Tài liệu

Bi-Quyet-Lam-Giau-Cua-Napoleon-Hill

15/09/2018
0 trang
0
0
background image
background image

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản

tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty

TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng

sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

background image

A YEAR OF GROWING RICH: 52 STEPS TO ACHIEVING LIFE’S REWARDS

by Napoleon Hill

Copyright © 1993 by The Napoleon Hill Foundation

Originally published in 1993 by Plume, an imprint of Dutton Signet,

a division of Penguin Group (USA) Inc.

Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet.

Published by arrangement with Penguin Group (USA) Inc.

All rights reserved.

A YEAR OF GROWING RICH: 52 STEPS TO

ACHIEVING LIFE’S REWARDS

BÑ QUYÏËT LAÂM GIAÂU CUÃA NAPOLEON HILL

Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát

haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng

chuyïín giao baãn quyïìn vúái Penguin Group (USA) Inc.

Bêët cûá  sûå  sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå  àöìng yá  cuãa
First News vaâ  Penguin àïìu laâ  bêët húåp phaáp vaâ  vi
phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc
tïë  vaâ  Cöng ûúác Baão höå  Baãn quyïìn Súã  hûäu Trñ tuïå
Berne.

C

ÖN

NG

G  T

TY

Y  V

ÙN

N  H

HO

OÁÁA

A  S

SA

AÁÁN

NG

G  T

TA

AÅÅO

O  T

TR

RÑÑ  V

VIIÏ

ÏÅÅT

T  --  F

FIIR

RS

ST

T  N

NE

EW

WS

S

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh

Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860

Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn

Website: www.firstnews.com.vn

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7621
4 tài liệu
0
3133
4 tài liệu
0
3057
6 tài liệu
0
2157
9 tài liệu
0
6177
1 tài liệu
0
1161

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7923
12/09/2018
10 tài liệu
0
7621
12/09/2018
4 tài liệu
0
3133
12/09/2018
4 tài liệu
0
3057
12/09/2018
6 tài liệu
0
2157
12/09/2018
9 tài liệu
0
6177
12/09/2018
1 tài liệu
0
1161