Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI ca nhan-Pho phong NA

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

NĂM: 2013 

Họ & tên: Vũ Văn Còi

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Phó phòng HC Nhân Sự

Nhóm chức danh: VIII.04

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

60

I

45

1

16

ngày

0

2

2

tháng

%

75

3

2

tháng

0

4

5

ngày

0

5

8

ngày

0

6

8

ngày

0

7

2

ngày

lần sơ suất

0

2

ngày

0

II

5

1

3

tháng

0

2

2

ngày

0

SỐ

TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp (của chức danh 
công việc), x1  
Quản lý, điều hành nhà ăn, kiểm 
tra VSATTP đạt 100%. 

lần không 

đạt

Kế hoạch mua sắm vật dụng, thực 
phẩm phù hợp:75%<ngân sách 
đào tạo < 100%
Kế hoạch KT duy tu, bảo dưỡng 
nhà ăn & khu văn phòng đạt 
100%. 

lần không 

đạt

Quản lý công trình phúc lợi: hội 
trường, hồ bơi, sân tennis đạt hiệu 
quả

lần không 

đạt

Phụ trách trực tiếp công tác vệ 
sinh công nghiệp toàn Nhà máy 
đạt hiệu quả

lần không 

đạt

Theo dõi giám sát việc bốc xếp 
chất bao xi măng, xuất xi măng 
thuỷ bộ Px.SXXM đạt hiệu quả

lần không 

đạt

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

Theo dõi giám sát việc bốc xếp 
chất bao xi măng, xuất xi măng 
thuỷ bộ Px.SXXM

lần không 

đạt

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi 
được sự phân công của trưởng 
phòng

lần không 

hoàn thành

background image

III Kế hoạch hành động, x3

5

1 Kiểm soát lao động đạt 100%

3

tháng

0

2

2

ngày

lần sơ suất

0

IV Phối hợp, x4

5

1

3

ngày

lần sơ suất

0

2

2

ngày

lần sơ suất

0

B Năng lực đóng góp, Y%

40

V Kiến thức, y1

15

VI Kỹ năng, y2

15

VII Hành vi, y3

10

100

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

             (Ký, ghi rõ họ và tên)

                Ngày:

      Ngày:

              Ngày:

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống 
có ảnh hưởng không tốt đến hoạt 
động của phòng

Phối hợp với các đơn vị nhà máy, 
công ty
Phối hợp với các đơn vị địa 
phương

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Điểm trung 

bình

TỔNG: 

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + 

(y1+y2+y3)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1878
2 tài liệu
0
1119

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
4 tài liệu
0
1878
20/12/2018
2 tài liệu
0
1119