Tài liệu

Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng

21/12/2018
0 trang
0
0
background image
background image

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản

tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH

Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ

hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

background image

THE LEADERSHIP PILL:

The Missing Ingredient in Motivating People Today

By Ken Blanchard and Marc Muchnick

Copyright © 2003  by The Blanchard Family Partnership

and People First Group Holdings LLC.

All rights reserved.

Vietnamese Language Translation copyright © 2008 

by First News - Tri Viet.

Published by arrangement with the original publisher, Free

Press, a Division of Simon & Schuster, Inc.

THE LEADERSHIP PILL - BÍ QUYẾT 

THÀNH CÔNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG

Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh
êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn
quyïìn vúái Free Press, Hoa Kyâ.

Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ
Free Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt
Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã
hûäu Trñ tuïå Berne.

CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh

Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860

Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn

Website: 

www.firstnews.com.vn

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5563