Tài liệu

BM 03 - Muc tieu-CV Nguyen Thanh Luong

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KPI CÁ NHÂN

NĂM: 2013 

Họ & tên: Nguyễn Thành Lương

Đơn vị: Phòng Hành Chánh Nhân sự

Chức danh công việc: CV Hành chánh đảng vụ

Nhóm chức danh: V.15

Nội dung

Chỉ số đo lường

Kết quả (%)

Thước đo

KPI

HT MT

A

Đánh giá theo KPI, X%

80

I

50

1

7

Tháng

0

0

2

8

Tháng

0

0

3

10

Tháng

lần sơ suất

0

0

4

5

Tháng

lần sơ suất

0

5

5

Tháng

lần sơ suất

0

6

5

Tháng

0

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỐ

TT

Trọng 

số (%)

Tần suất  

(ngày/tuần/

tháng)

Thực hiện 

(%)

KPI tổng hợp (của chức danh 
công việc), x1  
Theo dõi cập nhật tình hình hoạt 
động của Đảng bộ

lần không 

đạt

Thực hiện việc báo cáo, xây dựng 
các chương trình kiểm tra, giám sát 
và soạn thảo các văn bản phục vụ 
cho hoạt động của Đảng.

lần không 

đạt

Triển khai thực hiện công tác kiểm 
tra, giám sát theo chương trình kế 
hoạch.
Phối hợp trong công tác phát triển 
Đảng, học tập Nghị quyết và các 
chương trình đào tạo của Đảng.
Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, 
phân phối tài liệu tới các cấp ủy và 
công tác lưu trữ.

Thực hiện công tác Hội theo sự ủy 
quyền của Chủ tịch

lần không 

tham gia

background image

7

5

ngày

lần sơ suất

0

0

8

5

ngày

0

0

II

20

1

10

tháng

lần sơ suất

0

0

2

10

tháng

0

0

3

5

ngày

lần sơ suất

0

0

III Kế hoạch hành động, x3

5

1

3

tháng

0

0

2

2

ngày

lần sơ suất

0

0

IV Phối hợp, x4

5

1

3

tháng

0

0

2

2

tháng

0

0

B

Năng lực đóng góp, Y%

20

V

Kiến thức, y1

10

VI Kỹ năng, y2

5

VII Hành vi, y3

5

TỔNG:

100

(X+Y) = (x1+x2+x3+x4) + (y1+y2+y3)

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

                Ngày:

      Ngày:

                     Ngày:

Chấp hành các qui định về ATLĐ, 
VSLĐ, BVMT, PCCC; Tuân thủ nội 
qui lao động của nhà máy và Công 
ty

Tham gia các lớp huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ, ATLĐ, 
VSLĐ… Khám sức khỏe định kỳ

lần không 

tham gia

KPI bổ sung (công việc kiêm 
nhiệm khác), x2
Theo dõi công tác khen thưởng kỷ 
luật không sai sót
Phối hợp công tác PT đảng; theo 
dõi công tác quy hoạch, báo cáo 
định kỳ đạt 100%

lần không 

đạt

Thực hiện công việc khác do trưởng 
phòng phân công. Không sai sót

Lập kế hoạch định kỳ hàng quí, 
năm đạt 100%

lần không 

đạt

Báo cáo ngăn ngừa các tình huốn 
có ảnh hưởng không tốt đến công 
việc của phòng

Phối hợp với các phòng ban, phân 
xưởng đạt 100%

lần không 

đạt

Trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt 
100%

lần không 

đạt

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1803

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
4 tài liệu
0
1803