Tài liệu

BM 05 - BAN MO TA CONG VIEC-CN VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đơn vị:  Phòng Hành Chánh Nhân Sự- NMXM Kiên Lương  

Chức danh:  Công nhân VSCN

Mã số: I.04

Lần ban hành/Sửa đổi: 01/00
Ngày: 01/09/2013

Họ và tên

Người viết

…………………………..

Người kiểm tra

Vũ Văn Còi

Người duyệt

Nguyễn Thanh Liêm

Chữ ký

1. Tóm tắt công việc (nội dung và mục tiêu chính yếu của công việc)
Vệ sinh đường đi, bãi chứa nội bộ trong khuôn viên nhà máy, vệ sinh các khu vực sản xuất được 
phân công trong dây chuyền sản xuất Nhà máy. Dọn vệ sinh sạch sẽ các khu vực được phân công. 
Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung quanh toàn bộ khu vực trong nhà máy, nhà khách, nhà văn hoá....

2. Công việc cụ thể

STT

Nội dung

Tần suất

(ngày/ tuần/

tháng)

Tiêu chí đo lường

đánh giá

A

Nhóm công việc theo KPI 

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc)  

1

Vệ sinh đường đi, bãi chứa nội bộ trong khuôn viên 
nhà máy, vệ sinh các khu vực sản xuất được phân 
công trong dây chuyền sản xuất Nhà máy. Luôn 
Sạch sẽ, gọn gàng

ngày

Sạch sẽ, gọn gàng

2

Dọn vệ sinh sạch sẽ các khu vực được phân công. 
Luôn Sạch sẽ, gọn gàng

ngày

Sạch sẽ, gọn gàng

3

Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung quanh toàn bộ khu vực 
trong nhà máy, nhà khách, nhà văn hoá.... Luôn 
Sạch sẽ, gọn gàng

tháng

Sạch sẽ, gọn gàng

4

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

ngày

lần sơ suất

5

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn nghiệp 
vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

ngày

lần không tham gia

II

KPI bổ sung ( công việc kiêm nhiệm khác)

1

Đậy bạt che clinker ngoài trời. Không để clinker bị 
ướt

ngày

lần phản ảnh

2

Thực hiện công việc khác do trưởng đơn vị phân 
công. Không sai sót

ngày

lần sơ suất

III

Kế hoạch hành động

1

Kiểm soát công việc vệ sinh đường đi, bãi chứa nội 
bộ trong khuôn viên nhà máy, vệ sinh các khu vực 
sản xuất được phân công trong dây chuyền sản xuất. 

tháng

Sạch sẽ, gọn gàng

MTCV

Trang 1/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Luôn Sạch sẽ, gọn gàng

2

Kiểm soát sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ tiết kiệm,
hiệu quả.

tháng

Số lần vi phạm tiết

kiệm vật tư

3

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có ảnh hưởng 
không tốt đến công việc của đơn vị

ngày

lần sơ suất

IV

Phối hợp

1

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà máy, không để 
xảy ra sai sót, chậm trễ

tháng

lần sơ suất

B

Năng lực đóng góp 

V

Kiến thức (Y1)

VI

Kỹ năng (Y2)

VII

Hành vi (Y3)

3. Công việc cụ thể thực hiện hàng ngày

 Vệ sinh đường đi, bãi chứa nội bộ trong khuôn viên nhà máy, vệ sinh các khu vực sản xuất 

được phân công trong dây chuyền sản xuất Nhà máy.

 Dọn vệ sinh sạch sẽ các khu vực được phân công.
 Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung quanh toàn bộ khu vực trong nhà máy, nhà khách, nhà văn hoá.... 
 Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động của nhà 

máy và Công ty

 Đậy bạt che clinker ngoài trời.
 Kiểm soát sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ tiết kiệm, hiệu quả.

4. Quan hệ trong công việc
4.1.

Quan hệ nội bộ (Trong nội bộ đơn vị Phòng, Ban, Phân xưởng, MN/TN/XN)

Báo cáo trực tiếp

Giám sát trực tiếp

Đơn vị / cá nhân phối hợp

4.2.

Quan hệ bên ngoài (các NM/TN/XN khác thuộc Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

4.3. Quan hệ bên ngoài (các cá nhân, đơn vị ngoài Công ty)

Đối tượng

Bản chất quan hệ

5. Phạm vi quyền hạn
Phạm vi quyền hạn trong công việc

Phạm vi quyền hạn về tài chánh

MTCV

Trang 2/3

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

6. Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Trình độ văn hoá tốt nghiệp: 

¨ 5/12    

¨ 9/12

¨ 12/12

¨ Khác

Trình độ chuyên môn:

¨ Trung cấp

¨ Cao đẳng  

¨ Đại học 

¨ Trên đại học

Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….
Hoặc lĩnh vực tương đương: ……………………………………………………………

Trình độ ngoại ngữ : (¨ Anh văn hoặc ¨ Pháp văn)

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Trình độ C

¨ Khác

Trình độ vi tính:

¨ Trình độ A 

¨ Trình độ B

¨ Đại học CNTT

¨ Khác

Kinh nghiệm( thời gian đã làm công việc cùng chuyên môn hoặc cùng lĩnh vực) : 

¨ Dưới 1 năm 

¨ 1 đến 2 năm

¨ 2 đến5 năm

¨ Trên5 năm

Sức khỏe: (yêu cầu khám sức khỏe)

¨ Bình thường

¨ Có yêu cầu riêng biệt

Kỹ năng thiết yếu cho công việc (Có thể chọn nhiều kỹ năng) : 

¨ Giao tiếp  

¨ Thuyết trình

¨ Soạn thảo văn bản  ¨ Phân tích  

¨ Làm việc nhóm

¨ Đàm phán

¨ Quản lý hồ sơ

¨ Tự học 

¨ Tổ chức công việc ¨ Giao việc

¨ Đánh gía nhân viên¨ Hội họp  

¨ Giải quyết vấn đề  ¨ Lãnh đạo

¨ Phỏng vấn  

¨ Tư duy  

7. Yêu cầu về Điều kiện và môi trường làm việc (đánh dấu vào các vị trí phù hợp)

Vị trí làm việc: (Nơi làm việc chủ yếu) 

¨ Văn phòng cty/nm  ¨ Văn phòng đơn vị  ¨ Xưởng

¨ Ngoài trời  

¨ Phòng TN/ điện

¨ Trong dây chuyền  ¨ Trên cao

¨ Đi lại nhiều  

Môi trường làm việc

¨ Bình thường

¨ Nóng, ồn, bụi 

¨ Độc hại

           ¨ Đặc biệt độc hại

Thời gian làm việc:

¨ Giờ hành chánh

¨ Ca kíp

¨ Đặc thù  

¨ Có tăng ca

Phương tiện làm việc: (Trang thiết bị cần thiết sử dụng khi làm việc)  

¨ Công cụ văn phòng¨ Dụng cụ cầm tay ¨ Thiết bị 

¨ Thiết bị nặng 

Thể chất: (Hao phí sức lực để thực hiện công việc) 

¨ Nhẹ nhàng

¨Bình thường

¨ Ít nặng nhọc

¨ Nặng  

Hoặc (Hao phí trí óc để thực hiện công việc) 

¨ Đơn giản 

¨ Ít suy nghĩ 

¨ Suy nghĩ nhiều 

¨ Quyết định 

MTCV

Trang 3/3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2935
1 tài liệu
0
1022
1 tài liệu
0
970
2 tài liệu
0
1309
4 tài liệu
0
2411
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2096
4 tài liệu
0
2210
4 tài liệu
0
3047
4 tài liệu
0
2170
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2189
4 tài liệu
0
2682
4 tài liệu
0
2076
4 tài liệu
0
4287
4 tài liệu
0
4358
4 tài liệu
0
2079
3 tài liệu
0
1862
3 tài liệu
0
1734
2 tài liệu
0
1450
2 tài liệu
0
1280

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2935
17/01/2019
1 tài liệu
0
1022
21/01/2019
1 tài liệu
0
970
21/01/2019
2 tài liệu
0
1309
21/01/2019
4 tài liệu
0
2411
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2096
21/01/2019
4 tài liệu
0
2210
21/01/2019
4 tài liệu
0
3047
21/01/2019
4 tài liệu
0
2170
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2189
21/01/2019
4 tài liệu
0
2682
21/01/2019
4 tài liệu
0
2076
21/01/2019
4 tài liệu
0
4287
21/01/2019
4 tài liệu
0
4358
21/01/2019
4 tài liệu
0
2079
17/01/2019
3 tài liệu
0
1862
17/01/2019
2 tài liệu
0
1327
17/01/2019
3 tài liệu
0
1734
17/01/2019
1 tài liệu
0
837
17/01/2019
2 tài liệu
0
1450
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1280