Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CV cong doan

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:  07/8/2013                                Họ và tên:   Trương Ngọc Lan                               Vị trí công tác: NV Hành chánh Công đoàn

Thời gian 

(1)

Nội dung công việc 

 (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện 

(3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công 

việc chính

(5)

Chỉ số KPI cơ bản

(6)

07h00 – 07h30

Kiểm tra mail

mail

Xong

07h30 – 08h00

Cập nhập thông tin, kiểm tra và in, trình

ký hợp đồng đăng ký quảng cáo báo Kiên

Giang thanh lý hàng container.

Chuyển fax nhanh cho báo kiên Giang

Mail

Chuyển fax nhanh

Xong

08h00 – 08h30

-   Tiếp   nhận   thẻ   bảo   hiểm   Bic   cho

CBCNV nhà máy.

- Kiểm tra số lượng thẻ (1.074 thẻ)

Thủ công

Xong

08h30 – 09h00

- Lập và cắt danh sách CBCNV nhận thẻ

bảo hiểm BIC gửi các đơn vị.

Vi tính

09h00 – 09h30

- Lập và cắt danh sách CBCNV nhận thẻ

bảo hiểm BIC gửi các đơn vị.

Vi tính

Thủ công

Xong

09h30 – 10h00

- Lập danh sách tổng hợp 

- Phát thẻ cho các đơn vị, ký nhận

Vi tính

Thủ công

Xong

10h00 – 10h30

Lập danh sách và phát thẻ cho đối tượng

nghỉ hưu và chấm dứt HĐLĐ.

Vi tính

Thủ công

10h30 – 11h00

Lập danh sách và phát thẻ cho đối tượng

nghỉ hưu và chấm dứt HĐLĐ.

Vi tính

Thủ công

Xong

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công việc chính

(5)

Chỉ số KPI cơ bản

(6)

12h00 – 12h30

Photo chứng từ kinh phí hoạt động tháng

6 và 7/2013.

Điện thoại

mail

Xong

12h30 – 13h00

Photo chứng từ kinh phí hoạt động tháng

6 và 7/2013.

Trực tiếp

Xong

13h00 – 13h30

Photo chứng từ kinh phí hoạt động tháng

6 và 7/2013.

Điện thoại

mail

13h30 – 14h00

Liên hệ Ngân hàng Viettin mở tài khoản

công đoàn phục vụ quỹ tương trợ.

Chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản

Điện thoại

mail

Xong

14h00 – 14h30

Photo, công chứng chính quyền giấy tờ

có liên quan mở tài khoản công đoàn

Vi tính

Thủ công

14h30 – 15h00

Photo, công chứng chính quyền giấy tờ

có liên quan mở tài khoản công đoàn

Vi tính

Thủ công

15h00 – 15h30

Làm việc với Ngân hàng Viettin đăng ký

mở tài khoản công đoàn (quỹ tương trợ).

Vi tính

Thủ công

Xong

15h30 – 16h00

Cập nhập nhật ký công việc trong ngày

Vi tính

Xong

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      08/8/2013                                Họ và tên:   Trương Ngọc Lan                               Vị trí công tác: NV Hành chánh Công đoàn

Thời gian 

(1)

Nội dung công việc 

 (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện 

(3)

Kết quả thực hiện

(4)

Tổng kết các công 

việc chính

(5)

Chỉ số KPI cơ bản

(6)

07h00 – 07h30

Trình ký Chủ tịch và phó chủ tịch công

đoàn hồ sơ mở tài khoản.

Đăng ký mua séc ngân hàng

Thủ công

07h30 – 08h00

Trình ký Chủ tịch và phó chủ tịch công

đoàn hồ sơ mở tài khoản.

Đăng ký mua séc ngân hàng

Thủ công

xong

08h30 – 09h00

Đi Ngân hàng gửi hồ sơ mở tài khoản

xe

xong

09h00 – 09h30

Báo   cáo  công  đoàn   công  ty  và  liên  hệ

công ty bảo hiểm Bic xin đính chính lại

thông tin cá nhân trên thẻ bảo hiểm Bic

Trực tiếp

Mail

Xong

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2652
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1711
3 tài liệu
0
1570
2 tài liệu
0
1280
2 tài liệu
0
1116
1 tài liệu
0
934
1 tài liệu
0
884
2 tài liệu
0
1177
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1874
4 tài liệu
0
1964
4 tài liệu
0
1962
4 tài liệu
0
2745
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1992
4 tài liệu
0
2337
4 tài liệu
0
1882
4 tài liệu
0
3819
4 tài liệu
0
3905
4 tài liệu
0
1849
4 tài liệu
0
1897

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2652
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1711
17/01/2019
2 tài liệu
0
1197
17/01/2019
3 tài liệu
0
1570
17/01/2019
1 tài liệu
0
756
17/01/2019
2 tài liệu
0
1280
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1116
17/01/2019
1 tài liệu
0
934
21/01/2019
1 tài liệu
0
884
21/01/2019
2 tài liệu
0
1177
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1874
21/01/2019
4 tài liệu
0
1964
21/01/2019
4 tài liệu
0
1962
21/01/2019
4 tài liệu
0
2745
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1992
21/01/2019
4 tài liệu
0
2337
21/01/2019
4 tài liệu
0
1882
21/01/2019
4 tài liệu
0
3819
21/01/2019
4 tài liệu
0
3905
21/01/2019
4 tài liệu
0
1849
21/01/2019
4 tài liệu
0
1897