Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CV QTNS-LDTL

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      _23/08/2013_                                Họ và tên:   _Nguyễn Ngọc Dung_                               Vị trí công tác_CV QTNS-LĐTL__

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 07h30

3.1. Rà soát sổ tay công việc, 

kiểm tra, thực hiện và trả lời 
mail.

3.2. Kiểm tra, kiểm soát công 

toàn Nhà máy, chấm công 
P.HCNS trên hệ thống ERP.  
Tiếp nhận và phản hồi thông 
tin, hướng dẫn lao động tiền 
lương tại các đơn vị điều 
chỉnh khi để xảy ra sai sót.

3.3. Cập nhật các dữ liệu về thay 

đổi chức danh công việc, 
nhân thân,… trên hệ thống 
ERP và file mềm. 

3.4. Theo dõi, thống kê  tăng, 

giảm, điều động lao động 
toàn Nhà máy, lập báo cáo 
lao động khi có yêu cầu.

 3.5. Thực hiện ký hợp đồng lao 

động với người lao động, tổ 
chức đào tạo hội nhập cho 
lao động mới tuyển dụng (khi
có phát sinh). Kiểm tra, đôn 
đốc, nhắc nhở việc thực hiện 

07h30 – 08h00

08h00 – 8h30

08h30 – 09h00

09h00 – 09h30

09h30 – 10h00

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

hợp đồng lao động tại các 
đơn vị theo đúng quy trình 
tuyển dụng. Mở sổ theo dõi 
hợp đồng lao động của người
lao động toàn Nhà máy.

 3.6. Theo dõi, kiểm tra, rà soát, 

cập nhật các dữ liệu về đăng 
ký làm thêm giờ, các loại 
ngày nghỉ theo quy định của 
Công ty.

3.7. Hướng dẫn người lao động 

lập hồ sơ đăng ký giảm trừ 
thuế TNCN (khi có phát 
sinh). Tập hợp và nộp hồ sơ 
về Cục thuế tỉnh Kiên Giang 
đúng thời hạn theo quy định.

3.8. Lập phiếu kiểm soát, hướng 

dẫn cho người lao động của 
Nhà máy đã chấm dứt hợp 
đồng lao động.

3.8. Soạn thảo các văn bản, thông 

báo, công văn, tờ trình liên 
quan về công tác LĐTL, 
nhân sự, tuyển dụng đầy đủ, 
đúng nội dung, kịp thời.

3.9. Tham gia công tác đo môi 

trường, xác định các chức 
danh công việc NNĐHNH và
đặc biệt NNĐHNH để xét 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

chế độ hưởng bồi dưỡng hiện
vật.

3.11. Chấp hành các qui định về 

ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui lao 
động của Nhà máy, Công ty.

3.12. Tham gia các lớp đào tạo, 

huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… 
Khám sức khỏe định kỳ.

3.13. Hàng tháng, lập báo cáo chi 

tiết , tổng hợp về dữ liệu tổng
hợp công, khấu trừ tiền cơm, 
bồi dưỡng toàn Nhà máy và 
Ban QLDAHT2. 

3.14. Báo cáo ngăn ngừa các tình 

huống có ảnh hưởng không 
tốt đến hoạt động của phòng.

3.15. Thực hiện các công tác khác

theo sự phân công của 
Trưởng phòng.

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

12h00 – 12h30

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2177
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1455
3 tài liệu
0
1378
2 tài liệu
0
1110
1 tài liệu
0
688
2 tài liệu
0
1074
2 tài liệu
0
975

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
2177
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
3 tài liệu
0
1455
20/12/2018
2 tài liệu
0
1037
20/12/2018
3 tài liệu
0
1378
20/12/2018
1 tài liệu
0
690
20/12/2018
2 tài liệu
0
1110
20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
1 tài liệu
0
688
20/12/2018
2 tài liệu
0
1074
20/12/2018
2 tài liệu
0
975