Tài liệu

Bieu mau

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Qui che luong 2010 

PHỤ LỤC 01 

TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG CỦA CÔNG TY 

(Ban hành tham khảo theo thông tư số: /2005/TTLT - BLĐTBXH - BTC ngày 31/8/2005) 

Tiêu chuẩn xếp hạng công ty như sau;

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

I

Độ phức tạp quản lý

1

Vốn

(tỷ đồng)

2

Doanh thu & thu nhập khác

(tỷ đồng)

3

Đầu mối quản lý : Mỗi đầu mối được

1 điểm, tối đa không quá 3 điểm

4

Trình độ công nghệ sản xuất

Công nghệ cao
Công nghệ trung bình
Công nghệ thấp

5

Lao động

(người)

II

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh

2

Lợi nhuận thực hiện

(tỷ đồng)

3

Tỷ suất lợi nhuận / vốn

(%)

KHUNG ĐIỂM XẾP HẠNG

Hạng công ty

I

Khung điểm xếp hạng:
Công ty mẹ: tối thiểu bằng hạng cao nhất của công ty
con, tối đa là hạng I
+ Công ty con thành viên:

Giá trị 

Điểm

48

≥ 25

15

5 - <25

5-14

<5

4

≥ 60

10

15 - <60

4-9

< 15

3

3

10

7
5

≥ 300

10

100 - < 300

4-9

< 100

3

45

≥ 1.5

20

0.2 - < 1.5

6-19

< 0.2

5

≥ 15

25

2 - < 15

5-20

< 2

4

II

III

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Đã hoạt động ổn định trên 1 năm

-

Đã hoặc hoạt động dưới 1 năm

-

Đang đầu tư dự án

≥ 83

60 -< 83

< 60

≥ 70

45 -< 70

< 45

≥ 45

35 -< 40

< 35

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Qui che luong 2010 

PHỤ LỤC 02 

HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY 

10.1 Hệ thống thang bảng lương của thành viên chuyên trách hội đồng quản trị : 

HỆ SỐ MỨC LƯƠNG

STT

CHỨC DANH

1

Chủ tịch HĐQT

Thành viên chuyên

2

trách HĐQT

Công ty hạng I   Công ty hạng II   Công ty hạng III

6.97 - 7.30

6.31 - 6.64

5.65 - 5.98

5.98 - 6.31

5.32 - 5.65

4.66 - 4.99 

10.2 Hệ thống thang bảng lương của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng 

HỆ SỐ MỨC LƯƠNG

STT

CHỨC DANH

1

Giám đốc

2

Phó Giám đốc

3

Kê toán trưởng

Công ty hạng I   Công ty hạng II   Công ty hạng III

6.64 - 6.97

5.98 - 6.31

5.32 - 5.65

5.98 - 6.31

5.32 - 5.65

4.33 - 4.99

5.98 - 6.31

5.32 - 5.65

4.33 - 4.66 - 4.99 

10.3 Hệ thống thang bảng lương của Trưởng ban kiểm soát và thành viên chuyên trách :

HỆ SỐ MỨC LƯƠNG

STT

CHỨC DANH

Công ty hạng I   Công ty hạng II   Công ty hạng III

1

Trưởng Ban

5.98 - 6.31

5.32 - 5.65

4.66 - 4.99

2

Th viên ban kiểm soát

5.32

4.99

4.66

10.4 Hệ thống thang bảng lương của chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp không
thuộc các chức danh đã ghi ở trên

STT

HỆ SỐ MỨC LƯƠNG

CHỨC DANH

1

2

3

4

1

Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên

5.58

5.92

6.26

6.60

cao cấp, kỹ sư cao cấp

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2507
18/09/2018
5 tài liệu
0
3382
18/09/2018
3 tài liệu
0
1910
18/09/2018
10 tài liệu
0
6159
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3226
18/09/2018
5 tài liệu
0
3069
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1047
18/09/2018
4 tài liệu
0
2998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8862
18/09/2018
10 tài liệu
0
5650
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8504