Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CV ngan sach

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   Trần Thị Uyên                               Vị trí công tácCV Hành chánh nhân sự - Ngân sách

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Sáng

Sắp xếp, phân loại các 

bản fax đến từ đêm và 

chiều hôm trước

Làm thủ công

Hoàn thành.

Theo dõi thực hiện, báo cáo tình 
hình sử dụng ngân sách của phòng.
Cập nhật số hiệu các thư, gói, bưu 
kiện gửi đi.
Thống kê các loại đơn giá cho thư, 
gói, bưu kiện gửi đi. Lập thủ tục 
thanh toán đúng quy định của Nhà 
máy.
Theo dõi trạng thái các thư để kịp 
thời thông tin cho đơn vị gửi đi 
biết (khi cần).
Nhận bản fax về và chuyển cho các
cá nhân, đơn vị trong Nhà máy 
hoặc trình Ban GĐ.
Fax các văn bản cho các đối tác 
chính xác, kịp thời.
Cập nhật thư, gói bưu kiện nhận 
về. Chuyển đến cho các đơn vị, cá 
nhân.
Mở và cập nhật số văn bản các thư 
gửi cho Nhà máy trình Trưởng 
phòng HCNS.
Hướng dẫn khách đến liên hệ công
tác. Cập nhật, theo dõi và báo cáo 

Chuyển một số  bản fax

cho phòng Hậu cần, các

đơn vị và một số trình 

Ban Giám đốc

Làm thủ công

Hoàn thành.

Nhận báo công đoàn và 

chia cho các đơn vị.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

Check mail. Vào 

Edocument

Giải quyết các vấn đề 

liên quan.

Trên mạng + làm thủ 

công.

Hoàn thành.

Cập nhật số hiệu các 

thư, bưu kiện đã gửi 

ngày hôm trước.

Ghi chép vào sổ theo 

dõi thư gửi đi. Làm thủ 

công.

Hoàn thành.

Nghe điện thoại và 

chuyển cuộc gọi đến.

Hoàn thành.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

hàng tháng cho TP HCNS.
Trực tổng đài, nghe, trả lời thông 
tin được phép và chuyển cuộc gọi 
khi có yêu cầu.
Tập hợp nhu cầu, lên kế hoạch, 
mua, và xuất các vật dụng phục vụ 
cho 2 khu văn phòng, Ban GĐ, 4 
khu nhà khách, hồ bơi, hội trường, 
sân tennis.
Theo dõi thống kê các  vật dụng 
hàng tháng và lập thủ tục thanh 
toán đúng quy định của Nhà máy.
Mua theo yêu cầu khi có các cuộc 
họp giao ban, hội nghị khác.
Thực hiện một số công việc trên E-
mail, Edocument.
Phân phối quy trình tài liệu hệ 
thống quản lý chất lượng ISO cho 
các đơn vị trong Nhà máy.
Phân phối cáo công đoàn, các tài 
liệu tham khảo khác đến các đơn vị
trong Nhà máy.
Lập các văn bản khác cho phòng.
Phô tô, công chứng một số tài liệu 
cho các đơn vị trong Nhà máy khi 
có nhu cầu.
Làm các công việc khác của phòng
do TP phân công.

Theo dõi, cập nhật 

khách đến. Hướng dẫn 

khách liên hệ công tác.

Ghi chép vào sổ theo 

dõi. Làm thủ công.

Hoàn thành.

Fax văn bản đến các đối

tác.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

Nhận thư, gói, bưu kiện

về, Vào sổ theo dõi số 

hiệu thư, đơn vị gửi, 

đơn vị nhận.

Ghi chép vào sổ theo 

dõi thư nhận từ bưu 

điện.

Hoàn thành.

Chuyển các thư, gói, 

bưu kiện đến các đơn vị

Làm thủ công.

Hoàn thành.

Mở các thư gửi cho Nhà

máy, ghi số văn bản, 

tóm tắt nội dung vào sổ.

Trình trưởng phòng 

HCNS.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

Nhận thư gửi đi. Ghi rõ

tên đơn vị gửi, nội dung

gửi, địa chỉ người nhận 

trên bao bì, đóng gói. 

Cập nhật vào sổ đầy đủ 

 Làm thủ công.

Hoàn thành.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

thông tin trên.
Nhận fax đến trình Ban

Giám đốc.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

Theo dõi, rà soát thực 

hiện Ngân sách phòng 

Kết hợp với CV phụ 

trách.

Hoàn thành.

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Chiều

Check mail. Vào 

Edocument

Giải quyết các vấn đề 

liên quan.

Trên mạng + làm thủ 

công.

Hoàn thành.

Nhận fax đến trình Ban

Giám đốc.

Làm thủ công.

Hoàn thành.

Theo dõi trạng thái các 

thư đã gửi đi để kịp 

thời báo cho đơn vị gửi 

thông tin cần thiết

Tra cứu trên mạng.

Hoàn thành.

Theo dõi, rà soát thực 

hiện Ngân sách phòng  

Trên máy tính. Kết hợp

với các cá nhân liên 

Hoàn thành

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2920
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2390
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2081
4 tài liệu
0
2193
4 tài liệu
0
3022
4 tài liệu
0
2163
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2180
4 tài liệu
0
2652
4 tài liệu
0
2062
4 tài liệu
0
4226
4 tài liệu
0
4307
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1443
2 tài liệu
0
1262

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2920
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2390
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2081
21/01/2019
4 tài liệu
0
2193
21/01/2019
4 tài liệu
0
3022
21/01/2019
4 tài liệu
0
2163
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2180
21/01/2019
4 tài liệu
0
2652
21/01/2019
4 tài liệu
0
2062
21/01/2019
4 tài liệu
0
4226
21/01/2019
4 tài liệu
0
4307
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1443
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1262