Tài liệu

Biểu mẫu xác định nhu cầu đào tạo

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO         

Bộ Phận:….                                                          Ngày:………
Người đánh giá:……                                             Ngày đánh giá lần tới:…….

Kỹ năng / trình độ yêu cầu

Họ và tên nhân viên

Ghi 

chú

Ghi chú:   (Đ) : đạt                                            (O) : Không đạt, yêu cầu đào tạo
                 (_ )  : không yêu cầu

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

XÁC ĐỊNH NHU CẦU 

ĐÀO TẠO  VÀ TUYỂN DỤNG       

Bộ Phận:….                                                          Ngày:………
Người đánh giá:……                                             Ngày đánh giá lần tới:…….

Kỹ năng / trình độ yêu cầu

Họ và tên nhân viên

Ghi 

chú

TỔNG NĂNG LỰC 

Ghi chú:   (-)   : Không  đáp ứng                        (2) : Đủ kỹ năng thực hiện 
                 (1 )  : Mới bắt đầu                             (3) : Thực hiện tốt,có kinh nghiệm
Nhu cầu  đào tạo nảy sinh khi một công việc có dưới 1 người ở mức 2 và 1 người ở mức 1
Dự kiến đào tạo người nào thì khoanh tròn tại nội dung cần đào tạo .

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

PHIẾU ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN

Tên nhân viên : 

Vị trí :

Ngày tham gia làm việc : 

( Người giới thiệu :)

GIỚI THIỆU :

Ngày 

hướng 

dẫn

Người 

hướng 

dẫn

Xác nhận Kết 

quả

Lịch sử phát triển công ty 
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 
Sơ đồ tổ chức công ty 
Qui chế lương bổng và nội qui làm việc 
Trách nhiệm và quyền hạn 
Chính sách chất lượng của công ty 
Tổng quan về hệ thống chất lượng 
Tài liệu chất lượng liên quan 
Huấn luyện/giới thiệu công việc

Đánh giá năng lực : 
Chuyên môn :                                                   Chuyên môn :
Chuyên môn :                                                   Chuyên môn :
Các nội dung đào tạo khác :

Ngày

Khoá học/kỹ năng

Người đào tạo

Chứng nhận/kết quả

Ghi chú

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
861
3 tài liệu
0
1687
4 tài liệu
0
2764
2 tài liệu
0
1384
1 tài liệu
0
850
4 tài liệu
0
5203
1 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
1234
6 tài liệu
0
3475

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
861
26/09/2018
3 tài liệu
0
1687
26/09/2018
4 tài liệu
0
2764
26/09/2018
2 tài liệu
0
1384
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
4 tài liệu
0
5203
26/09/2018
1 tài liệu
0
925
26/09/2018
2 tài liệu
0
1234
26/09/2018
6 tài liệu
0
3475