Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-Pho phong NA

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      07/08/2013                                                 Họ và tên:   Vũ Văn Còi                                                 Vị trí công tácPhó phòng HCNS

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 09h00

Kiểm tra giám sát điểm 

phục vụ khách hàng. Bến

xuất xi măng

Trực tiếp

Tốt

1. Điều hành, theo dõi, lập thực
đơn phục vụ cơm giữa ca và 
bồi dưỡng độc hại. Quản lý 
quầy phục vụ khách hàng.
2. Kiểm tra giám sát hoạt động 
hồ bơi, sân tennis.
3. Quản lý, bố trí lao động vệ 
sinh công nghiệp của nhà thầu.
4. Giám sát lao động bốc xếp 
xi măng tại bến xuất
5. Theo dõi, nhắc nhở thực 
hiện công tác an toàn vệ sinh 
môi trường của đơn vị
6. Lập kế hoạch và theo dõi 
duy tu, bảo dưỡng các công 
trình nhà ăn, hồ bơi, khu văn 
phòng

09h00 – 10h00

Kiểm tra phân công lao 

động VSCN nhà thầu 

Trực tiếp

Giám sát nhà ăn ca

Trực tiếp

10h00 – 10h30

Đọc thông tin nội bộ trên

mạng

Trên máy tính

Đọc tham khảo hướng 

dẫn ATLĐ

Trên máy tính

12h00 – 14h00

Kiểm tra thực phẩm giao 

ca nhà ăn tập thể

Trực tiếp

Giám sát bốc xếp xi 

măng tại bến

Trực tiếp

14h00 – 15h00

Kiểm tra chứng từ thanh 

toán nhà ăn, ký phiếu 

thanh toán

Trực tiếp

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      08/08/2013                                                 Họ và tên:   Vũ Văn Còi                                                 Vị trí công tácPhó phòng HCNS

background image

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h15

Mở mạng

Trên máy tính

Đọc thông tin nội bộ trên

mạng

07h15 – 08h00

Kiểm tra giám sát nhà ăn 

tập thể

Trực tiếp

08h00 – 10h00

Thảo lại qui trình sử 

dụng an toàn bếp gas 

công nghiệp nấu điện

14h00 – 16h00

Kiểm tra giám sát hoạt 

động tại hồ bơi

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày:

Ngày:

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1866
2 tài liệu
0
1114

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
1866
20/12/2018
2 tài liệu
0
1114