Tài liệu

Binh luan 49 50 51

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

Nghị định 49, 50, 51 – 2013 và cách thức chuyển đổi từ lương hệ số sang lương khoán.

Hôm nay tôi đọc được thông tin này tuy hơi cũ 1 chút nhưng chắc vẫn nóng hổi đối với nhiều anh chị 
nhất là các anh chị làm Hr trong doanh nghiệp nhà nước. : “Mình nhầm, bên mình đang sửa lại hệ số 

lương 205/2004/NĐ-CP sang lương khoán thì đúng hơn. Ở nghị định 49, điều 10 có ghi rằng

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 
nước làm chủ sở hữu, các tổ chức, đơn vị của Nhà nước, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hiện đang xếp lương theo thang lương, bảng lương ban hành 

kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thực hiện việc xây 
dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định này, bảo đảm quan hệ hợp lý 

về tiền lương giữa các loại lao động trong công ty và các ngành nghề; chuyển xếp lương đối với người 
lao động từ thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2004 sang thang lương, bảng lương do công ty ban hành. 

Nói vậy chứ cho tới nay CTy mình cũng chưa làm lại thang bảng lương theo lương khoán.... Sếp cũng có 
vẻ không muốn đổi nên chưa có thêm thông tin để chia sẻ cùng bạn.”

Đọc kỹ, lần mò thì hóa ra cá nguyên nhân nó bắt nguồn từ điều 92 và 93 bộ luật lao động mới:

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy 

định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm
cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương

cho người lao động.
2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý 

kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động 
trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản 

xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Điều 92 về hội đồng tiền lương thì ta bàn sau. Chúng ta sẽ bàn chính vào điều 93. Vì cái điều 93 này khá 
khó hiểu nên nhà nước mới cho ra đời cái nghị đị Số: 49/2013/NĐ-CP . Và nghị định này tự dưng lại 

thêm 1 câu khá hóc búa làm nhiều người đau đầu:

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1.

2.
đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 

nước làm chủ sở hữu, các tổ chức, đơn vị của Nhà nước, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hiện đang xếp lương theo thang lương, bảng lương ban hành 
kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ thực hiện việc xây 

dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định này, bảo đảm quan hệ hợp lý 
về tiền lương giữa các loại lao động trong công ty và các ngành nghề; chuyển xếp lương đối với người 

lao động từ thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 12 năm 2004 sang thang lương, bảng lương do công ty ban hành.

background image

Thế mới sinh nên truyện. Và vì cái khoản này nên chính phủ tiếp tục cho ra đời cái nghị định Số: 
50/2013/NĐ-CP : NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI 

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ 
NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Ở nghị định này thì chính phủ quy định rõ hơn:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty).

Điều 4. Thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
Công ty xây dựng, ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và thực hiện chuyển xếp lương đối 
với người lao động từ thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 

205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 sang thang lương, bảng lương do công ty ban hành.

Ôlala, các sếp không thể tránh được rồi nhé. Ở phía dưới nghị định 50 này là một loạt các điều hướng 
dẫn thực hiện việc xây dựng bảng lương khoán. Đọc kỹ thì thấy là nghị định hướng dẫn và quy định là 

công ty phải xây dựng bảng lương cho nhân viên. Nhưng còn các sếp to thì sao? Và để trả lời câu hỏi đó, 
Chính phủ lại tiếp tục cho ra đời 1 nghị định nữa - Số: 51/2013/NĐ-CP : NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ 

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH 
CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC PHÓ GIÁM 

ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC 
LÀM CHỦ SỞ HỮU 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ tịch và thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm 
soát viên chuyên trách, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán 

trưởng (sau đây gọi chung là viên chức quản lý chuyên trách).
Viên chức quản lý chuyên trách nêu tại Khoản 1 Điều này không bao gồm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, 

Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng lao động.
2. Chủ tịch và thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên 

trách, Kiểm soát viên không chuyên trách (sau đây gọi chung là viên chức quản lý không chuyên trách).
3. Cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với 

công ty (sau đây gọi chung là chủ sở hữu).

Tất nhiên là ở dưới có 1 loạt các điều hướng dẫn để thực hiện. Càng đọc xuống cuối lại càng thú vị. ACE 
có biết lương cơ bản cao nhất trong công ty nhà nước là bao nhiêu không ? Nếu chưa biết anh chị em 

vui lòng nhìn vào bảng ở dưới: 

Lan man ở đầu khá nhiều, giờ mới đến câu hỏi mà tiêu đề đã đề cập. 3 cái nghị định trên quy định rất 
nhiều và rất dài. Ngay cả việc đọc hết cũng là một điều khá khó rồi hướng chi là làm nó. Chuyển từ cơ 

chế lương nhà nước sang lương khoán là 1 truyện hệ trọng. Không phải cứ hô khẩu hiệu rồi làm ngay 
được. Vậy làm như thế nào?

Tôi có may mắn được tham gia 1 dự án tư vấn cho Habeco để thực hiện trả lời câu hỏi trên. Câu trả lời 

ngắn gọn trong: “Mô tả công việc – Đánh giá hiệu suất – Lương thưởng”

background image

1.Bản mô tả chức danh công việc (JDs)
2.Tiêu chí đánh giá giá trị công việc

3.Bảng kết quả đánh giá và khung bảng lương vị trí

Vậy thôi, nhưng để làm được như thế này quả là không dễ dàng gì. Mỗi 1 cái gạch đầu dòng thôi là cả 1 
khối lượng công việc cực kỳ lớn và cần 1 team khoảng 5 người tiền hành trong vòng 4 tháng cho mỗi 

hạng mục. Nếu sếp nào đó nói rằng nội tại phòng Hr có thể làm được thì mong sếp suy nghĩ lại. Chắc 
chắn phòng tổ chức hành chính không thể làm được.

  Chủ đề này khá hay, và hứa hẹn tôi sẽ tiếp tục ở một bài khác.

Tải 3 nghị định ở đây: 

http://tailieunhansu.com/diendan/f570/nghi-dinh-49-50-51-2013-nd-cp-quy-dinh-

chuyen-tu-luong-he-so-sang-luong-khoan-64194

Nghị định 49-2013-NĐ-CP, Nghị định 50-2013-NĐ-CP, Nghị định 51-NĐ-CP, cách chuyển bảng lương từ 
hệ số sang khoán

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
526
0 trang
0
505
0 trang
0
591
0 trang
0
423
0 trang
0
424
0 trang
0
610
0 trang
0
493
0 trang
0
450
0 trang
0
556
0 trang
0
477
0 trang
0
527
0 trang
0
503
0 trang
0
468
0 trang
0
489
0 trang
0
464
0 trang
0
487
0 trang
0
497
0 trang
0
431
0 trang
0
553
0 trang
0
525
0 trang
0
444
0 trang
0
461
0 trang
0
467

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
739
2 tài liệu
0
1121
6 tài liệu
0
3115
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
2 tài liệu
0
1271
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
713
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5351
10 tài liệu
0
5958
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
739
18/09/2018
2 tài liệu
0
1121
18/09/2018
6 tài liệu
0
3115
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
2 tài liệu
0
1271
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
713
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5351
18/09/2018
10 tài liệu
0
5958
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920