Tài liệu

Biểu mẫu kế hoạch đào tạo

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Stt

Nội dung 

đào tạo

Người d8ược đào 

tạo

Đơn vị

Hình thức đào tạo

Thời gian đào tạo

Trong

Ngoài

Bao lâu

Bắt đầu

Ghi chú ( Trong giờ , 
ngày học trong tuần )

Ngày        tháng 

năm 

GIÁM ĐỐC DUYỆT 

NGƯỜI LẬP

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO 

Bộ phận : ………………………………………………….

stt

Tên công việc 

N.Viên A

N.Viên …

N.Viên …

N.Viên…

Đánh giá 

 

Đánh giá 

GHI CH

 

 Ú

    : ( - ) Không có , 1- Tập sự , 2- Thành thạo , 3- Có kinh nghiệm , ( 

 ) Có nhu cầu   ,  ( 

Ο

 ) Không có 

nhu cầu 
Quan 

 

 điểm

 

  : Mỗi công việc phải có ít nhất 2 người biết làm và ít nhất 1 người thành thạo ( mức 2 )

Ưu tiên đào tạo nâng cao và mỗi nhân viên ưu tiên dưới 3 chuyên môn . 

NGÀY          THÁNG      NĂM 

200

DUYỆT                                                                                  NGƯỜI THỰC HIỆN 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung

 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Bộ phận : ………………………………………………….

stt

Tên công việc 

Thời gian 

cần thiết 

N.Viên A

N.Viên B

N.Viên C

N.ViênD

Đánh giá 

Cộng

Đánh giá 

GHI CH

 

 Ú

    : ( - ) Không có ,  () Có nhu cầu   ,  ( 

Ο

 ) Không có nhu cầu – Thời gian : Số giờ trong tháng/ định 

mức 293 ngày
Quan 

 

 điểm

 

  : Tổng thời gian định mức theo qui định của luật lao động ( TB : 48g/tuần = 208 giờ/tháng= 

2344g/năm )

NGÀY          THÁNG      NĂM 

200

DUYỆT                                                                                      NGƯỜI THỰC HIỆN 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
860
3 tài liệu
0
1680
4 tài liệu
0
2759
2 tài liệu
0
1378
1 tài liệu
0
849
4 tài liệu
0
5192
1 tài liệu
0
924
2 tài liệu
0
1230
6 tài liệu
0
3467

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
860
26/09/2018
3 tài liệu
0
1680
26/09/2018
4 tài liệu
0
2759
26/09/2018
2 tài liệu
0
1378
26/09/2018
1 tài liệu
0
849
26/09/2018
4 tài liệu
0
5192
26/09/2018
1 tài liệu
0
924
26/09/2018
2 tài liệu
0
1230
26/09/2018
6 tài liệu
0
3467