Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-NV van thu BGD

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      21/08/2013                                Họ và tên:   _LÊ THU HƯỜNG__                               Vị trí công tác_NV VĂN THƯ BAN GIÁM ĐỐC_

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Check Mail-sử lý thông 

tin hàng ngày

Máy tính

Thường xuyên

1/Check Mail-sử lý thông tin hàng 
ngày.
2/Đóng Dấu công  văn đến, Fax 
đến (tiếp nhận Công văn đến).
3/Scan-chuyển đến các đơn vị liên 
quan (chuyển giao công văn theo 
bút phê của BGĐ & Trưởng 
P.HCNS).
4/Trình ký Công văn Hồ sơ-đóng 
dấu cho số.
5/Phát hành công lệnh cho CB-
CNV-NMKL
6/Sao chép giấy tờ theo yêu cầu 
của Ban Giám đốc.
7/Quản lý con dấu-đóng dấu (công 
văn theo trình tự,thủ tục pháp luật)
8/Thực hiện việc Lưu trữ công văn
theo quy định, Lập báo cáo tháng, 
năm.
9/Soạn thảo lịch hàng tuần & phát 
hành theo yêu cầu của BGĐ và 
Trưởng phòng HCNS.
10/Tiếp khách đến liên hệ công tác
& đăng ký lịch làm việc với Lãnh 
đạo tiếp đón.
11/Báo cáo công tác trình ký, văn 

07h30 – 08h00

Đóng Dấu công  văn đến,

Fax đến (tiếp nhận Công 

văn đến)

Thủ công

Thường xuyên

08h00 – 8h30

Scan-chuyển đến các đơn

vị liên quan (chuyển giao

công văn theo bút phê 

của BGĐ & Trưởng 

P.HCNS)

Máy scan

Máy tính

Mail

Thường xuyên

08h30 – 09h00

Scan-chuyển đến các đơn

vị liên quan (chuyển giao

công văn theo bút phê 

của BGĐ & Trưởng 

P.HCNS)

Máy scan

Máy tính

Mail

Thường xuyên

09h00 – 09h30

Trình ký Công văn Hồ 

sơ-đóng dấu cho số.

Thủ công

Thường xuyên

09h30 – 10h00

Phát hành công lệnh cho 

CB-CNV-NMKL

Giấy công lệnh

Thường xuyên

10h00 – 10h30

Sao chép giấy tờ theo 

Máy phô tô

Thường xuyên

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

yêu cầu của Ban Giám 

đốc.

thư lưu trữ, lịch hẹn làm việc, đối 
tác bên ngoài.
12/Đóng dấu kiểm soát phát hành 
cho các đơn vị về công tác  ISO-
ATMT (Ban ISO NMKL)
13/Đóng dấu chứng thực  sao y 
bản chính.

10h30 – 11h00

Quản lý con dấu-đóng 

dấu (công văn theo trình 

tự,thủ tục pháp luật)

Tủ làm việc

Thường xuyên

12h00 – 12h30

Thực hiện việc Lưu trữ 

công văn theo quy định, 

Lập báo cáo tháng, năm.

Tủ hồ sơ

Thường xuyên

12h30 – 13h00

Soạn thảo lịch hàng tuần 

& phát hành theo yêu cầu

của BGĐ và Trưởng 

phòng HCNS.

Máy tính

Hàng tuần

13h00 – 13h30

Soạn thảo lịch hàng tuần 

& phát hành theo yêu cầu

của BGĐ và Trưởng 

phòng HCNS.

Máy tính

Hàng tuần

13h30 – 14h00

Tiếp khách đến liên hệ 
công tác & đăng ký lịch 
làm việc với Lãnh đạo 
tiếp đón.

Thường xuyên

14h00 – 14h30

Báo cáo công tác trình 

ký, văn thư lưu trữ, lịch 

hẹn làm việc, đối tác bên 

Văn bản

Thường xuyên

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ngoài.

14h30 – 15h00

Báo cáo công tác trình 

ký, văn thư lưu trữ, lịch 

hẹn làm việc, đối tác bên 

ngoài.

Văn bản

Thường xuyên

15h00 – 15h30

Đóng dấu kiểm soát phát 

hành cho các đơn vị về 

công tác  ISO-ATMT 

(Ban ISO NMKL)

Thủ công, bằng con dấu

Thường xuyên, khi có 

yêu cầu

15h30 – 16h00

Đóng dấu chứng thực

 sao y bản chính.

Thủ công, bằng con dấu

Thường xuyên, khi có 

yêu cầu

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày:

Ngày:

Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2923
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2395
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2084
4 tài liệu
0
2195
4 tài liệu
0
3024
4 tài liệu
0
2164
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2183
4 tài liệu
0
2660
4 tài liệu
0
2065
4 tài liệu
0
4238
4 tài liệu
0
4316
4 tài liệu
0
2040
4 tài liệu
0
2072
3 tài liệu
0
1728
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1266

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2923
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2395
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2084
21/01/2019
4 tài liệu
0
2195
21/01/2019
4 tài liệu
0
3024
21/01/2019
4 tài liệu
0
2164
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2183
21/01/2019
4 tài liệu
0
2660
21/01/2019
4 tài liệu
0
2065
21/01/2019
4 tài liệu
0
4238
21/01/2019
4 tài liệu
0
4316
21/01/2019
4 tài liệu
0
2040
21/01/2019
4 tài liệu
0
2072
17/01/2019
2 tài liệu
0
1317
17/01/2019
3 tài liệu
0
1728
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1266