Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-ngocgiau

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      07/08/2013

Họ và tênNguyễn Thị Ngọc Giàu

Vị trí công tácNhân viên Hành chánh – Nhân sự - VTLT

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp,

công nghệ thực

hiện (3)

Kết quả thực

hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

Rà soát sổ tay công việc, kiểm tra việc cũ, 

cập nhật việc mới theo dõi. Chọn thứ tự công

việc ưu tiên để thực hiện trong ngày

Viết tay

xong

-

Soạn   thảo   các   loại   quyết
định,   công   văn   theo   yêu
của phòng, Nhà máy. 

-

Tiếp   nhận/chuyển   các   hồ
sơ giấy tờ, lưu trữ, pho to,
phân   phối,     các   văn   bản
giấy tờ của phòng.

-

Sắp   xếp   có  hệ   thống   các
tài liệu, hồ sơ lưu trữ theo
công việc được phân công.

- Thực   hiện   công   tác   thi

đua-khen thưởng-kỷ luật
của toàn Nhà máy/năm

- Cập nhật và theo dõi số

lượng   nhân   sự   tại   từng
thời điểm

-

Lập kế hoạch, nhu cầu và
các thủ tục liên quan đến
công tác đào tạo 

-

Lập tờ trình, mời chào giá,
xét   giá,   soạn   thảo   hợp
đồng   đào   tạo,   kiểm   tra
việc   thực   hiện   các   điều
khoản trong hợp đồng

-

Thống kê báo cáo số liệu
công tác phòng

07h30 – 08h00

Kiểm tra mail

Máy tính

xong

08h00 – 8h30

Soạn tờ trình v/v tham quan các trạm nghiền 

trong Vicem của phân xưởng sx Xi măng

Máy tính

xong

08h30 – 09h00

Trình ký các công văn

xong

09h00 – 09h30

Kiểm tra mail, tập hợp xe cuối tuần

mail

xong

09h30 – 10h00

Tập hợp nhu cầu huấn luyện an toàn bức xạ.

Mail, file Excel

xong

10h00 – 10h30

Nhắc nhở các đơn vị có liên quan gửi phiếu 

nhu cầu huấn luyện an toàn bức xạ.

Điện thoại

xong

10h30 – 11h00

Soạn quyết định TL tổ OHSAS

Máy tính

xong

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

-

Báo cáo bảo hộ lao động
định kỳ

- Tập hợp danh sách xe đi

cuối tuần

- Chấm   công   phòng,   chế

độ công đoàn

-

Thống   kê   lao   động,   sức
khỏe,   lý   lịch   trích   ngang
CBCNV Nhà máy.

-

Thực hiện các hướng dẫn,
thủ tục các cá/đơn  vị xin
thực tập, học hỏi tại Nhà
máy.

-

Thực   hiện   các   công   tác
khác   do   Trưởng   phòng
phân công.

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

12h00 – 12h30

Xây dựng KPI cá nhân, 

mẫu 03

Máy tính

Đang thực hiện

12h30 – 13h00

Xây dựng KPI cá nhân, 

mẫu 03

Máy tính

xong

13h00 – 13h30

Ghi chép nhật ký công 

việc, mẫu 04

Máy tính

Đang thực hiện

13h30 – 14h00

In trình ký quyết định TL

tổ OHSAS

Máy tính

Đang thực hiện

14h00 – 14h30

Tờ trình v/v đào tạo lớp 

Máy tính

Đang thực hiện

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

vận hành cầu trục

14h30 – 15h00

Trình ký và kiểm tra đã 

phê duyệt chưa

Máy tính

xong

15h00 – 15h30

Xây dựng KPI cá nhân, 

mẫu 05

Máy tính

Đang thực hiện

15h30 – 16h00

Xây dựng KPI cá nhân, 

mẫu 05

Máy tính

Đang thực hiện

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2935
1 tài liệu
0
1021
1 tài liệu
0
966
2 tài liệu
0
1306
4 tài liệu
0
2403
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2094
4 tài liệu
0
2206
4 tài liệu
0
3040
4 tài liệu
0
2169
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2186
4 tài liệu
0
2674
4 tài liệu
0
2073
4 tài liệu
0
4268
4 tài liệu
0
4341
4 tài liệu
0
2048
4 tài liệu
0
2075
3 tài liệu
0
1860
3 tài liệu
0
1731
2 tài liệu
0
1277

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2935
17/01/2019
1 tài liệu
0
1021
21/01/2019
1 tài liệu
0
966
21/01/2019
2 tài liệu
0
1306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2403
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2094
21/01/2019
4 tài liệu
0
2206
21/01/2019
4 tài liệu
0
3040
21/01/2019
4 tài liệu
0
2169
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2186
21/01/2019
4 tài liệu
0
2674
21/01/2019
4 tài liệu
0
2073
21/01/2019
4 tài liệu
0
4268
21/01/2019
4 tài liệu
0
4341
21/01/2019
4 tài liệu
0
2048
21/01/2019
4 tài liệu
0
2075
17/01/2019
3 tài liệu
0
1860
17/01/2019
2 tài liệu
0
1324
17/01/2019
3 tài liệu
0
1731
17/01/2019
1 tài liệu
0
836
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1277