Tài liệu

BM 04 - Mau nhat ky cong viec-CN VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

 Vệ sinh đường đi, bãi chứa 

nội bộ trong khuôn viên 
nhà máy, vệ sinh các khu 
vực sản xuất được phân 
công trong dây chuyền sản 
xuất Nhà máy.

 Dọn vệ sinh sạch sẽ các 

khu vực được phân công.

 Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung 

quanh toàn bộ khu vực 
trong nhà máy, nhà khách, 
nhà văn hoá.... 

 Chấp hành các qui định về 

ATLĐ, VSLĐ, BVMT, 
PCCC; Tuân thủ nội qui 
lao động của nhà máy và 
Công ty

 Đậy bạt che clinker ngoài 

trời.

 Kiểm soát sử dụng vật tư, 

công cụ dụng cụ tiết kiệm, 
hiệu quả.

background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày:      __________                                Họ và tên:   _____________                               Vị trí công tác________________________

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1962
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1315
3 tài liệu
0
1171
2 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
837
1 tài liệu
0
685
1 tài liệu
0
683
2 tài liệu
0
892
4 tài liệu
0
1698
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1414
4 tài liệu
0
1495
4 tài liệu
0
1499
4 tài liệu
0
1990
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1518
4 tài liệu
0
1646
4 tài liệu
0
1435
4 tài liệu
0
2719
4 tài liệu
0
2967
4 tài liệu
0
1455

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1962
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1315
17/01/2019
2 tài liệu
0
904
17/01/2019
3 tài liệu
0
1171
17/01/2019
1 tài liệu
0
572
17/01/2019
2 tài liệu
0
959
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
837
17/01/2019
1 tài liệu
0
685
21/01/2019
1 tài liệu
0
683
21/01/2019
2 tài liệu
0
892
21/01/2019
4 tài liệu
0
1698
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1414
21/01/2019
4 tài liệu
0
1495
21/01/2019
4 tài liệu
0
1499
21/01/2019
4 tài liệu
0
1990
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1518
21/01/2019
4 tài liệu
0
1646
21/01/2019
4 tài liệu
0
1435
21/01/2019
4 tài liệu
0
2719
21/01/2019
4 tài liệu
0
2967
21/01/2019
4 tài liệu
0
1455