Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CN VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

 Vệ sinh đường đi, bãi chứa 

nội bộ trong khuôn viên 
nhà máy, vệ sinh các khu 
vực sản xuất được phân 
công trong dây chuyền sản 
xuất Nhà máy.

 Dọn vệ sinh sạch sẽ các 

khu vực được phân công.

 Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung 

quanh toàn bộ khu vực 
trong nhà máy, nhà khách, 
nhà văn hoá.... 

 Chấp hành các qui định về 

ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui 
lao động của nhà máy và 
Công ty

 Đậy bạt che clinker ngoài 

trời.

 Kiểm soát sử dụng vật tư, 

công cụ dụng cụ tiết kiệm, 
hiệu quả.

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2294
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1514
3 tài liệu
0
1354
2 tài liệu
0
1101
2 tài liệu
0
970
1 tài liệu
0
825
1 tài liệu
0
777
2 tài liệu
0
1028
4 tài liệu
0
1938
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1649
4 tài liệu
0
1722
4 tài liệu
0
1732
4 tài liệu
0
2349
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
1930
4 tài liệu
0
1646
4 tài liệu
0
3184
4 tài liệu
0
3466
4 tài liệu
0
1685

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2294
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1514
17/01/2019
2 tài liệu
0
1057
17/01/2019
3 tài liệu
0
1354
17/01/2019
1 tài liệu
0
658
17/01/2019
2 tài liệu
0
1101
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
970
17/01/2019
1 tài liệu
0
825
21/01/2019
1 tài liệu
0
777
21/01/2019
2 tài liệu
0
1028
21/01/2019
4 tài liệu
0
1938
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1649
21/01/2019
4 tài liệu
0
1722
21/01/2019
4 tài liệu
0
1732
21/01/2019
4 tài liệu
0
2349
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1738
21/01/2019
4 tài liệu
0
1930
21/01/2019
4 tài liệu
0
1646
21/01/2019
4 tài liệu
0
3184
21/01/2019
4 tài liệu
0
3466
21/01/2019
4 tài liệu
0
1685