Tài liệu

BM 03 - Muc tieu KPI ca nhan nam-Truong to y te

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Xuân Thọ

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Tổ trưởng phụ trách y tế

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

A Đánh giá theo KPI, X%

80

I

50

1

10

ngày

0

0

2

10

ngày

lần sơ suất

0

0

3

5

tháng

0

0

4

5

ngày

0

0

5

5

ngày

0

0

6

5

ngày

lần sai sót

0

0

7

5

ngày

lần sơ suất

0

0

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỐ
TT

Trọng 
số 
(%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Phân công công tác tổ viên, tổ chức 
thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chuyên môn  trực ca

lần không 
hoàn thành

Theo dõi tình hình sức khỏe của 
toàn thể CBCNV Nhà máy, tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ hàng năm và 
bệnh nghề nghiệp đúng đối tượng

Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và 
môi trường lao động đầy đủ

lần thiếu 
sót

Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao 
động xảy ra trong Nhà máy

lần không 
tham gia

Thực hiện thủ tục giám định thương 
tật do tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp, giám định y khoa. Đầy đủ 
kịp thời

lần thiếu 
sót, chậm 
trễ

Khám bệnh & cấp phát thuốc theo 
toa chính xác 100%
Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

background image

8

5

ngày

0

0

II

10

1

5

ngày

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

15

1

5

năm

0

0

2

5

quý

0

0

3

3

tháng

4

2

ngày

lần sơ suất

IV Phối hợp, x4

5

1

3

tháng

0

0

2

2

tháng

B Năng lực đóng góp, Y%

20

V Kiến thức, y1

10

VI Kỹ năng, y2

5

VII Hành vi, y3

5

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 
tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện an 
toàn vệ sinh thực phẩm về phục vụ 
cơm giữa ca, bồi dưỡng độc hại. Đạt 
yêu cầu

lần không 
đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Xây dựng kế hoạch hoạt động của 
tổ y tế hàng năm theo kế hoạch sản 
xuất của Nhà máy. Đạt yêu cầu 
công việc

lần không 

đạt

Phát động tổng vệ sinh và có biện 
pháp phòng chống dịch bệnh

lần không 

thực hiện

Lập kế hoạch mua thuốc, giám sát 
việc cấp phát thuốc đúng và đạt 
100%

lần không 

đạt

Báo cáo công tác quản lý sức khỏe 
và hoạt động của Trạm y tế kịp thời 
cho Trưởng phòng

Phối hợp các phòng ban, phân 
xưởng đạt 100%

lần không 

đạt

Phối hợp với Trung tâm y tế, bệnh 
viện đạt yêu cầu công việc

lần không 

đạt

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Điểm 

trung bình

background image

100

           DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

 Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

TỔNG: 

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) +(y1+y2+y3)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2628
0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1685
3 tài liệu
0
1549
2 tài liệu
0
1271
2 tài liệu
0
1104
1 tài liệu
0
928
1 tài liệu
0
875
2 tài liệu
0
1165
4 tài liệu
0
2168
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1947
4 tài liệu
0
1952
4 tài liệu
0
2723
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
1979
4 tài liệu
0
2310
4 tài liệu
0
1864
4 tài liệu
0
3780
4 tài liệu
0
3872
4 tài liệu
0
1840
4 tài liệu
0
1889

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2628
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
3 tài liệu
0
1685
17/01/2019
2 tài liệu
0
1189
17/01/2019
3 tài liệu
0
1549
17/01/2019
1 tài liệu
0
750
17/01/2019
2 tài liệu
0
1271
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1104
17/01/2019
1 tài liệu
0
928
21/01/2019
1 tài liệu
0
875
21/01/2019
2 tài liệu
0
1165
21/01/2019
4 tài liệu
0
2168
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1947
21/01/2019
4 tài liệu
0
1952
21/01/2019
4 tài liệu
0
2723
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
1979
21/01/2019
4 tài liệu
0
2310
21/01/2019
4 tài liệu
0
1864
21/01/2019
4 tài liệu
0
3780
21/01/2019
4 tài liệu
0
3872
21/01/2019
4 tài liệu
0
1840
21/01/2019
4 tài liệu
0
1889