Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN-NV van thu BGD

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

              Họ & tên: Lê Thu Hường                                                             Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: NV Văn thư Ban Giám đốc                         Nhóm chức danh: IV.24                                      

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

90

I

55

1

15

Ngày

Lần

0

0

2

10

Ngày

0

0

3

10

Ngày

0

0

4 Đăng ký khách đến theo lịch, không bỏ sót.

10

Tuần

lần sai sót

0

0

5

5

ngày

lần sơ suất

0

0

6

5

ngày

0

0

II

15

1

5

Quý

lần trễ hạn

0

0

2

5

Ngày

lần trễ hạn

0

0

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

10

1

5

Ngày

lần sai sót

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

10

1

5

tháng

0

0

                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), 
x1  

Tiếp nhận công văn đến, trình ký, phân 
phối công văn theo bút phê của Ban Giám 
đốc. Tiếp nhận kiểm tra thể thức văn bản, 
trình ký đúng cấp có thẩm quyền. Không 
sai sót.

Thực hiện công tác lưu trữ các công văn 
đến,  đi theo đúng qui định 100%. Không 
sai sót.

Lần sai qui 

định

Quản lý con dấu và đóng công văn theo 
đúng trình tự, thủ tục pháp luật 100%

Lần sai 

trình tự, 

thủ tục

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2

Lập báo cáo về nghiệp vụ văn thư lưu trữ 
đúng thời gian. Không trễ hạn
Sao chép gởi các công văn giấy tờ theo yêu 
cầu của ban giám đốc đến các đơn vị/ hoặc 
e-mail. Không trễ hạn
Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Theo dõi báo cáo tình hình xử lý văn bản 
không để sai sót.

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

Phối hợp với các phòng ban phân xưởng 
đạt 100%

lần không 

đạt

background image

2 Phối hợp với cơ quan bên ngoài đạt 100%

5

tháng

0

0

B

10

V Kiến thức, y1

3

VI Kỹ năng, y2

4

VII Hành vi, y3

3

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

         DUYỆT                                                      QUẢN LÝ TRỰC TIẾP                           NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nguyễn Thanh Liêm

Lê Thu Hường

Ngày:

Ngày:

Ngày:

lần không 

đạt

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2920
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2390
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2081
4 tài liệu
0
2191
4 tài liệu
0
3022
4 tài liệu
0
2163
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2179
4 tài liệu
0
2652
4 tài liệu
0
2062
4 tài liệu
0
4225
4 tài liệu
0
4306
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1442
2 tài liệu
0
1261

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2920
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2390
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2081
21/01/2019
4 tài liệu
0
2191
21/01/2019
4 tài liệu
0
3022
21/01/2019
4 tài liệu
0
2163
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2179
21/01/2019
4 tài liệu
0
2652
21/01/2019
4 tài liệu
0
2062
21/01/2019
4 tài liệu
0
4225
21/01/2019
4 tài liệu
0
4306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
2 tài liệu
0
1314
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1442
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1261