Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN-NV thong ke Nha an

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MUC TIÊU KPI CÁ NHÂN

NĂM: 2013      

        Họ & tên: Bùi Thị Ninh                                                                              Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

90

I

65

1

20

ngày

lần sai sót

0

0

2

20

ngày

lần sai sót

0

0

3

15

tháng

0

0

4

5

ngày

0

0

5

5

ngày

0

0

II

10

1

5

tháng

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

10

1

5

tháng

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

5

1

5

tháng

0

0

B

10

V Kiến thức, y1

5

VI Kỹ năng, y2

3

VII Hành vi, y3

2

TỔNG:

100

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

        Chức danh công việc: Nhân viên thống kê nhà ăn                                       Nhóm chức danh: III.25                               
  

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp (của chức danh công việc), 
x1  
Lao động tiền lương phòng, chấm công, 
theo dõi nghỉ phép, nghỉ bù, ... không để 
sai sót

Theo dõi báo cơm, bồi dưỡng hàng ngày 
của các đơn vị, cấp phát & Thống kê phiếu 
ăn + bồi dưỡng thông tư 10, không sai sót

Báo cáo tổng kết tiền cơm + Bồi dưỡng của 
tháng đúng định kỳ không sai sót

lần chậm 

trễ, sai sót

Chấp hành nội qui lao động, tuân thủ các 
qui định về ATLĐ, VSMT, PCCC; Tuân 
thủ nội qui lao động của nhà máy và Công 
ty

lần vi 
phạm

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ, PCCC, khám 
sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Lập phiếu lĩnh và cấp phát BHLĐ kịp thời, 
chính xác

lần chậm 

trễ, sai sót

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Kiểm tra lập dự trù hàng tháng để thực hiện 
công việc đạt 100%

lần không 

đạt

Kiểm tra, báo cáo ngăn ngừa kịp thời 
những sai sót về nghiệp vụ đến trưởng 
phòng

Phốo hợp các phòng ban, phân xưởng để 
thực hiện đạt 100%

lần không 

đạt

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Điểm 

trung bình

background image

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

100

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

          NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2920
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2390
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2081
4 tài liệu
0
2191
4 tài liệu
0
3022
4 tài liệu
0
2163
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2652
4 tài liệu
0
2062
4 tài liệu
0
4225
4 tài liệu
0
4306
4 tài liệu
0
2038
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1858
3 tài liệu
0
1727
2 tài liệu
0
1442
2 tài liệu
0
1261

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2920
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2390
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2081
21/01/2019
4 tài liệu
0
2191
21/01/2019
4 tài liệu
0
3022
21/01/2019
4 tài liệu
0
2163
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2652
21/01/2019
4 tài liệu
0
2062
21/01/2019
4 tài liệu
0
4225
21/01/2019
4 tài liệu
0
4306
21/01/2019
4 tài liệu
0
2038
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1858
17/01/2019
2 tài liệu
0
1314
17/01/2019
3 tài liệu
0
1727
17/01/2019
1 tài liệu
0
833
17/01/2019
2 tài liệu
0
1442
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1261