Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-Pho phong NS

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      13/08/2013                                Họ và tên:   _NGUYỄN HOÀI NAM__                               Vị trí công tác_PHÓ PHÒNG HCNS_

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Rà soát sổ tay công việc, 

kiểm tra việc cũ đôn đốc,

cập nhật việc mới theo 

dõi. Chọn thứ tự công 

việc ưu tiên để thực hiện 

trong ngày

File word

xong

1. Rà soát sổ tay công việc, kiểm 
tra mail.
2. Giao việc cho các cá nhân tổ 
nhân sự.
3. Rà soát lao động, theo dõi định 
biên nhân sự, đề xuất điều động.
4. Theo dõi khả năng, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất 
nhu cầu đào tạo.
5. Kiểm tra thực hiện các hợp đồng
đào tạo của nhà máy.
6. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các 
chế độ bảo hiểm xã hội đối với 
người lao động kịp thời
7. Theo dõi, kiểm tra các nhà thầu 
thực hiện hợp đồng lao động thuê 
ngoài: bốc xếp xi măng, vệ sinh 
công nghiệp, đóng bao Jumbo, 
buộc bạc võng, vận chuyển vỏ bao,
lao động đại tu, lao động phổ 
thông khác.
8. Theo dõi, kiểm tra công tác y tế,
phát thuốt, chăm sóc sức khỏe 

07h30 – 08h00

Rà soát định biên lao 

động PX. Xi Măng

Máy tính

xong

08h00 – 8h30

Làm việc với Quản đốc 

PX. Xi Măng Vv bố trí 

nhân sự theo định biên

Trao đổi trực tiếp

xong

08h30 – 09h00

Thực hiện bảng sắp xếp 

chức danh công việc, 

nhóm lương trình lãnh 

đạo

Máy tính

xong

09h00 – 09h30

Chuyển văn thư phòng 

trình ký và ra quyết định 

mail

xong

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

bố trí

người lao động.
9. Chỉ đạo thực hiện công tác đo 
môi trường, khám bệnh nghề 
nghiệp, khám sức khỏe định kỳ.
10. Theo dõi, yêu cầu chỉnh sửa lỗi
không phù hợp, duy trì  HTQLCL 
ISO 9001 của  P.HCNS.
11. Kiểm tra việc chấp hành các 
qui định về ATLĐ, VSLĐ, BVMT,
PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của phòng và lao động thuê ngoài.
12. Kiểm tra việc tham gia các lớp 
đào tạo, huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám
sức khỏe định kỳ.
13. Hướng dẫn xây dựng KPI, theo
dõi việc thực hiện KPI các đơn vị, 
hướng dẫn đánh giá công việc, 
năng lực, hiệu quả lao động hàng 
tháng.
14. Trao đổi, hổ trợ, hướng dẫn 
chuyên môn nghiệp vụ để thực 
hiện công việc phòng thuận lợi.
15. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc 
tiến độ thực hiện công việc bộ 
phận nhân sự.
16. Báo cáo ngăn ngừa các tình 
huống có ảnh hưởng không tốt đến
hoạt động của phòng.

09h30 – 10h00

Xem hồ sơ kỹ luật vụ tai 

nạn xe nâng PX.SC, vụ 

mất plaque tại kho 

PX.SC, chuẩn bị cho 

cuộc họp kỹ luật cấp nhà 

máy ngày 14/8/2013

Văn bản kỹ luật của phân

xưởng

xong

10h00 – 10h30

Yêu cầu bổ sung hồ sơ 

đầy đủ

Điện thoại

xong

10h30 – 11h00

Kiểm tra mail, trả lời 

mail, phân công thực 

hiện các yêu cầu trên 

mail

mail

xong

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

12h00 – 16h00

Xây dựng KPI cá nhân

Máy tính

xong

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      14/08/2013                                Họ và tên:   _NGUYỄN HOÀI NAM__                               Vị trí công tác_PHÓ PHÒNG HCNS_

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 11h00

Triển khai các đơn vị 

chỉnh sửa chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị

Máy tính

đang thực hiện

12h00 – 16h00

Hướng dẫn Chỉnh sửa 

phân bổ mục tiêu các đơn

vị

Trao đổi trực tiếp

xong

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      15/08/2013                                Họ và tên:   _NGUYỄN HOÀI NAM__                               Vị trí công tác_PHÓ PHÒNG HCNS_

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 11h00

Cập nhật 26 CNV PX.Xi 

măng chuyển đổi chức 

danh CV

Máy tính

xong

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1878
3 tài liệu
0
1541

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
1878
20/12/2018
3 tài liệu
0
1541