Tài liệu

Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên

21/12/2018
0 trang
0
0
background image
background image

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản

tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH

Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ

hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

background image

Authorized translation from the English language edition, entitled

GUNG HO!

TURN ON THE PEOPLE IN ANY ORGANIZATION

by K

EN

B

LANCHARD

, S

HELDON

B

OWLES

, published by Pearson

Education, Inc, publishing as Prentice Hall.

Copyright © 1998 by The Blanchard Family Partnership and Ode to

Joy Limited. All rights reserved.

The Ken Blanchard Companies

125 State Place

Escondido, CA 92029

Email: international@kenblanchard.com

Tel: 1-760-489-5005

Fax: 1-760-489-8407

http://www.kenblanchardcompanies.com

Vietnamese Edition Copyright © 2007 by First News - Tri Viet.

Published by arrangement with Pearson Education, Inc, publishing as

Prentice Hall.

GUNG HO!

BÑ QUYÏËT PHAÁT HUY NHIÏÅT HUYÏËT NHÊN VIÏN

Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë  giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái Pearson Education, Hoa Kyâ.

Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng
yá  cuãa First News vaâ  Pearson Education àïìu laâ  bêët húåp
phaáp vaâ  vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn
quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu
Trñ tuïå Berne. 

C

ÖN

NG

G  T

TY

Y  V

ÙN

N  H

HO

OÁÁA

A  S

SA

AÁÁN

NG

G  T

TA

AÅÅO

O  T

TR

RÑÑ  V

VIIÏ

ÏÅÅT

T  --  F

FIIR

RS

ST

T  N

NE

EW

WS

S

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh

Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860

Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn

Website: www.firstnews.com.vn

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5563