Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN-Totruong Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

              Họ & tên: Phạm Nhật Yến                                                                     Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: Tổ trưởng nhà ăn                                                  Nhóm chức danh: IV.14                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

(%) Thực hiện 

Thước đo

KPI

HT MT

A Đánh giá theo KPI, X%

80

I

45

1

5

ngày

0

0

2

5

ngày

0

0

3

5

tháng

0

0

4

5

ngày

0

0

5

5

tháng

0

0

6

5

tháng

lần sai sót

0

0

7

5

ngày

0

0

8

5

ngày

lần sơ suất

0

0

9

5

ngày

0

0

II

10

1

5

ngày

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

20

1

5

ngày

lần sơ suất

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                    NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Phân công các nhân viên Nhà ăn theo 
công việc cụ thể: Tiếp phẩm và cấp 
dưỡng, đảm bảo tốt công tác nấu ăn

lần không 

đạt

Quản lý, sử dụng trang thiết bị của tổ 
nhà  ăn  hiệu  quả,  không  thất  thoát, 
lãng phí

lần không 

đạt

Quản lý sử dụng kinh phí đúng qui 
định đạt 100%

lần không 

đạt

Xây dựng thực đơn ngày; dự trù kinh 
phí mua thục phẩm đủ  và đạt chất 
lượng 100%

lần không 

đạt

Đôn đốc thủ kho, thủ quỹ báo cáo sổ 
sách, hàng hóa xuất nhập đúng qui 
định đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo nhập xuất thu chi hàng tháng 
đúng theo qui định không sai sót
Kiểm soát tình hình VSAT thực phẩm 
đạt 100%

lần không 

đạt

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội 
qui lao động của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… 
Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Thường xuyên cải tiến các món ăn 
theo điều kiện thực tế

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Nhắc  nhở  chị  em  trong  tổ  nêu  cao 
tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ 
đúng  mực,  hòa  nhã,  tôn  trọng  mọi 
người

Kiểm tra công tác cấp phát cơm giữa 
ca, bồi dưỡng độc hại theo đúng tiêu 
chuẩn,  chế  độ;  bảo  đảm  vệ  sinh  an 
tòan thực phẩm.

background image

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

5

1

3

tháng

0

0

2

2

tháng

0

0

B

20

V Kiến thức, y1

10

VI Kỹ năng, y2

5

VII Hành vi, y3

5

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Kiểm tra, đôn đốc chị em thực hiện 
tốt công tác vệ sinh chung, chấp hành 
đúng các nội qui, qui định về 
ATVSLĐ, VSMT, Khám bệnh định 
kỳ, huấn luyện an toàn của Nhà máy

Kiểm tra, báo cáo kịp thời để bảo 
dưỡng, sửa chữa, bổ sung trang thiết 
bị, nhân lực nhà ăn. Đảm bảo hoạt 
động hiệu quả

Phòng ban, phân xưởng, trạm y tế đạt 
100%

lần không 

đạt

Trung tâm y tế dự phòng huyện, tỉnh 
đạt 100%

lần không 

đạt

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, 
quản lý đánh giá, trung bình), Y%

Tự đánh 

giá

Quản lý 

đánh 

giá

Điểm trung 

bình

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2912
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
954
2 tài liệu
0
1291
4 tài liệu
0
2383
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2077
4 tài liệu
0
2189
4 tài liệu
0
3012
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2173
4 tài liệu
0
2635
4 tài liệu
0
2052
4 tài liệu
0
4220
4 tài liệu
0
4280
4 tài liệu
0
2034
4 tài liệu
0
2067
3 tài liệu
0
1852
3 tài liệu
0
1722
2 tài liệu
0
1440
2 tài liệu
0
1256

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2912
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
954
21/01/2019
2 tài liệu
0
1291
21/01/2019
4 tài liệu
0
2383
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2077
21/01/2019
4 tài liệu
0
2189
21/01/2019
4 tài liệu
0
3012
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2173
21/01/2019
4 tài liệu
0
2635
21/01/2019
4 tài liệu
0
2052
21/01/2019
4 tài liệu
0
4220
21/01/2019
4 tài liệu
0
4280
21/01/2019
4 tài liệu
0
2034
21/01/2019
4 tài liệu
0
2067
17/01/2019
3 tài liệu
0
1852
17/01/2019
2 tài liệu
0
1312
17/01/2019
3 tài liệu
0
1722
17/01/2019
1 tài liệu
0
830
17/01/2019
2 tài liệu
0
1440
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1256