Tài liệu

Bí quyết điều hành của Google Manager

15/09/2018
0 trang
0
0
background image

Bí quyết ñiều hành của các nhà quản lý Google 

 

Bộ phân nhân sự của “gã khổng lồ” Google ñã áp dụng 

phương pháp quản trị từ cuốn sánh The Google Way của tác giả 
Bernard Girard trong việc phân tích quản trị và phát triển ñịnh 
hướng “8 thói quen của các nhà quản lý hiệu quả”. 
 
Ý tưởng trên ñược Google sử dụng ñể nâng cao kỹ năng của các 
nhà quản lý. Những thói quen này cũng chính là các “sách lược 

nằm lòng của các nhà quản lý” ở mọi công ty, tổ chức.  

Dưới ñây là 8 thói quen hữu dụng mà các nhà quản lý cần lưu tâm: 

Trở thành người “thuyền trưởng” tài ba 

Bằng cách ñưa ra nhiều phản hồi cụ thể mang tính ñóng góp. Khéo léo cân bằng yếu tố tích cực 
và tiêu cực trong từng lời nhận xét.  

Tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ giữa các bên, trình bày giải pháp phù hợp với ñiểm mạnh của từng 
nhân viên 

2. Phần quyền cho nhóm thay vì quản lý nhỏ lẻ 

Cân bằng giữa việc trao quyền tự do xử lý công việc cho các nhân viên và luôn sãn sàng ñưa ra 
các hướng dẫn công việc cụ thể ngay lập tức 

Luôn ñưa ra các thử thách mới giúp nhân viên quen với nhịp ñộ xử lý các vấn ñề quan trọng. 

3.  Vui mừng trước thành công của nhân viên  

Hiểu rõ mọi nhân viên không chỉ trong công việc. 

Tạo cho các nhân viên mới cảm giác thân thiện, ñược chào ñón và giúp ñỡ họ trong quá trình tiếp 
nhận công việc. 

4.  Thể hiện hiệu quả trong công việc và có ñịnh hướng mục tiêu rõ ràng 

Tập trung vào mục tiêu mà nhà quản lý mong muốn nhóm ñạt ñược và trả lời câu hỏi làm thế nào 
các nhân có thể  thực hiện ñược hiệu quả. 

Giúp nhóm tập trung ưu tiên vào công việc và ñưa ra quyết ñịnh khắc phục  các trở ngại nảy 
sinh.  

5.  Trở thành vị sếp “gần dân” 

Lắng nghe và sẵn lòng chia sẻ về mọi vấn ñề là một trong những cách tiếp cận nhân viên hiệu 
quả. 

Khích lệ các cuộc ñối thoại cởi mở và lắng nghe các câu hỏi và lo lắng của nhân viên. 

background image

6. Giúp nhân viên phát triển con ñường sự nghiệp 

7.  Có tầm nhìn và chiến lược rõ ràng cho nhóm 

Kể cả trong trường hợp xấu nhất, nhà quản lý phải là “người giữ lửa” cho nhóm ñể  tập trung vào 
mục tiêu và chiến lược ñã ñề ra 

Luôn gán liều sứ mệnh, mục tiêu vào hành ñộng của nhóm. 

 8 Không ngừng trau dồi kỹ năng công nghệ  

Chung tay làm việc với nhóm trong trường hợp cần thiết 

Hiểu biết cặn kỹ những thách thức sẽ gặp phải của công viêc. 

ThảoPT3 

 

Mô tả tài liệu

Trọn bộ Ebook sưu tầm về đầu tư, chiến lược, tư duy ... dành cho cổ đông

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7215
4 tài liệu
0
2863
6 tài liệu
0
2023
9 tài liệu
0
5807
4 tài liệu
0
2970
1 tài liệu
0
1107

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
7215
12/09/2018
4 tài liệu
0
2863
12/09/2018
10 tài liệu
0
7485
12/09/2018
6 tài liệu
0
2023
12/09/2018
9 tài liệu
0
5807
12/09/2018
4 tài liệu
0
2970
12/09/2018
1 tài liệu
0
1107