Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CV Quan tri hanh chanh-QLDD

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

 Mở sổ theo dõi đăng ký tăng

giảm tài sản, công cụ, dụng cụ
kịp   thời.   Theo   dỏi   công   cụ
dụng cụ, trang thiết bị, lập thủ
tục sửa chữa những tài sản hư
hỏng, thanh lý những tài sản,
công cụ dụng cụ không còn sử
dụng được của P.HCNS

 Lập kế hoạch mua sắm trang

thiết   bị   điện   chiếu   sáng,   hệ
thống nước khối văn phòng

 Lập kế hoạch, nhu cầu, thanh

quyết   toán   văn   phòng   phẩm
các đơn vị toàn Nhà máy.

 Lập kế hoạch, nhu cầu, theo

dõi   xuất,   nhập,   nghiệm   thu
hóa chất hồ bơi.

 Xây dựng định mức lao động,

quản lý xây dựng cơ bản, vệ
sinh công nghiệp.

Chịu trách nhiệm theo dõi quản lý

đất đai, cột mốc, địa giới, hồ
sơ   tài   liệu   liên   quan   đất   đai
của   Nhà   máy   theo   phân   cấp

07h30 – 08h00

08h00 – 8h30

08h30 – 09h00

09h00 – 09h30

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

của Công ty.

 Thực hiện công tác ISO của

phòng

   Lập hợp đồng lao động thuê

ngoài,   giám   sát,   thanh   quyết
toán lao động thuê ngoài.

 Trách nhiệm lập tổng hợp và

báo cáo công tác của P.HCNS
hàng tháng theo quy định.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác

do Trưởng phòng phân công.

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

12h00 – 12h30

12h30 – 13h00

13h00 – 13h30

13h30 – 14h00

14h00 – 14h30

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

14h30 – 15h00

15h00 – 15h30

15h30 – 16h00

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2628
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1684
2 tài liệu
0
1271
2 tài liệu
0
1104
1 tài liệu
0
928
1 tài liệu
0
875
2 tài liệu
0
1165
4 tài liệu
0
2168
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1865
4 tài liệu
0
1946
4 tài liệu
0
1952
4 tài liệu
0
2723
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1979
4 tài liệu
0
2310
4 tài liệu
0
1864
4 tài liệu
0
3780
4 tài liệu
0
3872
4 tài liệu
0
1840
4 tài liệu
0
1889

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2628
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1684
17/01/2019
2 tài liệu
0
1189
17/01/2019
1 tài liệu
0
750
17/01/2019
2 tài liệu
0
1271
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1104
17/01/2019
1 tài liệu
0
928
21/01/2019
1 tài liệu
0
875
21/01/2019
2 tài liệu
0
1165
21/01/2019
4 tài liệu
0
2168
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1865
21/01/2019
4 tài liệu
0
1946
21/01/2019
4 tài liệu
0
1952
21/01/2019
4 tài liệu
0
2723
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1979
21/01/2019
4 tài liệu
0
2310
21/01/2019
4 tài liệu
0
1864
21/01/2019
4 tài liệu
0
3780
21/01/2019
4 tài liệu
0
3872
21/01/2019
4 tài liệu
0
1840
21/01/2019
4 tài liệu
0
1889