Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec- Truong to y te

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _Nguyễn Xuân Thọ__                               Vị trí công tác_Tổ trưởng y tế_

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

a) Kế hoạch chăm sóc sức 

khỏe cho người lao động:

-

Dự trù ngân sách chăm sóc 
sức khỏe cho CB_CNV hằng 
năm 

-

Thiết lập quản lý hồ sơ sức 
khỏe cho người lao động .

-

Khám sức khỏe định kỳ và có 
hướng dẫn điều trị cho 
CB_CNV theo từng nhóm 
bệnh theo chế độ BHYT-
Khám bệnh nghề nghiệp 

-

Đảm bảo cơ số thuốc phục vụ 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và
sơ cứu tại Tổ

b) Chức năng đào tạo :

-

Thông tin về chiến lược phát 
triển của Công ty,quy chế 
,quy định của Côngty 

-

Thông tin về sự phát triển của
ngành y,những phương pháp 
điều trị mớí.

-

Tập huấn lại các thao tác điều
trị ,sơ cấp cứu

      c)  Trực Sơ cứu 24/24 :

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Đảm bảo trực gác liên tục 
theo ca sản xuất chuẩn bị sẵn 
phương tiện ,thuốc sơ cứu 

-

Chuyển viện tuyến trên khi 
cần thiết

     d)  Giám sát ATVSTP

-

Hướng dẫn phương pháp 
kiêm tra an toàn vệ sinh thực 
phẩm ,phòng tránh ngộ độc 

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

thức ăn

     e)  Phòng chống dịch bệnh 

-

Có kế hoạch phòng chống 
dịch bệnh theo mùa ,kết hợp 
sự chỉ đạo Trung tâm y tế dự 
phòng địa phương

   f)  Công việc khác: 
-

Phun xịt muỗi trong các 
chương trình phòng chống 
bệnh dịch đạt 100%

-

Báo cáo ngăn ngừa các tình 
huống có ảnh hưởng không 
tốt đến công việc của phòng

-

Phối hợp với các trạm y tế, 
bệnh viện đáp ứng yêu cầu 
công việc

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1923
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1288
3 tài liệu
0
1143
2 tài liệu
0
938
2 tài liệu
0
822
1 tài liệu
0
654
1 tài liệu
0
669
2 tài liệu
0
869
4 tài liệu
0
1663
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1462
4 tài liệu
0
1469
4 tài liệu
0
1908
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1472
4 tài liệu
0
1595
4 tài liệu
0
1403
4 tài liệu
0
2620
4 tài liệu
0
2879
4 tài liệu
0
1384
4 tài liệu
0
1430

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1923
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1288
17/01/2019
2 tài liệu
0
882
17/01/2019
3 tài liệu
0
1143
17/01/2019
1 tài liệu
0
558
17/01/2019
2 tài liệu
0
938
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
822
17/01/2019
1 tài liệu
0
654
21/01/2019
1 tài liệu
0
669
21/01/2019
2 tài liệu
0
869
21/01/2019
4 tài liệu
0
1663
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1462
21/01/2019
4 tài liệu
0
1469
21/01/2019
4 tài liệu
0
1908
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1472
21/01/2019
4 tài liệu
0
1595
21/01/2019
4 tài liệu
0
1403
21/01/2019
4 tài liệu
0
2620
21/01/2019
4 tài liệu
0
2879
21/01/2019
4 tài liệu
0
1384
21/01/2019
4 tài liệu
0
1430