Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN-CV Hanh chanh cong doan

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

NĂM: 2013      

              Họ & tên: Trương Ngọc Lan                                                                     Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

80

I

43

1

5

Ngày

0

0

2

5

Ngày

0

0

3

5

Tháng

0

0

4

5

tháng

0

0

5

5

tháng

lần sai sót

0

0

6

5

tháng

0

0

7

3

tháng

0

0

8

2

tháng

0

0

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

             Chức danh công việc: CV Hành chánh công đoàn                                       Nhóm chức danh: IV.24                         
                    

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần xuất 

(ngày

/tuần

/tháng)

(%) Thực 

hiện 

Kết quả 

(TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, soạn 
thảo văn bản của văn phòng Công đoàn. 
Không sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Xây dựng, theo dõi thực hiện ngân sách 
Công đoàn. Lập thủ tục thăm hỏi ốm đau, 
chia buồn công đoàn viên từ kinh phí công 
đoàn; xem xét, lập hồ sơ đề nghị nhận hỗ 
trợ từ quỹ tương trợ của công ty theo đúng 
đối tượng quy định. Không sai sót, chậm 
trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và tổ 
chức thực hiện các hoạt động phong trào 
thường niên của Công đoàn; phối hợp, hỗ 
trợ hoạt động của Khối nữ công Nhà máy 
và Đoàn thanh niên. Không sai sót, chậm 
trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Thực hiện và lưu các thủ tục thanh quyết 
toán kinh phí hoạt động công đoàn với 
Công đoàn công ty. Không sai sót, chậm 
trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Theo dõi, cập nhập danh sách CB Công 
đoàn hưởng phụ cấp  bán chuyên trách; lập 
quyết định công nhận và thay đổi chức 
danh tổ trưởng công đoàn trực thuộc Công 
đoàn NM. Không sai sót

Xem xét, cung cấp, báo cáo số liệu về công 
đoàn công ty khi có yêu cầu. Nhanh chóng, 
chính xác

lần sai sót, 

chậm trễ

Theo dõi, tổng hợp báo cáo; cập nhập và 
lập quyết định thay đổi An toàn vệ sinh 
viên của NM. Đầy đủ, kịp thời

lần sai sót, 

chậm trễ

Liên hệ thực hiện công tác hỗ trợ từ thiện 
địa phương. Không thiếu sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

background image

9

4

ngày

lần sơ suất

0

0

10

4

ngày

0

0

II

14

1

4

Ngày

0

0

2

3

Tháng

0

0

3

2

Ngày

0

0

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

14

1

4

Tháng

lần sai sót

0

0

2

3

Tháng

0

0

3

2

Ngày

lần sai sót

0

0

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

9

1

4

Ngày

0

0

2

3

Ngày

0

0

3

2

Tháng

0

0

B

20

V Kiến thức, y1

10

VI Kỹ năng, y2

5

VII Hành vi, y3

5

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

   NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

      (Ký, ghi rõ họ và tên)

      (Ký, ghi rõ họ và tên)

                      Ngày:

       Ngày:

                 Ngày:

Chấp hành các qui định về ATLĐ, VSLĐ, 
BVMT, PCCC; Tuân thủ nội qui lao động 
của nhà máy và Công ty
Tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn 
nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… Khám sức 
khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Liên hệ đặt và theo dõi lập đề nghị thanh 
toán vé máy bay và khách sạn. Chính xác, 
kịp thời

lần sai sót, 

chậm trễ

Theo dõi, cung cấp vé, nộp tiền và thanh 
quyết toán các khoản thu chi hồ bơi. Đầy 
đủ, đúng hạn

lần thiếu 

sót, chậm 

trễ

Đánh máy văn bản, công văn của P.HCNS 
và Đảng ủy. Không sai sót, chậm trễ

lần sai sót, 

chậm trễ

Thực hiện công việc khác do trưởng phòng 
phân công. Không sai sót

Tìm hiểu kỹ quy chế hoạt động công đoàn, 
quy chế quỹ tình thương để áp dụng đúng 
đối tượng quy định. Không sai sót
Xây dựng các biểu mẫu phục vụ cho công 
tác tổ chức hội thi và các hoạt động phong 
trào công đoàn. Đầy đủ, kịp thời

lần thiếu 

sót, chậm 

trễ

Giải đáp, hướng dẫn cán bộ công đoàn bán 
chuyên trách thực hiện tốt nghiệp vụ công 
đoàn. Đầy đủ, chính xác
Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn có ảnh 
hưởng không tốt đến công việc của phòng

Phối hợp với công đoàn công ty, đáp ứng 
yêu cầu công việc

lần không 

đáp ứng

Phối hợp với các CĐBP, tổ CĐ trực thuộc 
Nhà máy. Đáp ứng yêu cầu công việc

lần không 

đáp ứng

Phối hợp với các cơ quan địa phương có 
liên quan. Đáp ứng yêu cầu công việc

lần không 

đáp ứng

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, quản lý 
đánh giá, trung bình), Y%

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2916
1 tài liệu
0
1019
1 tài liệu
0
959
2 tài liệu
0
1294
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2080
4 tài liệu
0
2191
4 tài liệu
0
3014
4 tài liệu
0
2162
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2177
4 tài liệu
0
2645
4 tài liệu
0
2056
4 tài liệu
0
4222
4 tài liệu
0
4294
4 tài liệu
0
2037
4 tài liệu
0
2070
3 tài liệu
0
1854
3 tài liệu
0
1726
2 tài liệu
0
1442
2 tài liệu
0
1260

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2916
17/01/2019
1 tài liệu
0
1019
21/01/2019
1 tài liệu
0
959
21/01/2019
2 tài liệu
0
1294
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2080
21/01/2019
4 tài liệu
0
2191
21/01/2019
4 tài liệu
0
3014
21/01/2019
4 tài liệu
0
2162
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2177
21/01/2019
4 tài liệu
0
2645
21/01/2019
4 tài liệu
0
2056
21/01/2019
4 tài liệu
0
4222
21/01/2019
4 tài liệu
0
4294
21/01/2019
4 tài liệu
0
2037
21/01/2019
4 tài liệu
0
2070
17/01/2019
3 tài liệu
0
1854
17/01/2019
2 tài liệu
0
1314
17/01/2019
3 tài liệu
0
1726
17/01/2019
1 tài liệu
0
831
17/01/2019
2 tài liệu
0
1442
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1260