Tài liệu

BM 03 - MUC TIEU KPI CA NHAN-CN VSCN

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

              Họ & tên:                                                                                  Đơn vị: Phòng Hành Chính Nhân sự

Nội dung

Chỉ số đo lường

Thước đo

KPI

HT

TL

A Đánh giá theo KPI, X%

90

I

60

1

20

ngày

1

1

2

15

ngày

1

1

3

15

tháng

1

1

4

5

ngày

lần sơ suất

0

0

5

5

ngày

0

0

II

10

1

5

ngày

2

2

2

5

ngày

lần sơ suất

1

1

III Kế hoạch hành động, x3

12

1

4

tháng

0

0

2

4

tháng

0

0

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                                   NĂM: 2013      

             Chức danh công việc: CN Vệ sinh công nghiệp                              Nhóm chức danh: I.04                                            
 

SỐ
TT

Trọng 

số 

(%)

Tần suất 

(ngày

/tuần

/tháng)

(%) Thực 

hiện 

Kết quả (TS*TH)

KPI tổng hợp ( của chức danh công 
việc), x1  

Vệ sinh đường đi, bãi chứa nội bộ 
trong khuôn viên nhà máy, vệ sinh 
các khu vực sản xuất được phân 
công trong dây chuyền sản xuất Nhà 
máy. Luôn Sạch sẽ, gọn gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

Dọn vệ sinh sạch sẽ các khu vực 
được phân công. Luôn Sạch sẽ, gọn 
gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

• Cắt cỏ, dọn vệ sinh xung quanh 
toàn bộ khu vực trong nhà máy, nhà 
khách, nhà văn hoá.... Luôn Sạch sẽ, 
gọn gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội 
qui lao động của nhà máy và Công ty

Tham gia các lớp huấn luyện chuyên 
môn nghiệp vụ, ATLĐ, VSLĐ… 
Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm nhiệm 
khác), x2
Đậy bạt che clinker ngoài trời. 
Không để clinker bị ướt

lần phản 

ảnh

Thực hiện công việc khác do trưởng 
đơn vị phân công. Không sai sót

Kiểm soát công việc vệ sinh đường 
đi, bãi chứa nội bộ trong khuôn viên 
nhà máy, vệ sinh các khu vực sản 
xuất được phân công trong dây 
chuyền sản xuất. Luôn Sạch sẽ, gọn 
gàng

Sạch sẽ, 

gọn gàng

Kiểm soát sử dụng vật tư, công cụ 
dụng cụ tiết kiệm, hiệu quả.

Số lần vi 

phạm tiết 

kiệm vật tư

background image

3

4

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

8

1

8

tháng

lần sơ suất

0

0

B

10

Điểm trung bình

V Kiến thức, y1

3

VI Kỹ năng, y2

4

VII Hành vi, y3

3

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

 NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                       Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Báo cáo ngăn ngừa các tình huống 
có ảnh hưởng không tốt đến công 
việc của đơn vị

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà 
máy, không để xảy ra sai sót, chậm 
trễ

Năng lực đóng góp (tự đánh giá, 
quản lý đánh giá, trung bình), Y%

Tự 

đánh 

giá

Quản 

lý 

đánh 

giá

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2935
1 tài liệu
0
1022
1 tài liệu
0
970
2 tài liệu
0
1309
4 tài liệu
0
2411
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2096
4 tài liệu
0
2210
4 tài liệu
0
3047
4 tài liệu
0
2170
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2189
4 tài liệu
0
2682
4 tài liệu
0
2076
4 tài liệu
0
4287
4 tài liệu
0
4358
4 tài liệu
0
2079
3 tài liệu
0
1862
3 tài liệu
0
1734
2 tài liệu
0
1450
2 tài liệu
0
1280

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2935
17/01/2019
1 tài liệu
0
1022
21/01/2019
1 tài liệu
0
970
21/01/2019
2 tài liệu
0
1309
21/01/2019
4 tài liệu
0
2411
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2096
21/01/2019
4 tài liệu
0
2210
21/01/2019
4 tài liệu
0
3047
21/01/2019
4 tài liệu
0
2170
21/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
2189
21/01/2019
4 tài liệu
0
2682
21/01/2019
4 tài liệu
0
2076
21/01/2019
4 tài liệu
0
4287
21/01/2019
4 tài liệu
0
4358
21/01/2019
4 tài liệu
0
2079
17/01/2019
3 tài liệu
0
1862
17/01/2019
2 tài liệu
0
1327
17/01/2019
3 tài liệu
0
1734
17/01/2019
1 tài liệu
0
837
17/01/2019
2 tài liệu
0
1450
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
2 tài liệu
0
1280