Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-Pho phong HC

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      7/8/2013                                                               Họ và tên:   

                  Vị trí công tác:  Phó Phòng Hành Chánh NS

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Kiểm tra công tác văn thư, công

văn đi, đến, fax

Sổ sách

Đạt 100%

- Quản lý công tác bộ phận Hành

chánh. Kiểm soát công tác văn 

thư lưu trữ.

- Sắp xếp bố trí xe đưa đón CB 

và khách đến làm việc với Nhà 

máy.

- Tiếp đón , bố trí khách ăn nghỉ 

tại các nhà khách

- Thực hiện công tác kiểm tra 

trang thiết bị văn phòng, lập kế

hoạch sửa chữa, mua sắm kịp 

thời.

07h30 – 08h00

Kiểm soát đọc mail đến, triển 

khai công tác

Internet

Đạt 100%

08h00 – 8h30

Sắp xếp bố trí xe đưa đón CB,  

khách trong ngày

Sổ sách

Đạt 100%

08h30 – 09h00

Lên kế hoạch tiếp đón khách

Sổ sách

Đạt 100%

09h00 – 10h00

Kiểm tra Nhà khách, triển khai 

công tác đón tiếp khách

Thực tế

Đạt 100%

10h00 – 11h00

Thực hiện kiểm tra công tác bảo

dưỡng, sửa chữa, lập kế hoạch 

mua sắm trang thiết bị VP

Sổ sách

Đạt 100%

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

12h00 – 15h30

Làm báo cáo công tác phòng 

chống tham nhũng

Máy tính

Đạt 100%

- Thực hiện báo cáo phòng 

chống tham nhũng hàng tháng.

15h30 – 16h00

Kiểm tra báo cáo

Máy tính

Đạt 100%

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      8/8/2013                                                               Họ và tên:   Nguyễn Hiền Triết                  Vị trí công tác:  Phó Phòng Hành Chánh NS

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Kiểm tra công tác văn thư, công

văn đi, đến, fax

Sổ sách

Đạt 100%

- Quản lý công tác bộ phận Hành

chánh. Kiểm soát công tác văn 

thư lưu trữ.

- Sắp xếp bố trí xe đưa đón CB 

và khách đến làm việc với Nhà 

máy.

- Tiếp đón , bố trí khách ăn nghỉ 

tại các nhà khách

- Thực hiện công tác kiểm tra 

trang thiết bị văn phòng, lập kế

hoạch sửa chữa, mua sắm kịp 

thời.

07h30 – 08h00

Kiểm soát đọc mail đến, triển 

khai công tác

Internet

Đạt 100%

08h00 – 8h30

Sắp xếp bố trí xe đưa đón CB,  

khách trong ngày

Sổ sách

Đạt 100%

08h30 – 09h00

Lên kế hoạch tiếp đón khách

Sổ sách

Đạt 100%

09h00 – 10h00

Kiểm tra Nhà khách, triển khai 

công tác đón tiếp khách

Thực tế

Đạt 100%

10h00 – 11h00

Thực hiện kiểm tra công tác bảo

dưỡng, sửa chữa, lập kế hoạch 

mua sắm trang thiết bị VP

Sổ sách

Đạt 100%

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

12h00 – 13h00

 Kiểm tra công tác bảo dưỡng 

Thực tế

Đạt 100%

- Thực hiện công tác kiểm tra, 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

xe định kỳ, lập kế hoạch bảo 

dưỡng sửa chữa theo định kỳ.

lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa 

chữa tho định kỳ

- Tổ chức công tác đấu giá thanh

lý lô hàng container

13h00 – 14h30

Họp chuẩn bị công tác đấu giá 

thanh lý container

Thực tế

Đạt 100%

14h30 – 16h00

Kiểm tra container theo biên 

bản giao nhận

Thực tế

Đạt 100%

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      9/8/2013                                                               Họ và tên:   Nguyễn Hiền Triết                  Vị trí công tác:  Phó Phòng Hành Chánh NS

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Kiểm tra công tác văn thư, công

văn đi, đến, fax

Sổ sách

Đạt 100%

- Quản lý công tác bộ phận Hành

chánh. Kiểm soát công tác văn 

thư lưu trữ.

- Sắp xếp bố trí xe đưa đón CB 

và khách đến làm việc với Nhà 

máy.

- Tiếp đón , bố trí khách ăn nghỉ 

tại các nhà khách

- Thực hiện công tác kiểm tra 

trang thiết bị văn phòng, lập kế

hoạch sửa chữa, mua sắm kịp 

thời.

07h30 – 08h00

Kiểm soát đọc mail đến, triển 

khai công tác

Internet

Đạt 100%

08h00 – 8h30

Sắp xếp bố trí xe đưa đón CB,  

khách trong ngày

Sổ sách

Đạt 100%

08h30 – 09h00

Lên kế hoạch tiếp đón khách

Sổ sách

Đạt 100%

09h00 – 10h00

Kiểm tra Nhà khách, triển khai 

công tác đón tiếp khách

Thực tế

Đạt 100%

10h00 – 11h00

Thực hiện kiểm tra công tác bảo

dưỡng, sửa chữa, lập kế hoạch 

mua sắm trang thiết bị VP

Sổ sách

Đạt 100%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1687
2 tài liệu
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
3 tài liệu
0
1687
17/01/2019
2 tài liệu
0
1232