Tài liệu

BM 04 - Nhat ky cong viec-NV phuc vu bao tri thiet bi VP

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

 NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      Từ ngày 07/8/2013 đến 21/8/2013         Họ và tên:   Nguyễn Thanh Tuyền                               Vị trí công tácNV Phục vụ, bảo trì thiết bị văn phòng

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07/8/2013

Kiểm tra, vệ sinh, đưa 02 

xe đạp ra vị trí để sử dụng 

phương tiện trong Nhà máy

Sửa chữa điện, thay thế đèn

néon, tăng phô cho phòng 

kế toán nhà ăn

Kiểm tra giám sát nhà thầu 

sửa chữa toa lét nhà khách 

C5-C6 bị chảy nước từ trên

lầu xuống tầng trệt.

Cắt tỉa cây cảnh khu nhà ăn

tập thể.

Đưa xe đạp vào phòng.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

1.Theo dõi/sửa  chữa kịp  thời  các
thiết bị thông tin, 
2.Trực   âm   thanh,   ánh   sáng   các
phòng họp.
3.Chụp   ảnh   các   buổi   hội   họp,   tổ
chức sự kiện của Nhà máy.
4.Lập sổ lĩnh các vật tư, dụng cụ,
thiết bị phục vụ cho công tác sửa
chữa.
5.Chuẩn   bị   các   thiết   bị   điện:   âm
thanh,   ánh   sáng   …   trực   phục   vụ
học tập, hội họp.
6.Kiểm   tra   và   thực   hiện   bảo   trì,
bảo dưỡng các thiết bị văn phòng:
thiết bị điện, nước, thiết bị vệ sinh
khu   văn   phòng,   khu   nhà   khách,
nhà ăn tập thể.
7.Chăm sóc cây cảnh khu vực văn
phòng.
8.Tắt/mở các nguồn điện, thiết bị 
trong phòng phô tô. Kiểm tra, nhắn
nhở sử dụng điện tiết kiệm (trong 
phòng, WC, hành lang).
9. Vệ sinh, đưa 02 xe đạp ra/vào để
sử dụng và bảo quản.
10.Giám sát các yêu cầu lao động 

08/8/2013

Đưa xe đạp ra để sử dụng.

Thay thế đèn, tăng phô 

phòng Kế toán.

Kiểm tra giám sát hợp 

đồng lao động.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Kiểm tra nhà thầu sửa chữa

trần nhà khách C1-C2.

Đưa xe đạp vào phòng.

hợp đồng: giờ, công việc cho phù 
hợp.
11. Bảo dưỡng các thiết bị âm 
thanh, ánh sáng, phông màn, đèn 
chiếu.
12.Thực hiện các công tác khác do
Trưởng phòng phân công.

12/8/2013

Vệ sinh, đưa xe đạp ra vị 

trí để sử dụng.

Đi chợ mua keo, gắn một 

số chữ bị rơi ở cổng bảo 

vệ.

Kiểm tra giám sát hợp 

đồng lao động.

Lên mái nhà chữa dột 

xuống bếp nấu nhà ăn.

Làm giấy xin sửa chữa mái

tôn và mương thoát nước 

thấm xuống tường và nhà 

kho nhà ăn.

Sửa chữa cửa sắt sau nhà 

ăn không đóng được.

Đưa xe đạp vào phòng.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

13/8/2013

Đưa xe đạp ra để sử dụng.

Chuẩn bị âm thanh, ánh 

Làm thủ công.

Hoàn thành.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

sáng, máy chiếu cho lớp 

học đo lường tiêu chuẩn 

ISO.

Kiểm tra số lượng 

container, chụp hình ở 

ngoài bãi để thanh lý.

Trực âm thanh cho lớp học.

Tắt thiết bị khi lớp nghỉ 

học.

Kiểm tra giám sát PX sửa 

chữa thay máy lạnh 

P.CNTT

Kiểm tra giám sát hợp 

đồng lao động.

Đưa xe đạp vào phòng.

14/8/2013

Đưa xe đạp ra để sử dụng.

Chuẩn bị âm thanh, ánh 

sáng, máy chiếu cho lớp 

học đo lường tiêu chuẩn 

ISO.

Đưa đoàn khảo sát số 

Làm thủ công.

Hoàn thành.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2322
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
1153
2 tài liệu
0
1048
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1562
3 tài liệu
0
1466
2 tài liệu
0
1211
2 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
2322
20/12/2018
1 tài liệu
0
742
20/12/2018
2 tài liệu
0
1153
20/12/2018
2 tài liệu
0
1048
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1562
20/12/2018
2 tài liệu
0
1105
20/12/2018
3 tài liệu
0
1466
20/12/2018
2 tài liệu
0
1211
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
2 tài liệu
0
1177