Tài liệu

Binh Pháp Tôn Tử

15/09/2018
0 trang
0
0
background image

Binh Pháp    

 

Tôn Tử 

 

• 

Thiên 01 - Kế Sách

 

• 

Thiên 02 - Tác Chiến

 

• 

Thiên 03 - Mưu Công

 

• 

Thiên 04 - Hình

 

• 

Thiên 05 - Thế

 

• 

Thiên 06 - Hư Thực

 

• 

Thiên 07 - Quân Tranh

 

• 

Thiên 08 - Cửu Biến

 

• 

Thiên 09 - Hành Quân

 

• 

Thiên 10 - Địa Hình

 

• 

Thiên 11 - Cửu Địa

 

• 

Thiên 12 - Hỏa Công

 

• 

Thiên 13 - Dùng Gián Điệp

 

• 

Các Loại Địa Hình Chiến Đấu

 

• 

Phụ Lục

 

• 

Phương Pháp 4 Làm Chủ

 

• 

Tam Thập Lục Kế

 

• 

Tôn Vũ Đã Cầm Quân Bao Nhiêu Lần

 

 
 
 
 
 
 

background image

Thiên 01: 

Kế sách 

 
Tôn tử nói:  
 
Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất 
còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải 
dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa 
hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh: 
 
1.- Một là đạo. 
2.- Hai là Thiên. 
3.- Ba là Địa. 
4.- Bốn là Tướng.  
5.- Năm là Pháp. 
 
Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua 
nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo 
nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời, 
nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời 
tiết. Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực 
tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối 
lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy 
nghiêm của người tướng. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy 
định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư 
cho quân đội và chế độ quản lý... Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái 
không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì 
mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc  được thì 
không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều 
kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là 
phải xem xét:  
 
1. Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn? 
2. Tướng soái bên nào có tài năng hơn? 
3. Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn? 
4. Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn? 
5. Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn? 
6. Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn? 
7. Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn? 
 
Căn cứ vào những điều đó, ta có thể tính toán mà biết trước được ai thắng ai thua. 
Nếu chịu nghe mưu kế của ta, để cho ta chỉ huy tác chiến thì chiến tranh có thể thắng 
lợi, ta sẽ ở lại; Nếu không chịu nghe mưu kế của ta, cho dù có dùng ta để chỉ huy tác 
chiến, chiến tranh tất nhiên bị thất bại, ta sẽ rời đi (nguyên tác"Tướng thinh ngã kế, 
dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi")
 Nếu kế 
sách có lợi và được chấp thuận, còn phải tìm cách tạo ra tình thế có lợi để làm điều 
kiện phụ trợ bên ngoài cho việc tiến hành chiến tranh. Thế, tức là căn cứ vào tình 
huống phải chăng có lợi để mà có hành động tương ứng. Dùng binh đánh giặc là hành 
động dối trá (nguyên tác "Binh giả, quỷ đạo giã" là câu cửa miệng rất nổi tiếng của 
các vị trí tướng)
. Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, 
muốn  đánh như giả như không muốn  đánh, muốn hành động  ở  gần nhưng giả như 

background image

muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở 
gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù 
mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch 
nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán. Tấn công kẻ thù lúc 
chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới (nguyên tác "Công kỳ vô 
bị, xuất kỳ bất ý")
. Tất cả những điều nói trên đều là sự khôn khéo để thủ thắng của 
nhà quân sự, nhưng lại không thể quy định trước một cách máy móc. Phàm trước khi 
khai chiến,  đoán  được thắng là do tính toán đầy  đủ.Trước khi khai chiến mà đoán 
không thắng là do tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống hồ không 
tính toán gì. Quan sát đủ các mặt đó, ai thắng ai bại có thể đoán trước được. 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7682
4 tài liệu
0
3163
4 tài liệu
0
3089
6 tài liệu
0
2169
9 tài liệu
0
6207
1 tài liệu
0
1174

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7997
12/09/2018
10 tài liệu
0
7682
12/09/2018
4 tài liệu
0
3163
12/09/2018
4 tài liệu
0
3089
12/09/2018
6 tài liệu
0
2169
12/09/2018
9 tài liệu
0
6207
12/09/2018
1 tài liệu
0
1174