Tài liệu

Bi quyet tay trang thanh trieu phu

15/09/2018
0 trang
0
0
background image
background image

TRIỆU PHÚ

NHA XUÊËT BAÃN PHUÅ NÛÄ

Trêìn Àùng Khoa 

Uöng Xuên Vy

Trûúng Viïåt Hûúng

Dõch giaã:

Bí quyết

Adam Khoo

TAY TRẮNG

thành

www.taytrangthanhtrieuphu.com

Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

background image

SECRETS OF SELF-MADE MILLIONAIRES 

How You Can Create an Extraordinary Income  

& Build a Million-Dollar Net Worth... Starting From Scratch

Copyright © 2006 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd 
Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company 

All rights reserved.

BÑ QUYÏËT TAY TRÙÆNG THAÂNH TRIÏåU PHUÁ 

Laâm thïë naâo àïí coá thu nhêåp döìi daâo vaâ gia taâi baåc tyã tûâ... söë 0?

Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy vaâ Trûúng Viïåt Hûúng
Cöng  Ty  Cöí  Phêìn  TGM  giûä  baãn  quyïìn  xuêët  baãn  vaâ  phaát  haânh  êën  baãn  tiïëng 
Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo 
Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng 

àûúåc sûå àöìng yá cuãa TGM vaâ AKLTG àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët 
Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã 
Hûäu Trñ Tuïå Berne.

CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN TGM

#00-03, Toâa nhaâ NP Tower
232/17 Voä Thõ Saáu, Phûúâng 7, Quêån 3
Thaânh phöë Höì Chñ Minh
Tel: (08) 6276 9209 – Fax: (08) 6290 9962
Website: wwww.tgm.vn 

www.taytrangthanhtrieuphu.com

Mua sách trực tuyến tại www.tgm.vn/mua-sach

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7653
4 tài liệu
0
3142
4 tài liệu
0
3072
6 tài liệu
0
2164
9 tài liệu
0
6192
1 tài liệu
0
1163

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7960
12/09/2018
10 tài liệu
0
7653
12/09/2018
4 tài liệu
0
3142
12/09/2018
4 tài liệu
0
3072
12/09/2018
6 tài liệu
0
2164
12/09/2018
9 tài liệu
0
6192
12/09/2018
1 tài liệu
0
1163