Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-TT nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Phân công các nhân

viên Nhà ăn theo công việc
cụ  thể: Tiếp  phẩm  và cấp
dưỡng,   đảm   bảo   tốt   công
tác   nấu   ăn,   chấp   hành
nghiêm chỉnh giờ giấc làm
việc qui định Nhà máy.

Quản   lý   sử   dụng

trang thiết bị của tổ Nhà ăn
hiệu quả .

Nhắc   nhở   chị   em

trong tổ nêu cao tinh thần,
thái độ phục vụ phải đúng
mực,   vui   vẻ   hòa   nhã,   tôn
trọng mọi người.

Kiểm   tra   công   tác

cấp phát cơm giữa ca, bồi
dưỡng   độc   hại   theo   đúng
tiêu   chuẩn,   chế   độ;   bảo
đảm   vệ   sinh   an   tòan   thực
phẩm.

Thường   xuyên   cải

tiến các món ăn theo điều
kiện thực tế.

Mở sổ sách theo dõi

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

đầy đủ công tác nhập/xuất
CCDC,   hàng   hóa,   thực
phẩm các loại; thanh quyết
toán kịp thời, thực hiện tốt
chế độ báo cáo hàng ngày,
tháng, quý, năm.

Duy   trì   thực   hiện

theo   hướng   dẫn   phục   vụ
cơm ca theo hệ thống quản
lý chất lượng.

Kiểm   tra,   đôn   đốc

chị em thực hiện tốt công
tác   vệ   sinh   chung,   chấp
hành đúng các nội qui, qui
định về ATVSLĐ, VSMT,
Khám bệnh định kỳ,  huấn
luyện an toàn của Nhà máy.

Thực hiện các công

tác khác do Phó phòng Nhà
ăn phân công.

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2923
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2391
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2083
4 tài liệu
0
2194
4 tài liệu
0
3024
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2182
4 tài liệu
0
2655
4 tài liệu
0
2065
4 tài liệu
0
4231
4 tài liệu
0
4314
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1263

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2923
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2391
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2083
21/01/2019
4 tài liệu
0
2194
21/01/2019
4 tài liệu
0
3024
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2182
21/01/2019
4 tài liệu
0
2655
21/01/2019
4 tài liệu
0
2065
21/01/2019
4 tài liệu
0
4231
21/01/2019
4 tài liệu
0
4314
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1315
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1263