Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN NAM-Bac sy, y si truc ca

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CP  XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Xuân Thọ

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Tổ trưởng phụ trách y tế

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT MT

A Đánh giá theo KPI, X%

80

I

50

1

10

ngày

0

0

2

10

ngày

lần sơ suất

0

0

3

5

tháng

0

0

4

5

ngày

0

0

5

5

ngày

0

0

6

5

ngày

lần sai sót

0

0

7

5

ngày

lần sơ suất

0

0

8

5

ngày

0

0

II

10

1

5

ngày

0

0

2

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

15

SỐ

TT

Trọng 

số (%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(%)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Phân công công tác tổ viên, tổ 
chức thực hiện hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn  trực ca

lần không 
hoàn thành

Theo dõi tình hình sức khỏe của 
toàn thể CBCNV Nhà máy, tổ 
chức khám sức khỏe định kỳ hàng 
năm và bệnh nghề nghiệp đúng 
đối tượng

Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động và 
môi trường lao động đầy đủ

lần thiếu 
sót

Tham gia điều tra các vụ tai nạn 
lao động xảy ra trong Nhà máy

lần không 
tham gia

Thực hiện thủ tục giám định 
thương tật do tai nạn lao động và 
bệnh nghề nghiệp, giám định y 
khoa. Đầy đủ kịp thời

lần thiếu 
sót, chậm 
trễ

Khám bệnh & cấp phát thuốc theo 
toa chính xác 100%
Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 
tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
an toàn vệ sinh thực phẩm về phục 
vụ cơm giữa ca, bồi dưỡng độc 
hại. Đạt yêu cầu

lần không 
đạt

Thực hiện công việc khác do 
trưởng phòng phân công. Không 
sai sót

background image

1

5

năm

0

0

2

5

quý

0

0

3

3

tháng

4

2

ngày

lần sơ suất

IV Phối hợp, x4

5

1

3

tháng

0

0

2

2

tháng

B Năng lực đóng góp, Y%

20

V Kiến thức, y1

10

VI Kỹ năng, y2

5

VII Hành vi, y3

5

100

DUYỆT

      QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

           Ngày:

      Ngày:

Ngày:

Xây dựng kế hoạch hoạt động của 
tổ y tế hàng năm theo kế hoạch 
sản xuất của Nhà máy. Đạt yêu 
cầu công việc

lần không 

đạt

Phát động tổng vệ sinh và có biện 
pháp phòng chống dịch bệnh

lần không 

thực hiện

Lập kế hoạch mua thuốc, giám sát 
việc cấp phát thuốc đúng và đạt 
100%

lần không 

đạt

Báo cáo công tác quản lý sức khỏe 
và hoạt động của Trạm y tế kịp 
thời cho Trưởng phòng

Phối hợp các phòng ban, phân 
xưởng đạt 100%

lần không 

đạt

Phối hợp với Trung tâm y tế, bệnh 
viện đạt yêu cầu công việc

lần không 

đạt

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Điểm trung 

bình

TỔNG: 

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + 

(y1+y2+y3)

background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Xuân Thọ

Đơn vị/bộ phận: Phòng HCNS

Chức danh công việc: Y sĩ trực ca

Nhóm chức danh: IV.25

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

90

I

50

1

15

tháng

0

0

2

15

tháng

0

0

3

10

tháng

0

0

4

5

tháng

lần sơ suất

0

0

5

5

tháng

0

0

II

15

1

10

tháng

0

0

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỐ

TT

Trọng 

số (%)

Tần suất  

(ngày/tuần

/tháng)

Thực hiện 

(%)

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh 
công việc), x1  

Khám bệnh thông thường, cấp 
phát thuốc theo toa của Bác sỹ, 
đúng theo bệnh đủ cơ số thuốc đạt 
100%

lần không 

đạt

Xử lý nhanh các trường hợp tai 
nạn, sơ cấp cứu trong ca trực và 
chuyển lên tuyến trên kịp thời 
không để sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong ca trực tại nhà ăn đúng 
giờ, lưu mẫu đúng theo tiêu chuẩn 
đạt 100%

lần sai sót, 

chậm trễ

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ 
nội qui lao động của nhà máy và 
Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2

Phun xịt muỗi trong các chương 
trình phòng chống bệnh dịch đạt 
100%

lần không 

đạt

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2916
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
4 tài liệu
0
2387
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2080
4 tài liệu
0
2191
4 tài liệu
0
2162
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2177
4 tài liệu
0
2645
4 tài liệu
0
2056
4 tài liệu
0
4222
4 tài liệu
0
4294
4 tài liệu
0
2037
4 tài liệu
0
2071
3 tài liệu
0
1854
3 tài liệu
0
1726
2 tài liệu
0
1442
2 tài liệu
0
1260

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2916
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2387
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2080
21/01/2019
4 tài liệu
0
2191
21/01/2019
4 tài liệu
0
2162
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2177
21/01/2019
4 tài liệu
0
2645
21/01/2019
4 tài liệu
0
2056
21/01/2019
4 tài liệu
0
4222
21/01/2019
4 tài liệu
0
4294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2037
21/01/2019
4 tài liệu
0
2071
17/01/2019
3 tài liệu
0
1854
17/01/2019
2 tài liệu
0
1314
17/01/2019
3 tài liệu
0
1726
17/01/2019
1 tài liệu
0
831
17/01/2019
2 tài liệu
0
1442
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1260