Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN-TT-lai xe-VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

              Họ & tên: Phạm Văn Thuộc                                                                           Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

80

I

45

1

15

ngày

1

1

2

5

ngày

hợp lý

1

1

3

5

tháng

0

0

4

10

ngày

1

1

5

5

ngày

lần sơ suất

0

0

6

5

ngày

0

0

II

15

1

5

ngày

2

2

2

5

ngày

0

0

3

5

ngày

lần sơ suất

1

1

III Kế hoạch hành động, x3

12

1

4

tháng

0

0

2

4

tháng

0

0

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                     NĂM: 2013      

             Chức danh công việc: Tổ trưởng Vệ sinh công nghiệp                                      Nhóm chức danh: II.24                           
                  

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Lái xe xúc bánh lốp dọn vệ sinh trong 
dây chuyền sản xuất và yểm trợ các phân 
xưởng khác vệ sinh sạch sẽ các khu vực 
sản xuất khi có yêu cầu. Luôn sạch sẽ, 
gọn gàng.

sạch sẽ, 

gọn gàng

Phân công nhiệm vụ cho các công nhân 
trong tổ và lao động thuê ngoài.

Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
xe xúc.

đúng kế 

hoạch và 

đúng yêu 

cầu kỹ 

thuật

Quản lý, giám sát lao động vệ sinh thuê 
ngoài, không để phản ảnh các đơn vị về 
lao động VSCN

không để 

phản ánh

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui 
lao động của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám 
sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Quản lý, giám sát lao động vệ sinh thuê 
ngoài, không để phản ảnh các đơn vị về 
lao động VSCN

lần phản 

ảnh

Thực hiện chế độ báo cáo công tác của 
Phòng hằng tháng . Không chậm trễ

lần chậm 

trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Kiểm soát dọn vệ sinh trong dây chuyền 
sản xuất và yểm trợ các phân xưởng khác 
vệ sinh sạch sẽ các khu vực sản xuất khi 
có yêu cầu. Luôn sạch sẽ, gọn gàng.

sạch sẽ, 

gọn gàng

Kiểm soát bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
xe xúc. đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo 
đúng yêu cầu kỹ thuật.

lần vượt 

ngân sách

background image

3

4

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

8

1

8

tháng

lần sơ suất

0

0

B

20

Điểm trung bình

V Kiến thức, y1

10

VI Kỹ năng, y2

5

VII Hành vi, y3

5

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

 NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống có 
ảnh hưởng không tốt đến công việc

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà máy, 
không để xảy ra sai sót, chậm trễ

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản 
lý đánh giá, trung bình), Y%

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2743
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1755
3 tài liệu
0
1617
2 tài liệu
0
1329
2 tài liệu
0
1155
1 tài liệu
0
963
1 tài liệu
0
902
2 tài liệu
0
1221
4 tài liệu
0
2261
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1941
4 tài liệu
0
2042
4 tài liệu
0
2030
4 tài liệu
0
2843
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2051
4 tài liệu
0
2437
4 tài liệu
0
1943
4 tài liệu
0
3952
4 tài liệu
0
1920
4 tài liệu
0
1951

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2743
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1755
17/01/2019
2 tài liệu
0
1237
17/01/2019
3 tài liệu
0
1617
17/01/2019
1 tài liệu
0
775
17/01/2019
2 tài liệu
0
1329
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1155
17/01/2019
1 tài liệu
0
963
21/01/2019
1 tài liệu
0
902
21/01/2019
2 tài liệu
0
1221
21/01/2019
4 tài liệu
0
2261
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1941
21/01/2019
4 tài liệu
0
2042
21/01/2019
4 tài liệu
0
2030
21/01/2019
4 tài liệu
0
2843
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2051
21/01/2019
4 tài liệu
0
2437
21/01/2019
4 tài liệu
0
1943
21/01/2019
4 tài liệu
0
3952
21/01/2019
4 tài liệu
0
1920
21/01/2019
4 tài liệu
0
1951