Tài liệu

BM 03 - Muc tieu-NV ke toan Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MUC TIÊU KPI CÁ NHÂN

        Họ & tên: Lê Thị Thu Hương                                                   Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
        Chức danh công việc: Nhân viên kế toán nhà ăn                       Nhóm chức danh: III.25                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

90

I

50

1

10

ngày

lần sai sót

0

0

2

10

ngày

lần sai sót

0

0

3

10

ngày

lần sai sót

0

0

4

10

ngày

lần sai sót

0

0

5

5

ngày

0

0

6

5

ngày

0

0

II

20

1

10

ngày

0

0

2

5

tháng

0

0

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

15

1

10

tháng

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

5

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                 NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), 
x1  
Nhập, xuất, cập nhật sổ sách, lập phiếu 
nhập, phiếu xuất thực phẩm các loại  không 
sai sót

Thống kê cơm giữa ca, bồi dưỡng theo TT 
số 13, BD hiện vật các đơn vị, cơm khách, 
cơm thầu; tổng hợp chứng từ thanh toán 
không sai sót

Lập cập nhật sổ sách, kiểm tra chứng từ 
hợp lệ, tổng hợp chứng từ, báo cáo, thanh 
toán, tạm ứng trong tháng không sai sót

Kiểm tra, quản lý bảo quản hàng hoá trong 
kho, Thanh toán tiền mua dụng cụ, lập BB 
thanh lý các dụng cụ hư hỏng không sử 
dụng được

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các 
qui định về ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân 
thủ nội qui lao động của nhà máy và Công 
ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám 
sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Quản lý, bảo quản hàng hóa trong kho 
không để thất thoát

lần thất 

thoát

Lập biên bản thanh lý dụng cụ hư hỏng kịp 
thời, không chậm trễ

lần chậm 

trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Lập kế hoạch thanh lý vật dụng hư hỏng và 
mua bổ sung kịp thời

lần chậm 

trễ

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

background image

1

5

tháng

0

0

B

10

V Kiến thức, y1

5

VI Kỹ năng, y2

3

VII Hành vi, y3

2

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

    NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

               (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

      Ngày:

                Ngày:

Phối hợp các đơn vị phòng ban, phân 
xưởng kịp thời thời đáp ứng yêu cầu công 
việc

lần không 

đáp ứng

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Điểm bình 

quân

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1557

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
3 tài liệu
0
1557