Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CN VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

 Vệ sinh đường đi, bãi chứa 

nội bộ trong khuôn viên 
nhà máy, vệ sinh các khu 
vực sản xuất được phân 
công trong dây chuyền sản 
xuất Nhà máy.

 Dọn vệ sinh sạch sẽ các 

khu vực được phân công.

 Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung 

quanh toàn bộ khu vực 
trong nhà máy, nhà khách, 
nhà văn hoá.... 

 Chấp hành các qui định về 

ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui 
lao động của nhà máy và 
Công ty

 Đậy bạt che clinker ngoài 

trời.

 Kiểm soát sử dụng vật tư, 

công cụ dụng cụ tiết kiệm, 
hiệu quả.

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2582
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1665
3 tài liệu
0
1518
2 tài liệu
0
1253
2 tài liệu
0
1085
1 tài liệu
0
914
1 tài liệu
0
862
2 tài liệu
0
1147
4 tài liệu
0
2137
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1840
4 tài liệu
0
1922
4 tài liệu
0
1923
4 tài liệu
0
2662
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1953
4 tài liệu
0
2244
4 tài liệu
0
1830
4 tài liệu
0
3713
4 tài liệu
0
3819
4 tài liệu
0
1870

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2582
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1665
17/01/2019
2 tài liệu
0
1174
17/01/2019
3 tài liệu
0
1518
17/01/2019
1 tài liệu
0
739
17/01/2019
2 tài liệu
0
1253
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1085
17/01/2019
1 tài liệu
0
914
21/01/2019
1 tài liệu
0
862
21/01/2019
2 tài liệu
0
1147
21/01/2019
4 tài liệu
0
2137
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1840
21/01/2019
4 tài liệu
0
1922
21/01/2019
4 tài liệu
0
1923
21/01/2019
4 tài liệu
0
2662
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1953
21/01/2019
4 tài liệu
0
2244
21/01/2019
4 tài liệu
0
1830
21/01/2019
4 tài liệu
0
3713
21/01/2019
4 tài liệu
0
3819
21/01/2019
4 tài liệu
0
1870