Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec- thu kho

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

-      Công tác văn thư 

 +    Thực hiện quản lý các 
văn bản trong và ngoài Nhà
máy .
+    Trình ký các các công 
văn lên cấp trên 

-

Công tác chấm công báo 
công ,làm bảng lương 
+     Chấm công ,báo công 
hàng ngày 
+     Hoàn thành  bảng 
lương cho đơn vị

-

Cấp phát ,quản lý kho 
thuốc 
+     Dự trù ,quản lý cơ số 
thuốc sử dụng trong tháng 
+     Cấp phát thuốc theo 
toa Bác sỹ 

-

Quản lý hồ sơ sức khỏe 
toàn thể CB_CNV Nhà 
máy ,Hồ sơ bệnh nghề 
nghiệp 

-

Trực ca sản xuất ,chuyển 
bệnh lên tuyến trên khi có 
yêu cầu

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Tham gia phòng chống 
dịch bệnh khi có dịch

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2313
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1528
3 tài liệu
0
1364
2 tài liệu
0
1113
2 tài liệu
0
977
1 tài liệu
0
831
1 tài liệu
0
785
2 tài liệu
0
1035
4 tài liệu
0
1956
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1673
4 tài liệu
0
1739
4 tài liệu
0
1747
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1758
4 tài liệu
0
1956
4 tài liệu
0
1658
4 tài liệu
0
3229
4 tài liệu
0
3499
4 tài liệu
0
1648
4 tài liệu
0
1699

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2313
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1528
17/01/2019
2 tài liệu
0
1070
17/01/2019
3 tài liệu
0
1364
17/01/2019
1 tài liệu
0
667
17/01/2019
2 tài liệu
0
1113
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
977
17/01/2019
1 tài liệu
0
831
21/01/2019
1 tài liệu
0
785
21/01/2019
2 tài liệu
0
1035
21/01/2019
4 tài liệu
0
1956
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1673
21/01/2019
4 tài liệu
0
1739
21/01/2019
4 tài liệu
0
1747
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1758
21/01/2019
4 tài liệu
0
1956
21/01/2019
4 tài liệu
0
1658
21/01/2019
4 tài liệu
0
3229
21/01/2019
4 tài liệu
0
3499
21/01/2019
4 tài liệu
0
1648
21/01/2019
4 tài liệu
0
1699