Tài liệu

BM 03 - Muc tieu KPI ca nhan nam-Pho phong HC

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                            

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Biễu mẩu số 03

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN 

NĂM: 2013

Họ & tên:Nguyễn Hiền Triết                                        Đơn vị/ bộ phận : Hành chánh Nhân sự
Chức danh công việc: Phó Phòng Hành chánh             Nhóm chức danh:

SỐ

TT

Nội dung

Trọng

số

(%)

Tần suất

(ngày/tuần/

tháng)

Chỉ số đo lường

Thực hiện

(%)

Kết quả

(TS*TH)

Thước

đo

KPI

HT

TL

A

Nhóm công việc theo KPI 

60

I

KPI tổng hợp ( của chức 
danh công việc)  

45

Quản   lý,   điều   hành,   phân
công  nhiệm vụ bộ phận hành
chánh kịp thời, chính xác

5

Năm

Không

sai sót

0

0

Kiểm tra, theo dõi tiếp nhận
công văn đi, đến chính xác 

5

Năm

Không

sai sót

0

0

Quản   lý   và   lập   kế   hoạch.
Theo dõi, báo cáo   công tác
mua sắm, sửa chữa các trang
thiết bị văn phòng.

5

Năm

Không

chậm

trễ

0

0

Quản   lý   và   lập   kế   hoạch.
Theo dõi, báo cáo   công tác
mua sắm, sửa chữa các trang
thiết bị văn phòng.

5

Năm

Không

chậm

trễ

0

0

Đón tiếp khách đến quan hệ
công tác với nhà máy. 

5

Năm

Không

sai sót

0

0

Theo dõi thực hiện công tác
quan hệ cộng đồng.

5

Năm

Không

sai sót

0

0

Phụ trách theo dõi nhà khách
kịp thời nhanh chóng.

5

Năm

Không

chậm

trễ

0

0

Chấp   hành   các   qui   định   về
ATLĐ,   VSLĐ,   BVMT,
PCCC; Tuân thủ nội qui lao
động của nhà máy và Công
ty.   Kiểm  tra   thực   hiện   theo
OHSAH

5

Năm

Không

sai sót

0

0

Tham gia các lớp huấn luyện
chuyên   môn   nghiệp   vụ,
ATLĐ,   VSLĐ.   Khám   sức
khỏe định kỳ

5

Năm

Không

sai sót

0

0

II

KPI bổ sung (công việc 
kiêm nhiệm khác)

5

Phụ trách công tác Đảng vụ,
thanh tra, phòng chống tham
nhũng đạt 100%

2,5

Năm

Không

sai sót

0

0

1/2

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                            

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Phụ trách công việc khác do
trưởng   phòng   phân   công.
Không sai sót

2,5

Năm

Không

sai sót

0

0

III

Kế hoạch hành động

5

Giám sát, kiểm tra, đôn đốc
tiến độ thực  hiện  công  việc
an toàn,  vệ  sinh nhà  khách,
công tác bảo dưỡng sửa chữa
thiết bị.

2,5

Năm

Không

sai sót

0

0

Báo cáo ngăn ngừa các tình
huống   có   ảnh   hưởng   không
tốt đến hoạt động của phòng

2,5

Năm

Không

sai sót

0

0

IV

Phối hợp

5

Phối hợp với các đơn vị nhà 
máy, công ty.

2,5

Năm

Không

sai sót

0

0

Phối hợp với các đơn vị địa 
phương.

2,5

Năm

Không

sai sót

0

0

B

Năng lực đóng góp 

40

Tự

đánh

giá

m%

Quản

đánh

giá

n%

Điểm trung

bình

(m+n)/2%

V

Kiến thức (Y1)

20

VI

Kỹ năng (Y2)

10

VII

Hành vi (Y3)

10

Tổng cộng:

(X+Y) = (X1+X2+X3+X4) +

    (Y1+Y2+Y3)

100

        DUYỆT 

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ & tên)

(Ký, ghi rõ họ & tên)

(Ký, ghi rõ họ & tên)

Ngày:

Ngày:

Ngày:

2/2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1531
2 tài liệu
0
1117

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1531
20/12/2018
2 tài liệu
0
1117