Tài liệu

BM 03 - Muc tieu KPI ca nhan-Truong phong

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Công ty CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: Nhà máy XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biễu mẫu số 03

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN                         

Năm 2013

Đơn vị/Bộ phận: PHCNS

Chức danh công việc: Trưởng Phòng HCNS

Nhóm chức danh:IX.02

Nội dung

Chỉ số đo lường

                        KPI

HT 

TL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A

Đánh giá theo KPI, X%

60

I

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1  

40

1

6

Hàng ngày

2

≤1

4

Hàng ngày

2

≤1

2

6

Hàng ngày

2

≤1

3

Hàng tuần

2

≤1

1

Hàng ngày

2

≤1

3

3

Hàng tuần

75

≥75

4

3

hàng ngày

95

≥95

5

4

hàng ngày

3

≤2

6

2

Hàng tháng

0

0

7

Quản lý sử dụng ngân sách được giao hiệu quả

4

Hàng ngày

65

≥75

8

Quản lý, duy trì  HTQLCL ISO 9001 của P.HCNS hiệu quả 

1

Hàng tháng

0

0

Đảm bảo tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, an toàn.

1

Hàng quý

%

95

≥95

Đảm bảo chấp hành ATVSLĐ, quy định về môi trường, nội quy lao động

2

Hàng ngày số lần vi phạm

1

0

II

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), x2

5

1

Lãnh đạo công tác công Đoàn CSTV Nhà máy

2

Hàng ngày

70

≥70

2

Quản lý công tác  giám sát đơn vị thuê ngoài xuất sản phẩm xi măng của đơn vị P.SXXM

1

Hàng ngày

65

≥75

3

Thực hiện công tác khác do Giám Đốc phân công

2

Hàng tháng Số lần sai sót

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

5

1

Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng Hành chánh -Nhân sự

1

Hàng tuần

0

0

2

Báo cáo phòng chống ngăn ngừa các tình huống cần khắc phục

2

Hàng tuần

0

0

3

Lập kế hoạch kiểm soát sử dụng ngân sách

1

Hàng tuần

0

0

Họ & tên:  NGUYỄN THANH LIÊM

Trọn

g số 

(%)

Tầng suất 

(ngày/tháng/

năm)

%Thực 
hiện 
(so 

sánh mục 

tiêu với 

thực hiện)

Kết quả 

(TS*TH)

Thước đo 

(ĐVT)

Chỉ đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ hiệu quả các bộ phận quản trị hành 
chánh đảm bảo công tác lễ tân, tiếp nhận văn thư lưu trữ, báo cáo, fax, thông tin liên lạc 
đến và đi kịp thời chính xác, tổ chức sự kiện, bố trí phòng. Sắp xếp lịch công tác Giám 
đốc hợp lý hiệu quả

số lần sai 

sót/năm

Quản lý trang thiết bị văn phòng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà khách, khai thác hồ 
bơi, sân tennis, hội trường, công trình phúc lợi, điều động xe Nhà máy, theo dõi các xe 
thuê ngoài đưa rước lãnh đạo, CBCNV Nhà máy đi làm, trực PCCC, đi công tác, khách 
đến công tác, làm việc với Nhà máy an toàn, hiệu quả

số lần sai 

sót/năm

Chỉ đạo, quản lý, điều hành bộ phận quản trị nhân sự, đảm bảo thực hiện hoạt động 
quản lý lao động Nhà máy, chế độ chính sách của Công ty, chế độ bảo hiểm xã hội toàn 
Nhà máy; 

số lần sai 

sót/năm

 - Đáp ứng kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Quản lý, bố trí sắp xếp nguồn 
nhân lực Nhà máy, xác định nhu cầu tuyển dụng các đơn vị.

số lần sai 

sót/năm

- Quản lý, tổ chức thuê lao động thuê ngoài , công tác vệ sinh công nghiệp, phục vụ hiệu 
quả  công tác của các đơn vị Nhà máy

số lần sai 

sót/năm

Phối hợp P.TCHC, các đơn vị liên quan, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng 
công tác các đơn vị, hiện tại và lâu dài:

Tỉ  lệ % đáp 
ứng/tháng

Quản lý việc thực hiện đúng chế độ, khám bệnh định kỳ và chăm sóc khức khỏe cho 
người lao động. Phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ bệnh nghề nghiệp, các ổ dịch bệnh 
lây lan

Tỉ  lệ % đáp 
ứng/tháng

Đáp ứng phục vụ kịp thời các suất ăn cho toàn thể CBCNV Nhà máy và khách đến công 
tác, đảm bảo đủ định lượng suất ăn, an toàn thực phẩm đúng quy định

số lần sai 

sót/tháng

Phối hợp P.TCHC Công ty và các đơn vị xây dựng và áp dụng đánh giá KPI các đơn vị  
toàn Nhà máy đúng thời gian

số lần sai 

sót/tháng

Tỉ  lệ % 
đáp ứng/tháng

Lỗi nặng

tháng

Tỉ  lệ %
 đáp ứng/tháng

Tỉ  lệ %
 đáp ứng/tháng

 số lần sai sót 

lập lại/năm

 số lần sai sót 

lập lại/tháng

 số lần sai sót 

lập lại/năm

background image

4

Lập kế hoạch kiểm soát hệ thống ISO của phòng HCNS

1

Hàng tháng

0

0

IV

Phối hợp, x4

10

1

Phối hợp với các đơn vị trong Công ty

3

Hàng ngày

0

0

2

Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Nhà máy

5

Hàng ngày

0

0

3

2

Hàng ngày

0

0

B

Năng lực đóng góp, Y%

40

V

Kiến thức, y1

15

VI

Kỹ năng, y2

10

VII Hành vi, y3

15

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ & tên)

(Ký, ghi rõ họ & tên)

(Ký, ghi rõ họ & tên)

Ngày:

Ngày:

Ngày:

 số lần sai sót 

lập lại/năm

số lần t/h không 

tốt/năm

số lần t/h không 

tốt/năm

Phối hợp với các đơn vị Ngoài Nhà máy để giải quyết công tác liên quan Nhà máy/ 
phòng

số lần t/h không 

tốt/năm

Tự đánh 

giá

Quản lý 

đánh giá,

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1022
1 tài liệu
0
970
2 tài liệu
0
1309
4 tài liệu
0
2411
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2096
4 tài liệu
0
2210
4 tài liệu
0
3048
4 tài liệu
0
2170
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2189
4 tài liệu
0
2682
4 tài liệu
0
2076
4 tài liệu
0
4288
4 tài liệu
0
4358
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
2079
3 tài liệu
0
1862
3 tài liệu
0
1734
2 tài liệu
0
1450
2 tài liệu
0
1280

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
1022
21/01/2019
1 tài liệu
0
970
21/01/2019
2 tài liệu
0
1309
21/01/2019
4 tài liệu
0
2411
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2096
21/01/2019
4 tài liệu
0
2210
21/01/2019
4 tài liệu
0
3048
21/01/2019
4 tài liệu
0
2170
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2189
21/01/2019
4 tài liệu
0
2682
21/01/2019
4 tài liệu
0
2076
21/01/2019
4 tài liệu
0
4288
21/01/2019
4 tài liệu
0
4358
21/01/2019
4 tài liệu
0
2055
21/01/2019
4 tài liệu
0
2079
17/01/2019
3 tài liệu
0
1862
17/01/2019
2 tài liệu
0
1327
17/01/2019
3 tài liệu
0
1734
17/01/2019
1 tài liệu
0
837
17/01/2019
2 tài liệu
0
1450
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1280