Tài liệu

Biểu mẫu danh sách NV đóng bảo hiểm

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM                                                                                                  

CỘNG HÒA XàHỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

BẢO HIỂM Y TẾ  :   CHI NHÁNH 

            ĐỘC LẬP - TỰ DO  - HẠNH PHÚC 

 DANH SÁCH  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA   BẢO HIỂM Y TẾ 

QUÝ 

Chủ quản    :………………………………………………………………………………….
Địa chỉ        :………………………………………………………………………………… 
Điện thoại  : …………………………………………………………………………………  
Mã số đơn vị      :……………………………………………………………………………   
Thời hạn đóng    :……………………………………………………………………………     

S

SỐ 

NĂM SINH

CHỨC VỤ 

LƯƠNG & CÁC KHOẢN

NƠI ĐĂNG 

  GIÁ TRỊ SỬ

T

HỌ TÊN 

SỐ 

PHIẾU 

NAM

NỮ

NGHỀ 

ÏPHỤ CẤP ĐÓNG BHYT

ĐỊA CHỈ 

 KÝ KCB

DỤNG P. KCB

T

NVIÊN

KCB

NGHIỆP 

LƯƠNG 

PÏ.CẤP

T. SỐ 

BAN ĐẦU

TỪ

ĐẾN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đã cấp ……phiếu KCB

 Ngày  Tháng   Năm  

Ngày ……. Tháng ………. Năm  200

Tổng Quỹ lương :        Đồng  /    Tháng  

TỔNG  GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

        GIÁM ĐỐC BHYT

 

Số tháng đóng :  tháng ( từ øđến  )
Số tiền đóng :    Đồng 
Khác  : …………………………………………………

KẾ TOÁN THU 

KHAI THÁC VIÊN 

 

Tên đơn vị  : …………………………………………………………………………………  

Tổng số người :   

 

 

  

Người 

Tổng số tiền phải nộp : 

 

 Đồng 

background image

CỘNG HÒA XàHỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 

 DANH SÁCH  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA   BẢO HIỂM Y TẾ 

GHI 
CHÚ

14

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3142
2 tài liệu
0
1733
3 tài liệu
0
1966
1 tài liệu
0
602
5 tài liệu
0
2426
1 tài liệu
0
653
1 tài liệu
0
656
1 tài liệu
0
677
3 tài liệu
0
1667
4 tài liệu
0
2293
1 tài liệu
0
689

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3142
26/09/2018
2 tài liệu
0
1733
26/09/2018
3 tài liệu
0
1966
26/09/2018
1 tài liệu
0
602
26/09/2018
5 tài liệu
0
2426
26/09/2018
1 tài liệu
0
653
26/09/2018
1 tài liệu
0
656
26/09/2018
1 tài liệu
0
677
26/09/2018
3 tài liệu
0
1667
22/09/2018
4 tài liệu
0
2293
22/09/2018
1 tài liệu
0
689