Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác_NV lái xe văn phòng___

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công 

việc chính

 (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

07h30 – 08h00

08h00 – 8h30

08h30 – 09h00

09h00 – 09h30

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

nghệ thực hiện (3)

12h00 – 12h30

12h30 – 13h00

13h00 – 13h30

13h30 – 14h00

14h00 – 14h30

14h30 – 15h00

15h00 – 15h30

15h30 – 16h00

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực .
..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2628
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1685
3 tài liệu
0
1549
2 tài liệu
0
1271
2 tài liệu
0
1104
1 tài liệu
0
928
1 tài liệu
0
875
4 tài liệu
0
2168
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1866
4 tài liệu
0
1948
4 tài liệu
0
1952
4 tài liệu
0
2723
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1979
4 tài liệu
0
2311
4 tài liệu
0
1864
4 tài liệu
0
3780
4 tài liệu
0
3872
4 tài liệu
0
1840
4 tài liệu
0
1889

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2628
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1685
17/01/2019
2 tài liệu
0
1189
17/01/2019
3 tài liệu
0
1549
17/01/2019
1 tài liệu
0
750
17/01/2019
2 tài liệu
0
1271
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1104
17/01/2019
1 tài liệu
0
928
21/01/2019
1 tài liệu
0
875
21/01/2019
4 tài liệu
0
2168
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1866
21/01/2019
4 tài liệu
0
1948
21/01/2019
4 tài liệu
0
1952
21/01/2019
4 tài liệu
0
2723
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1979
21/01/2019
4 tài liệu
0
2311
21/01/2019
4 tài liệu
0
1864
21/01/2019
4 tài liệu
0
3780
21/01/2019
4 tài liệu
0
3872
21/01/2019
4 tài liệu
0
1840
21/01/2019
4 tài liệu
0
1889