Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN-NV tiep pham phu vu Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

              Họ & tên:                                                                                              Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự
             Chức danh công việc: Nhân viên tiếp phẩm phục vụ                                 Nhóm chức danh: III.25                                 

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

90

I

50

1

15

ngày

0

0

2

15

ngày

0

0

3

10

ngày

lần sai sót

0

0

4

5

ngày

0

0

5

5

ngày

0

0

II KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm khác), x2

25

1

10

ngày

0

0

2 Rửa chén bát sạch sẽ 100%

10

ngày

0

0

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

10

1

5

tháng

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

5

1

5

tháng

0

0

B

10

V Kiến thức, y1

5

VI Kỹ năng, y2

3

VII Hành vi, y3

2

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                     NĂM: 2013      

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công việc), x1  

Sơ chế thực phẩm; sát trùng rau, củ, quả an 
toàn VSTP đạt 100%

lần không 

đạt

Chuẩn bị dụng cụ : Tô, chén, dĩa, đũa ăn an 
toàn vệ sinh đạt 100%

lần không 

đạt

Nhận phiếu ăn và phát cơm đúng tiêu chuẩn 
100%
Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các qui 
định về ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân thủ nội 
qui lao động của nhà máy và Công ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

Dọn vệ sinh khu vực nhà ăn đảm bảo sạch sẽ 
đạt 100%

lần không 

đạt

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Chọn thực đơn để sơ chế thực phẩm đảm bào 
ATVSTP đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

Phối hợp trạm y tế sát trùng khử độc lấy mẫu 
đạt 100%

lần không 

đạt

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Điểm trung 

bình

background image

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

       NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                         Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2916
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2387
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2080
4 tài liệu
0
2191
4 tài liệu
0
3015
4 tài liệu
0
2162
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2177
4 tài liệu
0
2646
4 tài liệu
0
4222
4 tài liệu
0
4294
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1854
3 tài liệu
0
1726
2 tài liệu
0
1442
2 tài liệu
0
1260

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2916
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2387
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2080
21/01/2019
4 tài liệu
0
2191
21/01/2019
4 tài liệu
0
3015
21/01/2019
4 tài liệu
0
2162
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2177
21/01/2019
4 tài liệu
0
2646
21/01/2019
4 tài liệu
0
4222
21/01/2019
4 tài liệu
0
4294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1854
17/01/2019
2 tài liệu
0
1314
17/01/2019
3 tài liệu
0
1726
17/01/2019
1 tài liệu
0
831
17/01/2019
2 tài liệu
0
1442
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1260