Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-NV Tran Bien Hoa

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

 NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      Từ ngày 07/8/2013 đến 23/8/2013                   Họ và tên:   Trần Biên Hoà                               Vị trí công tácNV Hành chánh – Đảng vụ

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

 07/8/2013

Hoàn tất thủ tục hồ sơ 

chuyển sinh hoạt cho Đ/c

Nguyễn Văn Vĩnh, Bí 

thư chi bộ sửa chữa về 

sinh hoạt tại địa phương.

Kiến thức kết hợp với vi 

tính.

Đạt theo yêu cầu.

Rà soát thủ tục, quy trình, hồ 
sơ kết nạp, chuyển Đảng chính 
thức của Đảng viên.
Lập báo cáo thẩm định hồ sơ 
kết nạp, chuyển chính thức 
trình BCH phê duyệt, gửi về 
Đảng uỷ cấp trên..
Cập nhật tăng giảm, tiếp nhận 
và chuyển sinh hoạt, quản lý 
hồ sơ Đảng viên.
Quan hệ và kết hợp với Trung 
tâm bồi dưỡng lý luận chính trị
các cấp gửi CB Đảng viên, 
quần chúng đi bồi dưỡng lý 
luận chính trị, trung cấp, sơ 
cấp, Đảng viên mới, nhận thức 
về Đảng.
Cung cấp số liệu xác minh lý 
lịch của các cấp uỷ đến Nhà 
máy thẩm tra lý lịch phát triển 
Đảng.
Tham gia công tác thẩm tra hồ 
sơ phát triển Đảng của Đảng 
bộ.
Kết hợp với các cấp uỷ chi bộ 
xây dựng tạo nguồn phát triển 
Đảng viên.
Cung cấp các biểu mẫu, quy 
trình, thủ tục kết nạp, chuyển 
chính thức, hướng dẫn viết lý 
lịch.

08/8/2013

Rà soát quy trình, hồ sơ 

đề nghị kết nạp của quần 

chúng Nguyễn Văn Hải 

và Trần Hoàng Hiệp chi 

bộ sửa chữa.

Lập báo cáo thẩm định 

hồ sơ kết nạp đề nghị ban

chấp hàng Đảng bộ theo 

quy trình, trình tự của 

BCH Trung ương. 

Kiến  thức.

Đạt theo yêu cầu.

12/8/2013

Thẩm tra lý lịch phát 

triển Đảng của quần 

chúng Vũ Văn Cường 

đối tượng của chi bộ Sản 

xuất clinker Tân An, Tân

Hiệp, Kiên Giang.

Kiến thức.

Đạt theo yêu cầu.

13/8/2013

Tiếp tục công tác thẩm 

tra lý lịch phát triển Đảng

của quần chúng Vũ Văn 

Kiến thức

Đạt theo yêu cầu.

background image

Cường tại thị trấn Kiên 

Lương, Kiên Giang

14/8/2013

Rà soát quy trình, thủ tục

hồ sơ đề nghị kết nạp của

quần chúng Trần Hoàng 

Hiệp đố tượng phát triển 

của chi bộ Sửa chữa.

Lập báo cáo thẩm định 

hồ sơ kết nạp trình BCH 

Đảng bộ theo trình tự 

quy định của BCH Trung

ương.

Kiến thức kết hợp với vi 

tính.

Đạt theo yêu cầu.

15/8/2013

Hoàn tất hố sơ chuyển 

sinh hoạt Đảng cho đ/c 

Huỳnh Trọng Thạch về 

sinh hoạt tại VPC.

Kiến thức kết hợp với vi 

tính.

Đạt theo yêu cầu.

16/8/2013

Triển khai hướng dẫn về 

quy trình, trình tự các 

biểu mẫu chuyển Đảng 

chính thức cho 03 đ/c của

chi bộ Sản xuất clinker.

Hướng dẫn viết lý lịch 

cho quần chúng Ngô Văn

Thắng của chi bộ Sửa 

chữa.

Kiến thức.

Đạt yêu cầu.

19/8/2013

Giải quyết hồ sơ thẩm tra

lý lịch Nguyễn Thị Bích 

Loan của chi bộ Bảo 

Kiến thức.

Đạt yêu cầu.

background image

hiểm xã hội Kiên Lương 

xác nhận chồng là Phạm 

Quốc Thắng Đảng viên 

chi bộ Khai thác.

Hồ sơ Phạm Thị Giang 

chi bộ Trường Tiểu học 

Kiên Bình I xác nhận 

chồng là Đảng viên 

Nguyễn Văn Lành chi bộ

Khai thác.

20/8/2013

Thẩm tra lý lịch quần 

chúng Trần Văn Hiệp đối

tượng phát triển của chi 

bộ Sản xuất clinker tại xã

Hoà Điền, Kiên Lương.

Kiến thức.

Đạt yêu cầu.

21/8/2013

Tiếp tục công tác thẩm 

tra lý lịch quần chúng 

Trần Văn Hợp tại Phú 

Mỹ, huyện Giang Thành,

Kiên Giang.

Kiến thức.

Đạt yêu cầu.

22/8/2013

Tiếp tục thẩm tra lý lịch 

của Trần Văn Hợp tại xã 

Dương Hoà, Kiên 

Lương.

23/8/2013

Làm việc với Trung tâm 

Bồi dưỡng chính trị 

Huyện Kiên Lương xác 

nhận trình độ tương 

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

2 tài liệu
0
1117

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
2 tài liệu
0
1117