Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec- thu kho

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

-      Công tác văn thư 

 +    Thực hiện quản lý các 
văn bản trong và ngoài Nhà
máy .
+    Trình ký các các công 
văn lên cấp trên 

-

Công tác chấm công báo 
công ,làm bảng lương 
+     Chấm công ,báo công 
hàng ngày 
+     Hoàn thành  bảng 
lương cho đơn vị

-

Cấp phát ,quản lý kho 
thuốc 
+     Dự trù ,quản lý cơ số 
thuốc sử dụng trong tháng 
+     Cấp phát thuốc theo 
toa Bác sỹ 

-

Quản lý hồ sơ sức khỏe 
toàn thể CB_CNV Nhà 
máy ,Hồ sơ bệnh nghề 
nghiệp 

-

Trực ca sản xuất ,chuyển 
bệnh lên tuyến trên khi có 
yêu cầu

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Tham gia phòng chống 
dịch bệnh khi có dịch

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2621
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1681
3 tài liệu
0
1543
2 tài liệu
0
1269
2 tài liệu
0
1102
1 tài liệu
0
926
1 tài liệu
0
873
2 tài liệu
0
1163
4 tài liệu
0
2160
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1859
4 tài liệu
0
1945
4 tài liệu
0
1942
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1975
4 tài liệu
0
2305
4 tài liệu
0
1859
4 tài liệu
0
3763
4 tài liệu
0
3856
4 tài liệu
0
1834
4 tài liệu
0
1886

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2621
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1681
17/01/2019
2 tài liệu
0
1184
17/01/2019
3 tài liệu
0
1543
17/01/2019
1 tài liệu
0
748
17/01/2019
2 tài liệu
0
1269
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1102
17/01/2019
1 tài liệu
0
926
21/01/2019
1 tài liệu
0
873
21/01/2019
2 tài liệu
0
1163
21/01/2019
4 tài liệu
0
2160
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1859
21/01/2019
4 tài liệu
0
1945
21/01/2019
4 tài liệu
0
1942
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1975
21/01/2019
4 tài liệu
0
2305
21/01/2019
4 tài liệu
0
1859
21/01/2019
4 tài liệu
0
3763
21/01/2019
4 tài liệu
0
3856
21/01/2019
4 tài liệu
0
1834
21/01/2019
4 tài liệu
0
1886