Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-Truong phong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

                                                                   MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC                                        Biểu mẫu số 04

Ngày 17/08/2013              Họ và tên:   NGUYỄN THANH LIÊM                              Vị trí công tác:  Trưởng PHCNS

Thời gian

Nội dung công việc

Phương pháp,

công nghệ thực

hiện

Kết quả thực hiện

Tổng kết các công việc chính

Chỉ số KPI cơ bản

(1)

  (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

07h00 – 07h30

-Rà soát công tác phân công  

của phòng ngày hôm trước 

và kiểm tra đôn đốc công 

việc đang thực hiện dở dang

Kiểm tra đi hiện 

trường,  hệ thống 

phần mềm, gọi 

điện thoại, trao 

đổi trực tiếp

Đảm bảo công tác công tác 
lễ tân, văn thư lưu trữ,tổ 
chức sự kiện , quyết chế độ 
phục vụ tốt cho cho hành 
chánh Nhà máy

+Quản lý điều hành phân công 
nhiệm vụ công tác lễ tân, tiếp nhận
văn thư lưu trữ,  báo cáo fax, thông
tin liên lạc đến và đi, kiểm soát thể
thức, nội dung các công văn giấy 
tờ trước khi trình ký phê duyệt, 
công tác soạn thảo văn bản, báo 
cáo trong và ngoài Nhà máy kịp 
thời chính xác đáp ứng công tác 
các đơn vị và quản trị sản xuất của 
Ban Giám đốc.

+Tham mưu cho Giám Đốc công 
tác đối nội, đối ngoại trong và 
ngoài Nhà máy. Tổ chức sự kiện, 
hội, họp, điều động đưa xe Nhà 
máy và thuê ngoài rước CBCNV 
trong Nhà máy và đi công tác, 
khách đến làm việc với Nhà máy 

Số lần sai sót sót /năm
trong giao tiếp, tổ chức 

các sự kiện và tiếp 

khách 

Đảm bảo công tác quản

lý quản trị hành chánh: 

Số văn bản sai sót/ 

chậm trễ quy định 

không được kiểm soát /

năm

+ Đảm bảo đưa đón 

CBCNV không chậm 

trễ .Số lần sai sót /năm 

đưa đón, phục Nhà 

khách cho  CBCNV và 

-Phân công tác mới cho nhân

viên các bộ phận.

Bằng điện thoại, 

Email, văn bản, 

hện thống ERP

Đáp ứng kịp thời các công 

tác giao

07h30 – 08h00

-Kiểm tra các công tác  

chuẩn bị phòng họp, bố trí xe

Gọi điện thoại, 

Email,

Đáp ứng các yêu cầu phục 

tốt cho công tác chuẩn bị 

-Điều hành,kiểm tra công tác

lễ tân, lập kế hoạch tổ chức

sự kiện, bố trí  khách ăn nghỉ

Nhà khách

08h00 – 9h30

Kiểm tra, duyệt  nội dung 

các  công văn , văn bản giấy 

Kiểm tra bẳng 

đọc các nội dung 

Đảm bảo các công văn giấy 

tờ trình ký đúng nội dung, 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

tờ, Email, đến và đi,chế độ, 

BHXH, công tác được giao 

trong và ngoài Nhà máy của 

Phòng

văn bản bằng 

giáy, trên Email, 

Hệ thống phần 

mềm Oracle, 

Edocmanpus

thể thức, phẩm quyền trình 

ăn nghỉ cho khách lịch sự, văn 
minh, ân cần, chu đáo.
+ Trực tiếp chỉ đạo điều hành công
tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa
bệnh   thông   thường,   cấp   cứu   kịp
thời,   khám   bệnh   định   kỳ,  ngăn
ngừa các  bệnh nghề nghiệp  và ổ
dịch. Đảm bảo chế biến các suất ăn
nhà   ăn  đảm   bảo   sức   khỏe
ATVSTP, quản lý nhà khách, công
trình phúc lợi an toàn hiệu quả
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám
sát liên hệ các cơ quan chức năng
liên quan  thực hiện đúng các chế
độ, BHXH,  thi đua khen thưởng,
kỷ luật  đảm bảo quyền lợi người
lao động; Nhu cầu tuyển dụng, sắp
xếp   bố   trí   và   đào   tạo  phát   triển
nguồn nhân lực  đáp ứng nhu cầu
sản xuất, chuyên môn các đơn vị.
+ Trực tiếp quản lý, kiểm tra giám
sát định mức kinh tế kỹ thuật tiêu
hao nhiên liệu xe, hồ bơi, các suất
ăn Nhà ăn và công tác bảo dưỡng,
sửa chữa đại tu: xe, thiết xe vệ sinh
công   nghiệp,   trang  thiết   bị   văn
phòng, công trình kiến trúc 2 khối
Nhà làm việc, công trình phúc lợi.

khách đến công tác

+ Số lần phản ảnh cung
cách phục vụ Nhà ăn, 
Hồ bơi, sân tennis/ năm
Số lần không đảm bảo 
ATVS  thực phẩm

+Số lần chậm trễ, sai 
soát/ năm thực hiện chế
độ, BHXH,kỷ luật, 
khen thưởng , Tỉ lệ % 
ngân sách đào tạo. 
+ Tỉ lệ % đáp ứng 
chuyên môn nghiệp vụ 
các vị trí các đơn vị

Ký  duyệt công lệnh, giáy 

nghĩ phép

Quản lý và kiểm soát lao 

động các đơn vị

09h30 – 10h00

Phân loại chuyển công văn 

trình BGĐ và phân công tác 

các bộ phận, cá nhân liên 

quan .

trên Email, Hệ 

thống phần mềm 

Oracle, 

Edocmanpus, 

điện thoại

Đảm bảo đáp ứng kịp thời 

công tác điều hành sản xuất 

các đơn vị và BGĐ

Tỉ lệ % thực hiện ngân 

sách hiệu quả

10h00 – 10h30

Đi kiểm tra tại hiện trường 

xuất xi măng, 

Đi bộ hoặc xe đạp Đánh giá kết thực hiên công 

đã giao

10h30 – 11h00

Đi kiểm tra công tác  vệ sinh 

công nghiệp

Đi bộ hoặc xe đạp

Đi bộ

Đánh giá kết thực hiên công 

đã giao

Đảng bảo không sai sót,
chậm trễ trong quản lý 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

+ Kiểm tra, giám sát đôn đốc bộ
phận Nhân sự thực hiện công tác
quản lý lao động, chấm công Nhà
máy, lực lượng thuê ngoài, vệ sinh
công nghiệp, lực lược bốc xếp thuê
ngoài xuất  xi măng   an toàn, hiệu
quả

lao động, thuê ngoài, vệ
sinh công nghiệp.

10h00 – 10h30

Ký phiếu lãnh vật tư

 Hệ thống phần 

mềm Oracle

Đáp ứng công tác thường 

xuyên của PHCNS

10h30 – 11h00

Kiểm tra công tác đào tạo, 

thi đua khen thưởng, kỹ luật 

Đáp ứng công tác thường 

xuyên của bộ phận Nhân sự

11h – 12h

Nghĩ  trưa

12h – 13h30

Ký phiếu lãnh vật tư, giấy tờ 

Nhà ăn, phiếu lãnh nhiên liệu

xe đi công tác , Rà soát các 

công tác  khần, chỉ thị BGĐ

trên Email, Hệ 

thống phần mềm 

Oracle, Edocman,

điện thoại

Đáp ứng công tác nghiệp vụ

13h30 – 14h30

Ký duyệt các thủ tục  hổ trợ 

tài chính công Đoàn

Giải quyết kịp thời quyền lợi

người lao động

+  Chỉ   đạo,   điều   hành   công   tác
Công đoàn đáp ứng các chỉ thị, kế
hoạch của Đảng ủy, công Đoàn các
cấp.

+   Xây   dựng   kế   hoạch   công   tác
hàng   tháng,   tuần,   hàng   ngày   cho
toàn bộ các bộ phận P.HCNS
+ Ký duyệt các giấy tờ theo thẩm 

quyền và uỷ quyền bộ phận quản 

trị hành chánh và Nhân sự, Y tế, 

Nhà ăn, Công Đoàn hàng ngày

Đảm bảo dáp ứng kế 

hoạch cấp trên giao

Dự họp các buổi họp định kỳ

Trao đổi thông tin và công 

tác mới

14h 30– 15h30

Soạn thảo các báo cáo công 

tác Công Đoàn, Đảng

trên Email, vi tính Đảm bảo đáp ứng kịp thời 

báo cáo Đàon thể, Đảng

Đảm bảo công tác 

phòng không chậm trễ 

sai sót

-Duyệt các loại quyết định 

điều động bổ nhiệm, thành 

lập mới, 

Giải quyết kịp thời công tác 

sắp xếp bố trí nguồn nhân 

lực Nhà máy 

-Duyệt các văn bản, thủ tục 

bộ phận y tế 

Giải quyết kịp thời công tác 

chăm sóc sức khỏe người lao

động

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
740
2 tài liệu
0
1144
2 tài liệu
0
1043
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1548
3 tài liệu
0
1454
2 tài liệu
0
1198
2 tài liệu
0
1167

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
740
20/12/2018
2 tài liệu
0
1144
20/12/2018
2 tài liệu
0
1043
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1548
20/12/2018
2 tài liệu
0
1097
20/12/2018
3 tài liệu
0
1454
20/12/2018
1 tài liệu
0
738
20/12/2018
2 tài liệu
0
1198
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
2 tài liệu
0
1167