáo; cập nhập và lập quyết 

tháng

lần sai sót, chậm trễ

MTCV- NMKL

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

định thay đổi An toàn vệ sinh viên của NM. Đầy đủ, 
kịp thời

8

Liên hệ thực hiện công tác hỗ trợ từ thiện địa 
phương. Không thiếu sót, chậm trễ

tháng

lần sai sót, chậm trễ

9

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

lần sơ suất

10

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ,
ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Liên hệ đặt và theo dõi lập đề nghị thanh toán vé 
máy bay và khách sạn. Chính xác, kịp thời

Ngày

lần sai sót, chậm trễ

2

Theo dõi, cung cấp vé, nộp tiền và thanh quyết toán 
các khoản thu chi hồ bơi. Đầy đủ, đúng hạn

Tháng

lần thiếu sót, chậm trễ

3

Đánh máy văn bản, công văn của P.HCNS và Đảng 
ủy. Không sai sót, chậm trễ

Ngày

lần sai sót, chậm trễ

4

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Tìm hiểu kỹ quy chế hoạt động công đoàn, quy chế 
quỹ tình thương để áp dụng đúng đối tượng quy 
định. Không sai sót

Tháng

lần sai sót

2

Xây dựng các biểu mẫu phục vụ cho công tác tổ 
chức hội thi và các hoạt động phong trào công đoàn. 
Đầy đủ, kịp thời

Tháng

lần thiếu sót, chậm trễ

3

Giải đáp, hướng dẫn cán bộ công đoàn bán chuyên 
trách thực hiện tốt nghiệp vụ công đoàn. Đầy đủ, 
chính xác

Ngày

lần sai sót

4

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của phòng

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp với công đoàn công ty, đáp ứng yêu cầu 
công việc

Ngày

lần không đáp ứng

2

Phối hợp với các CĐBP, tổ CĐ trực thuộc Nhà máy. 
Đáp ứng yêu cầu công việc

Ngày

lần không đáp ứng

3

Phối hợp với các cơ quan địa phương có liên quan. 
Đáp ứng yêu cầu công việc

Tháng

lần không đáp ứng

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể hàng ngày

 Thực hiện nghiệp vụ về Công tác Công đoàn Nhà máy.
 Theo dỏi thu chi/thanh quyết toán tài chính Công Đoàn.

MTCV- NMKL

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 Đánh máy soạn thảo các văn bản, công văn của công tác Công Đoàn/phòng HCNS.
 Sắp xếp tài liệu, hồ sơ lưu trữ của Phòng Hành chánh Nhân sự.
 Thủ quỹ Đảng ủy bộ phận NMXMKL.
 Đặt vé máy bay, vé tàu, khách sạn phục vụ công tác CBCNV/khách dự Hội nghị, đi công tác

trong và ngoài Nhà máy.

 Theo dõi công tác thanh quyết toán các khoản thu chi hồ bơi, sân tennic.
 Thực hiện các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ ( Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Các Px- phòng ban NM

Các CĐBP, tổ công đoàn

4.2. Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Công đoàn công ty

Phối hợp về nghiệp vụ công tác Công đoàn

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

Phối hợp với các cơ quan địa

phương có liên quan.

Thực hiện công tác hỗ trợ từ thiện xã hội

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Do Trưởng phòng phân công

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

Do Trưởng phòng phân công

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

x¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

x¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

x¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

MTCV- NMKL

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2923
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2082
4 tài liệu
0
2194
4 tài liệu
0
3024
4 tài liệu
0
2163
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2182
4 tài liệu
0
2655
4 tài liệu
0
2065
4 tài liệu
0
4230
4 tài liệu
0
4314
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1263

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2923
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2082
21/01/2019
4 tài liệu
0
2194
21/01/2019
4 tài liệu
0
3024
21/01/2019
4 tài liệu
0
2163
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2182
21/01/2019
4 tài liệu
0
2655
21/01/2019
4 tài liệu
0
2065
21/01/2019
4 tài liệu
0
4230
21/01/2019
4 tài liệu
0
4314
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1315
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1263