Tài liệu

Biên bản đánh giá hồ sơ thầu

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BBĐGHSDT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Bộ phận: Phòng Phát triển các Dự án Đầu Tư

Ngày:....../....../.........

Trưởng phòng:.......................... chữ ký:.............

Người thực hiện:......................... chữ ký:.............

Tên gói thầu: .....................................................................................................................................
Tên dự án: .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Địa điểm: ..........................................................................................................................................
Thời gian thực hiện: từ ....../....../......... đến ....../....../......... 
Địa điểm thực hiện: ...........................................................................................................................

I. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ:

1- Ông/Bà:.........................................  

, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng

2- Ông/Bà:.........................................  

, Chức vụ: Ủy viên thường trực

3- Ông/Bà:.........................................  

, Chức vụ: Ủy viên

4- Ông/Bà:.........................................  

, Chức vụ: Ủy viên

5- Ông/Bà:.........................................       , Chức vụ: Ủy viên

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Xây dựng;
-   Căn   cứ   Nghị   định   số   12/2009/NĐ-CP   ngày   10/02/2009;   Nghị   định   số   83/2009/NĐ-CP   ngày
15/10/2009 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý dự án đầu tư và quản lý thi công các gói thầu thuộc dự án ban
hành kèm theo Quyết định số .......... của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà
Hà Nội 22;
...
- Hồ sơ đề xuất gói thầu

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung gói thầu: .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Các nhà thầu tham gia trước thời điểm đóng thầu:..................................................................
1)........................................................................................................................................................

background image

2)........................................................................................................................................................
3)........................................................................................................................................................
4)........................................................................................................................................................
5)........................................................................................................................................................
3. Đánh giá HSĐX:...........................................................................................................................

TT

NỘI DUNG YÊU CẦU

Nhà

thầu

(1)

Đánh

giá

(1)

Nhà

thầu

(2

Đánh

giá

(2)

Nhà

thầu

(3)

Đánh

giá

(3)

Nhà

thầu

(4)

Đánh

giá

(4)

Nhà

thầu

(5)

Đánh

giá

(5)

I

Bước 1: Đánh giá sơ bộ

Năng lực pháp lý nhà thầu

Điều kiện HSĐX tham gia

*Kết luận

II

Bước 2: Đánh giá kỹ thuật

Năng lực kinh nghiệm, Biện
pháp thi công, nhân sự, đảm
bảo thực hiện, ...

*Kết luận

III

Bước 3: Đánh giá tài chính

Bảng chiết tính đơn giá

Giá đánh giá

*Kết luận

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1) Xếp hạng các nhà thầu: (xếp hạng Nhà thầu vượt qua vòng Đánh giá sơ bộ)................................
Thứ nhất:............................................................................................................................................
Thứ hai:..............................................................................................................................................
Thứ ba:...............................................................................................................................................
Thứ bốn: ............................................................................................................................................
Thứ năm:............................................................................................................................................
2) Hồ sơ đề xuất do Công ty.......................................  lập hợp lệ, đạt các tiêu chuẩn đánh giá, có giá
đánh giá thấp nhất và thấp hơn giá trị gói thầu đã được phê duyệt, Hội đồng thẩm định giá kiến nghị
Hội   đồng   quản   trị,   Tổng   Giám   đốc   công   ty   xem   xét,   thương   thảo   và   lựa   chọn   Công
ty ....................................... là đơn vị thực hiện gói thầu với nội dung sau:
- Giá trị gói thầu: 
- Loại hợp đồng: 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 
3) Trong quá trình thương thảo với nhà thầu Công ty ......................................., nếu không đi đến thống
nhất, Hội đồng thẩm định kiến nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiến hành mời các đơn vị theo
thứ tự xếp hạng đến thương thảo theo nội dung trong hồ sơ yêu cầu chào giá. 

Biên bản được lập vào hồi ............. cùng ngày, gồm 03 bản, mỗi bản     trang (kèm bảng chi tiết

trang), 01 bản gửi Hội đồng quản trị thay cho Báo cáo, 01 bản gửi Ban Quản lý dự án, 01 bản lưu tại
Phòng Phát triển các Dự án Đầu Tư

VI. XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

              

                                                                                

background image

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
28/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0