Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-NV Thong ke NA

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công 

việc chính

 (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

07h30 – 08h00

08h00 – 8h30

08h30 – 09h00

09h00 – 09h30

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

nghệ thực hiện (3)

12h00 – 12h30

12h30 – 13h00

13h00 – 13h30

13h30 – 14h00

14h00 – 14h30

14h30 – 15h00

15h00 – 15h30

15h30 – 16h00

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2564
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1655
3 tài liệu
0
1511
2 tài liệu
0
1244
2 tài liệu
0
1076
1 tài liệu
0
907
1 tài liệu
0
858
2 tài liệu
0
1139
4 tài liệu
0
2123
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1819
4 tài liệu
0
1899
4 tài liệu
0
1907
4 tài liệu
0
2638
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2210
4 tài liệu
0
1814
4 tài liệu
0
3686
4 tài liệu
0
3798
4 tài liệu
0
1791
4 tài liệu
0
1847

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2564
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1655
17/01/2019
2 tài liệu
0
1161
17/01/2019
3 tài liệu
0
1511
17/01/2019
1 tài liệu
0
734
17/01/2019
2 tài liệu
0
1244
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1076
17/01/2019
1 tài liệu
0
907
21/01/2019
1 tài liệu
0
858
21/01/2019
2 tài liệu
0
1139
21/01/2019
4 tài liệu
0
2123
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1819
21/01/2019
4 tài liệu
0
1899
21/01/2019
4 tài liệu
0
1907
21/01/2019
4 tài liệu
0
2638
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2210
21/01/2019
4 tài liệu
0
1814
21/01/2019
4 tài liệu
0
3686
21/01/2019
4 tài liệu
0
3798
21/01/2019
4 tài liệu
0
1791
21/01/2019
4 tài liệu
0
1847